Provazy

Hledám varianty 'provazy' [ provazy (23) provazů (3) provazem (2) provazech (5) provaze (1) provaz (2) ]. Nalezeno 35 veršù.
Jozue 2:15...milosrdně a věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela...
Soudců 15:13... nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi...
Soudců 15:14...naproti. Vtom se ho zmocnil Duch HospodinůvProvazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a...
Soudců 16:11..." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý...
Soudců 16:12...slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone,...
2. Samuel 17:13...někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do údolí, takže z něj nezůstane ani...
2. Samuel 22:6... obklopily, svým proudem strhla záhubaprovazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval...
1. Královská 20:31... Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králi. Snad ponechá...
1. Královská 20:32..." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj...
Job 12:18...udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí provazy. I kněží svléká donaha, dávné opory strhává...
Job 30:11... plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i oni odhodili všechny zábrany....
Job 36:8... navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co...
Job 39:10...sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou orat v údolích?...
Job 40:25...Vytáhneš leviatana udicí, stáhneš mu jazyk provazy? Provlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem...
Žalmy 2:3...rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se...
Žalmy 18:5...je hoden chvály - od mých nepřátel zachránilProvazy smrti obklopily, svým proudem strhla záhuba,...
Žalmy 18:6... obklopily, svým proudem strhla záhubaprovazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval...
Žalmy 116:3...ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoliProvazy smrti obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost...
Žalmy 129:4... Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni,...
Žalmy 140:6...na nastražili léčku, upletli na síťprovazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám...
Přísloví 5:22...sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak...
Izaiáš 3:24...přehozy. Místo balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu bude lysina, místo roucha pytel a místo...
Izaiáš 5:18...budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo...
Izaiáš 33:20... Nikdy se nevytrhnou jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude...
Izaiáš 58:6...jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo vězíprovazech, propustit utlačované jako svobodné, takže každé...
Jeremiáš 10:20... Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti opustily a jsou pryč, není, kdo by můj...
Jeremiáš 38:6...na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se...
Jeremiáš 38:11...staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty staré...
Jeremiáš 38:12...jímky. "Podlož si ty staré roztrhané hadry pod provazy v podpaží," řekl Habešan Ebed-melech Jeremiášovi....
Jeremiáš 38:13... Když to Jeremiáš udělal, začali ho za ty provazy vytahovat, ho z jímky vytáhli. Tak se...
Ezechiel 3:25...se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi ....
Ezechiel 4:8...paží prorokuj proti němu. tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok,...
Ozeáš 11:4... že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem jim tím, kdo...
Jan 2:15...holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy siprovazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a...
Skutky 27:40...Odsekli kotvy a nechali je v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |