Protože

Hledám varianty 'protože' [ protože ]. Nalezeny 513 verše.
Genesis 3:10...jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strachprotože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že...
Genesis 21:12...děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řeklaprotože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky...
Genesis 21:18...je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o nějprotože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel...
Genesis 22:16..."Přísahám při sobě samém, praví Hospodinprotože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna,...
Genesis 22:18...semeni dojdou požehnání všechny národy zeměprotože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke...
Genesis 25:21...Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinuprotože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho...
Genesis 26:20...A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepřeprotože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu...
Genesis 27:20...tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale...
Genesis 27:23...je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal hoprotože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu...
Genesis 29:20...sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíleprotože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se...
Genesis 30:30...jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostloprotože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se ...
Genesis 31:30...něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejítprotože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale...
Genesis 31:31...bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsemprotože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své...
Genesis 32:33...dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubuprotože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy.)...
Genesis 41:57...přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrníprotože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl,...
Genesis 42:6...příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hladProtože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on,...
Exodus 9:32...pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny nebylyprotože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z...
Exodus 12:39...z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové plackyprotože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a...
Exodus 34:14...kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohuprotože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě...
Leviticus 5:23... Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřešíProtože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - ...
Leviticus 25:12...své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraníProtože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen...
Leviticus 26:35...celou dobu svého zpustošení bude země odpočívatprotože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli)...
Numeri 11:20...celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vámprotože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a...
Numeri 11:26...v táboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý MedadProtože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli...
Numeri 14:16... řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na pouštiprotože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou...
Numeri 14:43...Kananejci se postaví proti vám a padnete mečemprotože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej...
Numeri 15:31...Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého liduProtože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání...
Numeri 20:12...dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele...
Numeri 20:24... Nevejde do země, kterou dávám synům Izraeleprotože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi...
Deuteronomium 1:27...stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egyptaprotože nás nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejců, aby nás...
Deuteronomium 5:5...a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovoprotože jste se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit na...
Deuteronomium 8:20... které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhyneteprotože jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Slyš,...
Deuteronomium 9:28...‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na pouštiprotože je nedokázal uvést do země, kterou jim slíbil, a...
Deuteronomium 12:20...ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své...
Deuteronomium 15:11...tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti:...
Deuteronomium 15:16...přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak...
Deuteronomium 21:17...a mu dvojnásobný díl z celého dědictvíProtože je prvotinou jeho mužství, náleží právo...
Deuteronomium 23:5...nikdy nevejde do Hospodinova shromážděníprotože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste...
Deuteronomium 28:20... Kvůli svému zlému jednání rychle zahynešprotože jsi ho opustil. Hospodin postihne morem, dokud s...
Deuteronomium 28:45...ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdouprotože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 28:55...ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídatprotože mu nic jiného nezbylo. Nejcitlivější a...
Deuteronomium 28:62...v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazenProtože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás...
Deuteronomium 29:24...Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou...
Jozue 4:7...zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy...
Jozue 5:6...vyšlých z Egypta do posledního nevymřelprotože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že...
Jozue 6:17...zůstane naživu a s i všichni v jejím doměprotože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se...
Jozue 7:12...svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěkprotože klatbě propadli sami. Nebudu s vámi, pokud to...
Jozue 8:20...nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tamprotože lid prchající k poušti se obrátil proti...
Jozue 10:2...mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strachprotože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská...
Jozue 10:4..."Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeonprotože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se...
Jozue 10:42...i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázemprotože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se...
Jozue 17:1... Manasesovu prvorozenému a otci Gileádaprotože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající...
Jozue 19:9...Šimeonovi dostali dědictví z Judova podíluprotože území Judových synů pro bylo příliš velké....
Soudců 1:19...okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnatprotože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak...
Soudců 1:32...usídlili uprostřed kananejských obyvatel zeměprotože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele...
Soudců 3:12...znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského...
Soudců 3:22...vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřelprotože mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel zadem. Ehud...
Soudců 4:3... Synové Izraele volali k Hospodinuprotože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let...
Soudců 8:4...Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročilProtože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl obyvatelům...
Soudců 8:20..."Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit mečprotože se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna...
Soudců 9:5... Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežilprotože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i všichni z...
Soudců 11:7...z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to...
Soudců 12:4...proti Efraimovi. Gileádští muži na udeřiliprotože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z...
Soudců 12:6..."Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a...
Soudců 13:5...syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitvaprotože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír....
Soudců 13:7...teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistéhoprotože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti...
Soudců 16:2...v městské bráně. Celou noc ale byli v kliduprotože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale...
Soudců 16:17...všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitvaprotože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír....
Soudců 18:1...kmen si hledal území, na němž by se usídlilprotože mu do doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl...
Soudců 20:6...a rozeslal do všech krajů izraelského dědictvíprotože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hle, vy...
Soudců 21:15... Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína lítoprotože Hospodin dopustil v izraelských kmenech trhlinu....
Soudců 21:18...kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžemeprotože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu...
Růt 3:14...než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstalaprotože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla...
1. Samuel 1:13...totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá...
1. Samuel 2:17...dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchuprotože znevažovali Hospodinovy oběti. Tehdy před...
1. Samuel 6:19...(vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutekprotože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto si...
1. Samuel 9:12...před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do městaprotože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte...
1. Samuel 9:13...na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijdeprotože on obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní...
1. Samuel 12:22...Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustíprotože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani...
1. Samuel 13:14...svého srdce. Jeho určil za vůdce svého liduprotože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom...
1. Samuel 14:10... Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezemeprotože to pro nás bude znamením, že nám je Hospodin vydal...
1. Samuel 14:26...z vojska se ho ani nedotkl, aby ho ochutnalprotože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel...
1. Samuel 15:11..."Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za králeprotože se ode odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel...
1. Samuel 15:26..." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl...
1. Samuel 16:7..."Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výškyprotože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než...
1. Samuel 17:36...A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejněprotože urážel šiky živého Boha," pokračoval David....
1. Samuel 18:12...mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bátprotože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil....
1. Samuel 18:16...v Izraeli i v Judovi ale Davida milovaliprotože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou...
1. Samuel 20:6...o svolení, aby mohl rychle domů do Betlémaprotože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to...
1. Samuel 20:18...je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnostiprotože vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu...
1. Samuel 20:31...ani svým královstvím! Hned ho nech zajmoutprotože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan...
1. Samuel 21:7...spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chlébprotože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z...
1. Samuel 21:9...jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraňprotože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč...
1. Samuel 21:14...k srdci a velmi se gatského krále Achiše bálProtože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat...
1. Samuel 22:17...stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy knězeprotože i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale...
1. Samuel 25:17... Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělatprotože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže...
1. Samuel 25:26... pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi typrotože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do...
1. Samuel 26:12...nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spaliprotože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel...
1. Samuel 26:16... Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřítprotože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného...
1. Samuel 26:19...byli lidé, pak jsou před Hospodinem prokletíprotože teď vyhánějí z domova v Hospodinově dědictví....
1. Samuel 28:18...království a dal je tvému bližnímu, DavidoviProtože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí...
1. Samuel 30:6...Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkýchprotože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni...
1. Samuel 30:10...sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besorprotože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku...
1. Samuel 30:12...a dva trsy rozinek. Když se najedl, pookřálprotože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu...
1. Samuel 30:13...mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechalprotože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do Negevu...
1. Samuel 30:21...dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besorprotože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem....
1. Samuel 31:4...a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhalprotože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na...
2. Samuel 3:22... Abner tehdy nebyl u Davida v Hebronuprotože ho David propustil, a tak odešel v pokoji. Jakmile...
2. Samuel 6:6... Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel jiprotože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin...
2. Samuel 10:5...to doneslo Davidovi, poslal jim naproti poslyProtože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal:...
2. Samuel 12:14... "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. NezemřešProtože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít...
2. Samuel 12:22...žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakalprotože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin...
2. Samuel 14:15...přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědětprotože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla:...
2. Samuel 14:26...(nechával si je stříhat vždy jednou za rokprotože ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů...
2. Samuel 15:11...(byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s nímprotože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet...
2. Samuel 16:8...tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnostprotože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi:...
2. Samuel 18:14... Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdceProtože byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset...
2. Samuel 21:1...řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krevprotože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a...
1. Královská 2:26... Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřítprotože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka...
1. Královská 2:32...prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavuprotože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám,...
1. Královská 3:11... že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý život,...
1. Královská 3:19...nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřelprotože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi...
1. Královská 8:11...se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke služběprotože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy...
1. Královská 9:9...a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich...
1. Královská 11:9...a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněvalprotože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele,...
1. Královská 11:11...nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu...
1. Královská 12:3...před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egyptaprotože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s...
1. Královská 13:17...tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapijuprotože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam...
1. Královská 13:26...z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží mužProtože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal...
1. Královská 14:15...dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufratprotože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina...
1. Královská 17:7...a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschlprotože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo...
1. Královská 18:18...mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otceprotože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly...
1. Královská 18:25...Baalovým prorokům, "a připravte ho jako prvníprotože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň...
1. Královská 20:17...hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníkyprotože dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži....
1. Královská 20:28...přišel Boží muž a řekl: "Tak praví HospodinProtože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a...
1. Královská 20:36..."Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije...
1. Královská 20:42...k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví HospodinProtože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj...
1. Královská 21:4...dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlýprotože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti...
1. Královská 21:20...oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchal, co je v Hospodinových...
1. Královská 21:22...Nebatova, a jako s domem Baašy, syna Achiášovaprotože jsi popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A...
1. Královská 21:29..."Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořilProtože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na...
1. Královská 22:8...něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnášímprotože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je...
1. Královská 22:49...se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešloprotože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu. Achaziáš, syn...
2. Královská 8:12... "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech...
2. Královská 10:19...ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo nechybíprotože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude...
2. Královská 11:20...lid země se radoval a ve městě zavládl klidprotože Altalia byla u královského paláce popravena. Joaš...
2. Královská 14:27...i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod...
2. Královská 20:1..."Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádkuprotože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke...
2. Královská 21:15... Stanou se lupem a kořistí všech svých nepřátelprotože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode...
2. Královská 22:7...stříbro od nich není třeba žádat vyúčtováníprotože jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil...
2. Královská 22:17...všechna slova knihy, kterou judský král četlProtože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli...
2. Královská 23:35... Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřelProtože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel...
2. Královská 25:26...vojsk, se pak sebrali a odešli do Egyptaprotože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství...
1. Letopisů 5:1... Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno...
1. Letopisů 5:9... Bydleli od Aroeru k Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila,...
1. Letopisů 7:23...porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstíprotože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera...
1. Letopisů 10:4...a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhalprotože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na...
1. Letopisů 10:13...dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saulprotože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a...
1. Letopisů 11:4...Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebusprotože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se...
1. Letopisů 12:22...houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkůmprotože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku...
1. Letopisů 12:40... Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a piliprotože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní...
1. Letopisů 13:9...mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidrželprotože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin...
1. Letopisů 13:10... Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvemprotože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě...
1. Letopisů 15:13... Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořilprotože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli,...
1. Letopisů 19:5...zpráva o těch mužích, poslal jim naproti poslyProtože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal:...
1. Letopisů 21:6...Joáb ale mezi nezapočítal Leviho a Benjamínaprotože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz...
1. Letopisů 21:30... David tam ale nebyl s to chodit hledat Bohaprotože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy...
1. Letopisů 22:8...‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitevProtože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš...
1. Letopisů 24:5...osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhéhoprotože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli...
1. Letopisů 27:24...Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil jeprotože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také...
1. Letopisů 29:3... nejrůznější drahokamy i množství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také...
2. Letopisů 1:11...tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu...
2. Letopisů 5:14...se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke služběprotože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy...
2. Letopisů 7:2...kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámuprotože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva....
2. Letopisů 7:7...obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětíprotože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl...
2. Letopisů 10:3...před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egyptaprotože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s...
2. Letopisů 12:2...Hospodinův zákon a celý Izrael ho následovalProtože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova...
2. Letopisů 12:12...štíty a pak je opět vracely do strážní komoryProtože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil...
2. Letopisů 13:7...a vzepřela se Šalomounovu synu Rechoboámoviprotože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušený a nedokázal...
2. Letopisů 13:18...tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítěziliprotože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš...
2. Letopisů 14:6...s věžemi, branami a závorami. Země zůstala námprotože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho...
2. Letopisů 14:12... Habešanů padlo tolik, že se nevzchopiliprotože je stihla drtivá porážka před Hospodinem a jeho...
2. Letopisů 15:15... Všechen judský lid se z přísahy radovalprotože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou...
2. Letopisů 16:7...králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina...
2. Letopisů 18:7...něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnášímprotože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je...
2. Letopisů 20:27...čele s Jošafatem radostně vrátili do Jeruzalémaprotože jim Hospodin dal radost z porážky jejich nepřátel....
2. Letopisů 20:30...z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míruprotože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran....
2. Letopisů 20:37...Dodavahův z Marešy, pak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!"...
2. Letopisů 23:6...kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupitprotože jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád....
2. Letopisů 23:21...lid země se radoval a ve městě zavládl klidprotože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi...
2. Letopisů 24:16... Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králiprotože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a...
2. Letopisů 24:24...Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem většíprotože Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše...
2. Letopisů 24:25... Tehdy se jeho dvořané proti němu spikliprotože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku...
2. Letopisů 25:16..."Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král...
2. Letopisů 25:20...Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukouprotože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy...
2. Letopisů 26:21...malomocný a jako takový bydlel v odděleném doměprotože byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský palác...
2. Letopisů 28:6...000 judských mužů, samých udatných bojovníkůprotože opustili Hospodina, Boha svých otců. Efraimský...
2. Letopisů 28:19...pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazoviprotože sváděl Judu na scestí a zcela zradil Hospodina....
2. Letopisů 28:23... Obětoval damašským bohům, kteří ho poraziliprotože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich...
2. Letopisů 30:3...dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíciprotože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě...
2. Letopisů 32:23...a vzácné pocty judskému králi Ezechiášoviprotože po tom všem stoupl v očích všech národů. V době...
2. Letopisů 32:29...si města a získal veliká stáda bravu i skotuprotože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš...
2. Letopisů 34:21...nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti námprotože naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovo a...
2. Letopisů 34:25...zapsaná v knize, kterou judský král slyšel čístProtože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli...
Ezdráš 7:28...krále, jeho rádců i všech královských velmožůProtože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku,...
Nehemiáš 5:18...jsem ale nepožadoval místodržitelské dávkyprotože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj...
Nehemiáš 6:12...totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokovalprotože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych...
Nehemiáš 6:18... Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahouprotože byl zetěm Šekaniáše, syna Arachova, a jeho syn...
Nehemiáš 8:12...a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovaliprotože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne...
Nehemiáš 13:2...nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábcůprotože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou....
Nehemiáš 13:6...pro kněze. V době jsem nebyl v Jeruzaléměprotože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále...
Ester 2:7...staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Esterprotože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná,...
Ester 2:10...neprozradila nic o své národnosti a původuprotože Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj...
Ester 8:7...pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Esterprotože vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a...
Ester 8:17... Mnozí z ostatních národů se tehdy požidovštiliprotože na padl strach z Židů. Třináctého dne...
Job 31:21...zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotkaprotože jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou...
Job 32:1... Ti tři muži přestali Jobovi odpovídatprotože se stále považoval za spravedlivého. Avšak Elihu,...
Job 32:4...usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekalprotože byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži...
Job 42:7..."Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelůmprotože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník...
Žalmy 28:5...dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatuProtože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal...
Žalmy 39:10...blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústaprotože tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod...
Žalmy 116:1...nyní, tak i navěky! Haleluja! Miluji Hospodinaprotože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke...
Žalmy 119:99... Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrostiprotože přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumnější jsem...
Žalmy 119:127...Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj!  Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to...
Žalmy 119:131...moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám dychtivěprotože toužím po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím...
Přísloví 1:29... neozvu se, budou shánět, avšak nenajdouProtože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit...
Přísloví 16:26...však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničíprotože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se...
Kazatel 1:16...všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnouProtože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl jsem...
Izaiáš 8:6...mi pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje...
Izaiáš 19:8... kdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vodyprotože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a tkalci...
Izaiáš 30:12...nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelskýProtože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a...
Izaiáš 38:1..."Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádkuprotože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke...
Izaiáš 52:8...Tví strážní volají, společně křičí radostíprotože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin....
Izaiáš 52:12...odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěkprotože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady...
Izaiáš 53:12...s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořistprotože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On...
Izaiáš 65:7...se provinili i s vašimi otci, praví HospodinProtože na horách kadidlo obětovali, protože uráželi na...
Jeremiáš 3:21...je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoníprotože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 5:4...si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako blázniprotože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh...
Jeremiáš 5:10...ale nezničte je úplně. Odstraňte jejich výhonkyprotože nejsou Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak...
Jeremiáš 5:14...Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova...
Jeremiáš 5:19...Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a sloužili jste ve své zemi cizím...
Jeremiáš 6:30...nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se jmenujíprotože Hospodin je odhodil." Slovo, které Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 9:12...jako poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví...
Jeremiáš 10:5...poli. Neumějí mluvit a musejí se nositprotože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit...
Jeremiáš 10:14... všichni kovotepci budou zklamáni svými modlamiprotože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají....
Jeremiáš 11:17... který sázel, vyslovil nad tebou zlý ortelprotože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi ,...
Jeremiáš 12:4...na poli? Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývatprotože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají:...
Jeremiáš 13:25...tvůj úděl, to jsem ti vyměřil, praví Hospodinprotože jsi na zapomněla a uvěřila lži. sám ti proto...
Jeremiáš 14:4...skrývají hlavu v dlaních. Půda je rozpukanáprotože v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním...
Jeremiáš 14:5...v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďataprotože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších...
Jeremiáš 14:6...jako šakali; napínají zrak, jim selháváprotože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují...
Jeremiáš 15:17... kdo se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sámprotože jsi na ruku položil a naplnil nevolí. Proč ...
Jeremiáš 16:18...odplatím za jejich vinu a za jejich hříchprotože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model...
Jeremiáš 17:13...od tebe odvracejí, budou zapsáni v prachu zeměprotože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav ...
Jeremiáš 19:11...lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívatprotože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s...
Jeremiáš 21:2...vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodinaprotože na nás zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Snad...
Jeremiáš 21:12...hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasneprotože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě,...
Jeremiáš 22:9...velikému městu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se...
Jeremiáš 22:10...pro něj; plačte však nad tím, který odcházíprotože se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto praví...
Jeremiáš 23:2... proto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj lidProtože rozháníte a rozptylujete ovce a nestaráte se o...
Jeremiáš 23:15..."Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jedprotože od proroků v Jeruzalémě se šíří bezbožnost do celé...
Jeremiáš 23:36... ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina', protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní...
Jeremiáš 23:38...‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto...
Jeremiáš 24:7... Budou mým lidem a budu jejich Bohemprotože se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále...
Jeremiáš 25:8...výtvory. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali slova, hle, povolám a poberu...
Jeremiáš 25:27...se, pozvracejte se a padněte, že nevstaneteprotože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten...
Jeremiáš 28:16... posílám pryč z povrchu země. Do roka zemřešprotože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož...
Jeremiáš 29:19...a nadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlilprotože neposlouchali slova, praví Hospodin, když jsem k...
Jeremiáš 29:32...s Šemajášem Nechlamským i s jeho potomkyProtože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by...
Jeremiáš 30:14...jsem jako nepřítel, ztrestal jako surovecprotože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč...
Jeremiáš 30:15...bolest nejde vyléčit. To jsem ti to způsobilprotože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil!...
Jeremiáš 35:14...a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí vínoprotože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. k vám...
Jeremiáš 40:3...a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám toprotože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste...
Jeremiáš 41:18...) Utíkali před Babyloňany - báli se jichprotože Išmael, syn Netaniášův, zavraždil Gedaliáše, syna...
Jeremiáš 48:7...si zachraňte! Přežijte jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš...
Jeremiáš 50:24... nevěděl. Byl jsi dopaden a byl jsi chycenprotože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel...
Jeremiáš 51:17... všichni kovotepci budou zklamáni svými modlamiprotože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají....
Jeremiáš 51:51...jsme a uráženi, tváře nám přikryl studprotože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle,...
Ezechiel 3:7.... Dům Izraele ale nebude chtít poslouchatprotože nechtějí poslouchat . Celý dům Izraele je...
Ezechiel 3:21... a on hřešit přestane - pak zůstane živprotože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně...
Ezechiel 4:17...vodu budou mít odměřenou a pít ji budou v hrůzeprotože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako...
Ezechiel 5:11... Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodinprotože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými...
Ezechiel 7:23...lupiči a celou ji znesvětí. Připrav řetězyProtože zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilí,...
Ezechiel 12:2... ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyšíprotože je to banda vzbouřenců. Synu člověčí, sbal si ranec...
Ezechiel 12:19...budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůzeprotože jejich země bude oloupena o všechno kvůli násilí...
Ezechiel 13:8...nemluvil! Nuže, tak praví Panovník HospodinProtože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle...
Ezechiel 13:22...kořistí. Tehdy poznáte, že jsem HospodinProtože svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je...
Ezechiel 16:36... ty couro! Tak praví Panovník HospodinProtože ses celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi...
Ezechiel 16:43...se utiší; tehdy se uklidním a nechám zuřeníProtože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala...
Ezechiel 18:18...bude žít! Jeho otec však zemře za své vinyprotože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi...
Ezechiel 18:22... jichž se dopustil, mu nebudou připomínányProtože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve...
Ezechiel 20:16...mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všechprotože zavrhli zákony, neřídili se mými pravidly a...
Ezechiel 20:24...rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemíchprotože neplnili zákony, pravidla zavrhli,...
Ezechiel 22:19...od stříbra. Nuže, tak praví Panovník HospodinProtože se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do...
Ezechiel 23:30...vlastní zvrhlost a sprostota ti to způsobilaprotože jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses...
Ezechiel 23:31...modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestryprotože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník...
Ezechiel 23:35...Hospodin. Nuže, toto praví Panovník HospodinProtože jsi na zapomněla a hodila jsi za hlavu,...
Ezechiel 25:3...Hospodina! Tak praví Panovník HospodinProtože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla...
Ezechiel 25:6... jsem Hospodin. Tak praví Panovník HospodinProtože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně...
Ezechiel 25:8... jsem Hospodin." "Tak praví Panovník HospodinProtože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako...
Ezechiel 25:12... jsem Hospodin." "Tak praví Panovník HospodinProtože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou...
Ezechiel 25:15...Hospodin." "Tak praví Panovník HospodinProtože se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí...
Ezechiel 26:2... jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčíprotože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je...
Ezechiel 28:6...zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník HospodinProtože si myslíš, jak jsi božský, hle - přivedu na tebe...
Ezechiel 31:7...velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemiprotože zapouštěl kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v...
Ezechiel 31:10...Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník HospodinProtože se tyčil tak vysoko a špicí sahal k oblakům,...
Ezechiel 32:25...Všichni ti neobřezanci byli mečem pobitiprotože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu...
Ezechiel 32:26...Všichni ti neobřezanci byli mečem pobitiprotože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými...
Ezechiel 34:5...surově a krutě nad nimi panujete. Rozutekly seprotože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé...
Ezechiel 34:8...Jakože jsem živ, praví Panovník HospodinProtože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou...
Ezechiel 34:21...budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemiProtože se tlačíte boky i rameny a svými rohy trkáte...
Ezechiel 36:3...prorokuj a řekni: Tak praví Panovník HospodinProtože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás...
Ezechiel 36:6...Hospodin. Hle - mluvím zuřivě rozhorlenprotože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 36:13...o děti. Tak praví Panovník HospodinProtože o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidi a připravuje...
Ezechiel 39:10...nosit dříví z polí ani ho kácet v lesíchprotože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist ty, kdo je...
Ezechiel 39:23... že dům Izraele šel do vyhnanství za své vinyProtože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a...
Ezechiel 42:5...do místností. Horní místnosti byly nejužšíprotože ustupovaly ochozu více než spodní a prostřední...
Ezechiel 42:8...se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50...
Ezechiel 44:2...a nikdo nebude procházet. Zůstane zavřenáprotože prošel Hospodin, Bůh Izraele. Jedině vládce, a...
Ezechiel 44:12...zápaly a oběti a budou jim neustále k službámProtože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům...
Ezechiel 47:5...- a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebroditprotože byla tak hluboká, že se v muselo plavat a nešla...
Ezechiel 47:12...nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plodyprotože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude...
Daniel 2:8...řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat časprotože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se...
Daniel 2:37...Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král králůprotože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu....
Daniel 3:22...čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé peceProtože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak...
Daniel 6:5... Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najítprotože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti...
Daniel 6:24...z jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutíprotože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli...
Daniel 11:37...žen, ani žádného jiného boha nebude uznávatprotože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě...
Ozeáš 2:6...aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovatprotože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž...
Ozeáš 4:10...nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží seprotože opustili Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli...
Ozeáš 7:16...jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečemprotože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! ...
Ozeáš 8:7...Nikoli! Rozbito bude na třísky to tele v SamaříProtože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez...
Ozeáš 11:5...se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovatProtože se odmítli vrátit ke mně, v jejich městech bude...
Joel 1:20...a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěřprotože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! ...
Amos 4:12...Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraeli, naložím, a protože tak s tebou naložím, připrav se, Izraeli, setkat s...
Amos 5:11...v bráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivěProtože dupete po chudácích a nutíte je odvádět daně z...
Micheáš 3:4...nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvářprotože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích,...
Micheáš 3:7...se zastydí, všichni si studem tváře zakryjíprotože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí,...
Micheáš 4:10...se, Dcero sionská, v bolestech jako rodičkaprotože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do...
Abakuk 2:8...chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistíProtože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe...
Sofoniáš 1:17...sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápaliprotože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako...
Ageus 1:9... to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupůProtože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o...
Ageus 2:23...Hospodin, a učiním svým pečetním prstenemprotože tebe jsem si vyvolil, praví Hospodin zástupů." V...
Zachariáš 10:8...radostí. Hvízdnu na , a tak je shromáždímprotože jsem je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřív!...
Zachariáš 13:3...otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřešprotože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní rodiče,...
Malachiáš 2:2...i vaše žehnání. A jsem je také proklelprotože jste si to nevzali k srdci. Hle, potrestám vaše...
Malachiáš 2:9...vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížímprotože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste...
Malachiáš 2:14... ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého...
Matouš 1:19...Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ...
Matouš 5:12...a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejteprotože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž...
Matouš 5:34...říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebiprotože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož...
Matouš 5:35...při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemiprotože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému,...
Matouš 7:25...vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadlprotože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato ...
Matouš 9:36...se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nimprotože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře....
Matouš 10:17...a nevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidiprotože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých...
Matouš 10:42...pohár studené vody jednomu z těchto maličkýchprotože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o...
Matouš 13:5...místa, kde neměla dost země, a ihned vzešlaprotože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo...
Matouš 13:6...hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a...
Matouš 13:29... abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoliprotože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici....
Matouš 14:4...kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipaprotože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!"...
Matouš 14:5...Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupuprotože ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak na...
Matouš 14:24... Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnamiprotože vítr vál proti . Krátce před svítáním se k nim...
Matouš 16:23...řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš...
Matouš 18:32...řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluhprotože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat,...
Matouš 21:26...Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupuprotože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli:...
Matouš 21:46...nich, a chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupůprotože lidé ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval...
Matouš 22:29...ji přece všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte seprotože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé...
Matouš 23:3... co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutkyprotože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná...
Matouš 23:8...‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A...
Matouš 23:9...bratři. A nikoho si na zemi nenazývejteotcem', protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také si...
Matouš 23:10...je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší...
Matouš 24:12...mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo...
Matouš 25:25... A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemiprotože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho...
Marek 1:22...synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasliprotože je učil jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci...
Marek 1:34...množství démonů. Démonům nedovoloval mluvitprotože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel...
Marek 3:21...jeho příbuzní, vypravili se, aby si ho vzaliprotože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří...
Marek 4:5...místa, kde neměla dost země, a ihned vzešlaprotože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo...
Marek 4:6...hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a...
Marek 4:29... A když úroda dozraje, ihned se chopí srpuprotože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží...
Marek 6:34...veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nimprotože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o...
Marek 6:48...na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslovánímprotože vítr vál proti nim. Krátce před svítáním se k nim...
Marek 8:32... být zabit a po třech dnech vstát z mrtvýchProtože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a...
Marek 9:38...démony. Snažili jsme se mu v tom zabránitprotože nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš....
Marek 9:41... je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vodyprotože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o...
Marek 11:13... Když přišel, nenašel na něm nic než listíprotože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo...
Marek 11:18...Písma, začali hledat způsob, jak ho zničitprotože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho...
Marek 11:32...řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupůprotože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec...
Marek 13:7...hluk a zprávy o válkách, nestrachujte seprotože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ...
Marek 16:8...od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřeklyprotože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých,...
Marek 16:14... Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdceprotože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim...
Lukáš 1:20...tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinuProtože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas...
Lukáš 2:4...do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat...
Lukáš 2:7...syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslíprotože v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli...
Lukáš 4:32...tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učenímprotože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk...
Lukáš 6:48...se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřástprotože byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a...
Lukáš 8:6... Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschloprotože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo...
Lukáš 8:53...Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívatprotože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal:...
Lukáš 9:12...vesnic a statků a najdou si tam nocleh a stravuprotože tady jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte...
Lukáš 9:49...ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme muprotože nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš....
Lukáš 9:53...pro něj vše připravili. Místní ho ale nepřijaliprotože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli...
Lukáš 13:2...jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to staloprotože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci?...
Lukáš 19:11...vyprávěl svým posluchačům další podobenstvíprotože se blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se ...
Lukáš 19:17...Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníkuProtože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům...
Lukáš 19:44...děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameniprotože jsi nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel...
Lukáš 19:48... jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provéstprotože všechen lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když...
Lukáš 20:6...řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenujeprotože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu...
Lukáš 21:23... Běda bude v těch dnech těhotným a kojícímprotože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto...
Lukáš 21:28...začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavyprotože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl...
Lukáš 23:20...městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvilprotože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj,...
Jan 2:24... které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřovalprotože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o...
Jan 3:18... nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzenprotože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto...
Jan 3:19...svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmuprotože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo,...
Jan 3:23...a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimuprotože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali...
Jan 4:22...nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctívámeprotože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a je tu,...
Jan 4:47...k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravitprotože umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky,...
Jan 5:16...představení tedy začali Ježíše pronásledovatprotože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec...
Jan 5:27...sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soudprotože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž...
Jan 5:30...slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivýprotože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který poslal....
Jan 6:2...Tiberiadské) jezero a šel za ním veliký zástupprotože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš...
Jan 7:1...po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judskuprotože ho židovští představení chtěli zabít. Blížila se...
Jan 7:7... Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidíprotože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé....
Jan 7:39...věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dánprotože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli,...
Jan 8:37... že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabítprotože slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem...
Jan 8:42..."Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem...
Jan 8:44...otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravděprotože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu...
Jan 8:45...jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčí...
Jan 9:22...může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekliprotože se báli židovských představených. Ti se totiž...
Jan 10:13...vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíkáprotože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý...
Jan 10:17...bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec milujeprotože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi...
Jan 10:26...Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříteprotože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je...
Jan 11:9...den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtáprotože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci,...
Jan 11:10...tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtáprotože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel...
Jan 11:51...zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš ...
Jan 13:32...člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě...
Jan 14:19...kratičko a svět neuvidí, ale vy uvidíteProtože žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že ...
Jan 15:27...svědectví. A vy také vydávejte svědectvíprotože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl,...
Jan 16:3...bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělatprotože nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám to,...
Jan 16:4...jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to neříkalprotože jsem byl s vámi." "Teď odcházím k Tomu, který ...
Jan 16:21...obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkostprotože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale...
Jan 16:27...prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž milujeprotože jste milovali a uvěřili jste, že jsem vyšel od...
Jan 16:32...cestou. Necháte samotného, ale nejsem sámprotože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste...
Jan 17:14...jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidětprotože nepatří světu, jako ani nepatřím světu. Neprosím...
Jan 18:2...vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidášprotože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s...
Jan 18:18...také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řeklProtože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheň....
Jan 19:7...máme zákon a podle našeho zákona musí zemřítprotože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta...
Jan 19:42...nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho...
Jan 20:29...Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsiprotože jsi viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří...
Jan 21:7...Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci...
Jan 21:12...z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb...
Skutky 2:6...hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeniprotože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem...
Skutky 2:24... Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrtiprotože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká:...
Skutky 4:3...hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení....
Skutky 4:34...veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouziprotože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a...
Skutky 7:33...podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohouprotože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem...
Skutky 8:6...naslouchali Filipovým slovům v celých zástupechprotože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí...
Skutky 8:21...za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věciprotože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze...
Skutky 9:24...dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocíprotože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a...
Skutky 10:20... Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimiprotože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k těm...
Skutky 10:38...dobro a uzdravoval všechny soužené od ďáblaprotože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v...
Skutky 12:23... ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův andělprotože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy....
Skutky 13:7...rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolatprotože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli...
Skutky 13:46..."Vy jste měli Boží slovo slyšet jako prvníProtože ho však odmítáte, a považujete se tak za nehodné...
Skutky 14:12...Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál...
Skutky 15:38...vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdáloprotože je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do díla....
Skutky 16:6...počtu každý den. Procestovali Frygii a Galaciiprotože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se...
Skutky 17:7...přijal! Ti všichni porušují císařské nařízeníprotože se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i...
Skutky 17:25...rukama sloužit, jako by něco potřebovalprotože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho...
Skutky 18:3...Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidalprotože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů....
Skutky 20:7...sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do...
Skutky 21:14...také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho se...
Skutky 23:28... zasáhl jsem se svým oddílem a zachránil hoProtože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňují, přivedl...
Skutky 25:20...mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žijeProtože se v těch věcech nevyznám, navrhl jsem mu, zda by...
Skutky 27:12...a majiteli lodi než Pavlovým slovůmProtože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina...
Skutky 27:43...a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránilprotože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí...
Skutky 28:2... Zapálili oheň a všechny nás k němu pozvaliprotože pršelo a bylo chladno. Pavel nasbíral hromadu roští...
Římanům 6:14...spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánemprotože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme...
Římanům 9:32... ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. PročProtože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků...
Římanům 13:11...láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je dobaprotože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď...
Římanům 14:23... Kdo ale při jídle pochybnosti, je odsouzenprotože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je...
Římanům 15:23...vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to...
1. Korintským 15:15...Z nás se pak stávají falešní Boží svědkovéprotože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož...
1. Korintským 16:17...radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikosprotože mi vynahradili vaši nepřítomnost. Občerstvili na...
2. Korintským 2:13...otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klidprotože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s...
2. Korintským 4:13...nás tedy působí smrt, ale ve vás životProtože však máme stejného ducha víry, o níž se píše:...
2. Korintským 5:4...nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhouprotože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je...
2. Korintským 11:11...chloubu se v celém Řecku nedám připravit. PročProtože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu...
Galatským 2:12...lidé, začal se držet zpátky a odděloval seprotože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i...
Galatským 4:6...pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého...
Efeským 5:16... ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený časprotože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte...
Filipským 1:7...Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všechprotože nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na...
2. Tesalonickým 2:10...hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhubyprotože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit....
2. Timoteus 4:15...podle jeho skutků. Dávej si na něj pozorprotože tvrdě odporoval našim slovům. Při první obhajobě...
Židům 2:14...pokračuje: "Hle, a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i...
Židům 2:18...a mohl vykonat oběť smíření za hříchy liduProtože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm,...
Židům 5:11...mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovatprotože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami...
Židům 5:13...mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékemprotože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně....
Židům 6:18...rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě...
Židům 7:23... A dále: levitských kněží muselo být mnohoprotože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství...
Židům 7:24...zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvaléprotože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty,...
Židům 10:2...této bohoslužby dávno přestali přinášetprotože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí...
Jakub 4:2...dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáteprotože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože...
Jakub 4:3... protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváteprotože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky....
1. Petr 1:9...Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostíprotože dosahujete cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu...
1. Petr 2:12... raději oslavují Boha v den navštíveníprotože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte...
2. Petr 1:10...stále více potvrzovat své povolání a vyvoleníprotože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám...
1. Jan 2:21... Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s...
1. Jan 3:9... neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešitprotože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží...
1. Jan 3:12...a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždilProtože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra...
1. Jan 3:14... My víme, že jsme přešli ze smrti do životaprotože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti...
1. Jan 5:6...vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčujeprotože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři...
Zjevení 3:10...tvých nohou a poznají, že jsem si zamilovalProtože jsi zachoval slovo vytrvalosti, i zachovám...
Zjevení 11:10...a veselit a budou si navzájem posílat daryprotože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a...
Zjevení 16:6... ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usoudilProtože prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít...

Slova obsahující protože: protože (524) protožes (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |