Proto

Hledám varianty 'proto' [ proto ]. Nalezeno 826 veršù.
Genesis 2:24...nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své...
Genesis 3:10...jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strachprotože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že...
Genesis 3:23... nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby...
Genesis 6:21...k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživuProto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav...
Genesis 10:9...na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem."...
Genesis 11:9...po celé zemi, a tak to město přestali stavětProto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin...
Genesis 12:7...a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se...
Genesis 12:18...bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč...
Genesis 13:7...totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromaděProto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova...
Genesis 16:2...děti; měla však egyptskou otrokyni jménem HagarProto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál,...
Genesis 18:21...a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžkýProto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje...
Genesis 19:22...nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do...
Genesis 20:6... vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslemProto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a...
Genesis 21:23...Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co dělášProto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 25:30...toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi...
Genesis 26:5...dojdou požehnání všechny národy na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu...
Genesis 26:14...stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvoProto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které...
Genesis 26:17...od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam...
Genesis 26:33...jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna...
Genesis 27:10... Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl:...
Genesis 27:19... prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak...
Genesis 27:31..."Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl:...
Genesis 27:36...se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát...
Genesis 29:34...připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a...
Genesis 29:35...syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. ...
Genesis 30:6...rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha...
Genesis 31:16... které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A...
Genesis 31:44...pro své dcery a pro děti, jež se jim narodilyProto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to...
Genesis 31:48...mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa,...
Genesis 32:33... zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací...
Genesis 33:17...dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřeškyProto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na...
Genesis 35:8...pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho...
Genesis 38:9...věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na...
Genesis 42:15...pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehovéProto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud...
Genesis 42:21...prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám...
Genesis 43:21...navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné vázeProto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě...
Genesis 46:34...chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané...
Genesis 47:22...stanovené dávky a z těch dávek od faraona žiliProto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K...
Genesis 48:7...uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme ...
Genesis 50:5... kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím,...
Exodus 3:8...na jejich biřice. Ano, znám jejich bolestiProto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a...
Exodus 5:8...dosud. Nic jim neslevujte, vždyť zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty...
Exodus 6:6...otroctví a připomněl jsem si svou smlouvuProto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z...
Exodus 10:1...k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům...
Exodus 11:9...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechneProto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a...
Exodus 13:3... neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své rukyProto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci...
Exodus 13:10... neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukouProto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok....
Exodus 13:15...prvorozeného člověka po prvorozené dobytčeProto obětuji Hospodinu všechny samce otvírající lůno a...
Exodus 15:23... nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti...
Exodus 16:20... a to jim zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš se proto na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo...
Exodus 16:29...pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal HospodinProto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý...
Exodus 17:7... Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraeleproto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin...
Exodus 18:19... Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládnešProto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty...
Exodus 20:11... co je v nich, ale sedmého dne odpočinulProto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti...
Exodus 20:20...Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste...
Exodus 34:13... Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středuProto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy...
Leviticus 10:18... krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyněProto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem...
Leviticus 17:4...bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krevproto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové...
Leviticus 17:5...krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud...
Leviticus 17:11...vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krviProto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů...
Leviticus 17:12...vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje životProto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev...
Leviticus 17:14...každého tvora je krev, právě ta je jeho životemProto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného...
Leviticus 18:25...před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnilaproto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své...
Leviticus 18:30...těchto ohavností, bude vyobcován ze svého liduProto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se...
Leviticus 20:7...se proti němu a vyvrhnu jej z jeho liduProto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 20:25...Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národůProto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi...
Leviticus 21:6...Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Bohaproto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se...
Numeri 1:53... aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněvproto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví." A...
Numeri 3:4...Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheňProto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu...
Numeri 9:6... neboť se poskvrnili při mrtvému člověkuProto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli:...
Numeri 18:24...Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny...
Numeri 21:27...Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po ArnonProto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho...
Numeri 22:4... děsil se; z toho lidu ho jímala hrůzaProto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase...
Numeri 25:12...jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubilProto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta...
Numeri 27:4... jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi...
Numeri 27:14... jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde...
Numeri 31:3...pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k...
Numeri 31:50... jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybíProto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných...
Numeri 35:5...zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktůProto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a...
Deuteronomium 1:46...Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchuProto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme...
Deuteronomium 2:6... které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece...
Deuteronomium 4:37... abys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě....
Deuteronomium 5:15...odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval...
Deuteronomium 5:32...v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal...
Deuteronomium 6:5...Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jedinýProto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou...
Deuteronomium 7:5...vám vzplanul hněvem a rychle by vyhladilProto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich...
Deuteronomium 7:7...pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám...
Deuteronomium 7:8...vás - vždyť jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl...
Deuteronomium 8:17... aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle...
Deuteronomium 9:5...národy před tebou vyhání pro jejich zkaženostproto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům,...
Deuteronomium 9:20...se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné...
Deuteronomium 10:9...v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnesProto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry...
Deuteronomium 10:19... miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatíProto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli...
Deuteronomium 11:1...rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi.  Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny...
Deuteronomium 11:8...celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonalProto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím....
Deuteronomium 13:19... rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým otcůmProto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna...
Deuteronomium 15:15...otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupilProto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od...
Deuteronomium 16:12... Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokemProto pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu...
Deuteronomium 19:7...zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 19:10...k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 22:24...k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil...
Deuteronomium 24:18...a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na...
Deuteronomium 24:22...vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi...
Deuteronomium 26:10...nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medemProto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi...
Deuteronomium 26:16... abys dodržoval tato ustanovení a pravidlaProto je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes...
Deuteronomium 27:10...dne se stáváš lidem Hospodina, svého BohaProto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho...
Deuteronomium 28:48...a vděčným srdcem Hospodinu, svému BohuProto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin...
Deuteronomium 29:5...jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když...
Deuteronomium 29:26...- bohům, které nepoznali a které jim neurčilProto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na...
Deuteronomium 30:9... která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu...
Deuteronomium 30:16...Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstíProto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 31:17...den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu,...
Deuteronomium 31:19...svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohůmProto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož...
Deuteronomium 32:21... žárlení, popudili svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení, nerozumným národem je popudím...
Deuteronomium 32:51...na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách...
Deuteronomium 33:28...před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi...
Jozue 2:3...Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty,...
Jozue 2:4...zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukrylaProto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím...
Jozue 2:12... je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemiProto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za...
Jozue 3:12...smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámiProto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z...
Jozue 4:7...zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy...
Jozue 7:12...- ukradli to, zatajili a uložili mezi své věciProto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a...
Jozue 7:14... dokud to proklaté neodstraníte ze svého středuProto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který...
Jozue 7:26...od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté...
Jozue 9:4...jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly...
Jozue 9:11...Sichonovi a bášanskému králi Ogovi v AštarotuProto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země...
Jozue 9:19...ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu,...
Jozue 9:24...vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o životproto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s...
Jozue 10:3...byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k...
Jozue 10:6...Gibeon a zaútočili na něj. Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora:...
Jozue 10:14...ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým...
Jozue 13:7...losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázalProto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a...
Jozue 14:14...Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví HebronProto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu...
Jozue 15:63...vyhnat Jebusejce bydlící v JeruzaléměProto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny ...
Jozue 16:10... Nevyhnali ale Kananejce bydlící v GezeruProto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes a...
Jozue 18:3...kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet,...
Jozue 19:9...Šimeonovi dostali dědictví z Judova podíluprotože území Judových synů pro bylo příliš velké....
Jozue 19:47...Jafě. Synové Danovi ale o své území přišliProto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili,...
Jozue 24:14... a jíte z vinic a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně....
Soudců 1:17...v Cefatu a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu,...
Soudců 2:3...Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedliProto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám...
Soudců 2:14... aby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas...
Soudců 2:20...jednání a způsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ...
Soudců 2:21...jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po...
Soudců 3:2...kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s...
Soudců 3:8...svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas...
Soudců 4:2...jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který...
Soudců 6:24...mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je...
Soudců 7:3...účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, ...
Soudců 8:9...odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím...
Soudců 9:32...bratry. Pozor na , podněcují město proti toběProto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích...
Soudců 10:7... Hospodina opustili a nesloužili muProto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je...
Soudců 10:13... ale opustili a sloužili jste cizím bohůmProto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům,...
Soudců 11:17...král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy...
Soudců 13:4...neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš synaProto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla...
Soudců 13:7... ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš synaProto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého,...
Soudců 15:19... Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího, a ten je v Lechi...
Soudců 18:2...nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a...
Soudců 18:12...a utábořili se v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká...
Soudců 19:11... Když míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho...
Soudců 20:36...poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražili....
Soudců 21:10...obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a...
Růt 1:1...nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas...
Růt 3:11...jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatýmiProto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý...
1. Samuel 1:14...hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opiláProto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!"...
1. Samuel 3:9... Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá HospodinProto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni:...
1. Samuel 3:14...synové se rouhali a on jim v tom nezabránilProto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy...
1. Samuel 5:5...leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do...
1. Samuel 5:8...ruka drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a...
1. Samuel 5:11...chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete...
1. Samuel 6:7... nakonec je stejně propustili a oni šliProto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na...
1. Samuel 6:20... protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranouProto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před...
1. Samuel 8:6...nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni...
1. Samuel 8:9...cizím bohům - tak se zachovali i k toběProto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim,...
1. Samuel 9:3...otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho...
1. Samuel 10:22... syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin...
1. Samuel 13:9...a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávatProto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A...
1. Samuel 13:12... a jsem si ještě nenaklonil HospodinaProto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses...
1. Samuel 14:19...ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se...
1. Samuel 14:24...se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na...
1. Samuel 14:28...‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi,"...
1. Samuel 14:32... po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaníProto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na...
1. Samuel 14:38...do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte...
1. Samuel 15:1... pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelemproto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin...
1. Samuel 15:24...rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž liduproto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj...
1. Samuel 18:5... a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi...
1. Samuel 19:24...vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David ale z...
1. Samuel 20:3...mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbilProto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se...
1. Samuel 20:29...a uvolni , smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný...
1. Samuel 22:5...v pevnosti, odejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do cheretského lesa. Saul se...
1. Samuel 22:18...ruku a dotknout se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg...
1. Samuel 23:28...pronásledovat Davida a vytáhl proti FilištínůmProto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. ...
1. Samuel 24:22...království bude v tvých rukou vzkvétatProto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš ...
1. Samuel 25:36...jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilýProto mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno,...
1. Samuel 27:2...po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži...
1. Samuel 27:6...městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal CiklagProto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil...
1. Samuel 28:15...neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze snyProto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat."...
1. Samuel 28:18...království a dal je tvému bližnímu, DavidoviProtože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí...
1. Samuel 29:10...velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří...
1. Samuel 31:4...a těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni...
2. Samuel 2:16...mu do boku meč, takže padli všichni společněProto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole...
2. Samuel 5:8...vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudiliProto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce."...
2. Samuel 6:8...hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhlProto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina....
2. Samuel 6:10...mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl siProto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města...
2. Samuel 7:27...svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto...
2. Samuel 10:2... jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím...
2. Samuel 10:3...těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali a proslídili město, aby je mohli...
2. Samuel 11:10... Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domůProto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z...
2. Samuel 12:10...vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem AmoncůProto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku...
2. Samuel 14:2... poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které...
2. Samuel 14:15... aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobroProto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět,...
2. Samuel 14:29...roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal,...
2. Samuel 17:11...je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatníProto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu ...
2. Samuel 18:18...totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno." Proto ten sloup nazval po sobě. dodnes se mu říká...
2. Samuel 19:34...v Machanajim, neboť to byl zámožný člověkProto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě...
2. Samuel 20:6...Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může...
2. Samuel 22:50...pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníšProto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine,...
1. Královská 2:28...(ačkoli k Abšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře....
1. Královská 3:12...nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný souduproto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce,...
1. Královská 5:19...stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozbaProto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina,...
1. Královská 8:33...tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k...
1. Královská 8:35...otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem...
1. Královská 9:9...a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich...
1. Královská 9:17...město dal věnem své dceři, Šalomounově manželceproto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat...
1. Královská 11:11...cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodrželProto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou...
1. Královská 11:33... které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě,...
1. Královská 13:22...kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když...
1. Královská 14:16...posvátné kůly, a tak popudili HospodinaProto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které...
1. Královská 15:18...Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v...
1. Královská 16:3...můj lid Izrael, aby popouzeli svými hříchyProto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům...
1. Královská 20:23...řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem horproto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině,...
2. Královská 1:6...že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva EkronuProto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale...
2. Královská 1:16... aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva EkronuProto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale...
2. Královská 3:6...proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael....
2. Královská 3:10..."Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl:...
2. Královská 3:18... To by ale v Hospodinových očích bylo máloProto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města,...
2. Královská 5:27...a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi...
2. Královská 8:21...judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho i s...
2. Královská 10:1...'" Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům,...
2. Královská 10:5...i správce města se stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme,...
2. Královská 10:10...zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl...
2. Královská 10:19...sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit vícProto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny...
2. Královská 10:30...jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci."...
2. Královská 12:8...Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se:...
2. Královská 12:19... že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských...
2. Královská 13:3...celý Izrael, a neodvrátil se od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do...
2. Královská 13:7...nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůlProto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10...
2. Královská 16:7...nastěhovali Edomci a bydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s...
2. Královská 17:4...přestal asyrskému králi odvádět každoroční daňProto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení....
2. Královská 17:7...na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému...
2. Královská 17:23...skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský...
2. Královská 17:26...a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto...
2. Královská 17:27... že neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které...
2. Královská 18:12...na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale...
2. Královská 19:4... která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala."...
2. Královská 19:9...král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte...
2. Královská 19:18... ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš,...
2. Královská 21:10...Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král...
2. Královská 22:19...roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnouProto jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím...
2. Královská 24:20...zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec...
2. Královská 25:1...desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s...
1. Letopisů 4:39...rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostlyProto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke...
1. Letopisů 5:1... Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno...
1. Letopisů 5:26...národů země, které před nimi Bůh vyhubilProto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula...
1. Letopisů 10:4...a těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni...
1. Letopisů 10:14...duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu. ...
1. Letopisů 13:11... že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhlProto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina....
1. Letopisů 13:13...mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl siProto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil...
1. Letopisů 14:11... tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni...
1. Letopisů 15:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůhproto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen...
1. Letopisů 17:25...služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou....
1. Letopisů 19:2... jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím...
1. Letopisů 19:3...těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?" Chanun...
1. Letopisů 22:5...zemích. Musím mu připravit, co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom...
1. Letopisů 23:11...druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi:...
1. Letopisů 24:2...zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar. Spolu se Sádokem ze synů...
1. Letopisů 27:24...Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil jeprotože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také...
1. Letopisů 28:8...Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte...
2. Letopisů 1:12...můj lid, nad nímž jsem učinil králemproto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti přidám...
2. Letopisů 2:6...dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváříProto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl...
2. Letopisů 6:24...tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k...
2. Letopisů 6:26...otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem...
2. Letopisů 7:22...zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých předků, který je...
2. Letopisů 11:22...a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými...
2. Letopisů 12:7...Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je...
2. Letopisů 13:8... které je v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako...
2. Letopisů 16:2...Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 20:3...a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali...
2. Letopisů 20:26...je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili HospodinuProto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha, totiž Údolí...
2. Letopisů 21:9...judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do...
2. Letopisů 21:12...spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce...
2. Letopisů 28:5... návrších a pod kdejakým košatým stromemProto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského...
2. Letopisů 28:11...nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hříchProto teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým...
2. Letopisů 29:8...zápalnou oběť ve svatyni Boha IzraeleProto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil...
2. Letopisů 29:9...výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hleproto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy...
2. Letopisů 29:34...k zápalné oběti nestačili stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo...
2. Letopisů 30:5...řešení se líbilo králi i celé obciProto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od...
2. Letopisů 30:17...ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité, aby je...
2. Letopisů 31:11...lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je...
2. Letopisů 31:21...svého Boha a věnoval se tomu celým srdcemProto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal...
2. Letopisů 33:11...a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímaliProto na Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž...
2. Letopisů 34:27... roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnouProto jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím...
2. Letopisů 35:14... totiž obětovali zápaly a tuk do nociProto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro...
2. Letopisů 35:21... A Bůh mi řekl, si pospíším. Bůh je se mnouproto se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu...
Ezdráš 2:63... a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz...
Ezdráš 4:15...od starodávna vznikají povstání a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to...
Ezdráš 4:21...za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatkyProto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud...
Ezdráš 6:20...měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni do...
Ezdráš 9:12...od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich...
Ezdráš 10:11...se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu IzraeleProto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu....
Nehemiáš 2:2...víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilýProto se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi...
Nehemiáš 4:7..."Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil...
Nehemiáš 6:6...Gešem to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouruProto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být...
Nehemiáš 6:7... krále!' Král se o tom všem určitě dozvíproto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto:...
Nehemiáš 7:5...bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené,...
Nehemiáš 7:65... a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz...
Nehemiáš 8:9...Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali...
Nehemiáš 8:15...slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcíchProto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto...
Nehemiáš 9:27...vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách...
Nehemiáš 9:28... Když si však vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě...
Nehemiáš 13:28...Eliašiba, byl zetěm Sanbalata ChoronskéhoProto jsem ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože...
Ester 9:19...tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech,...
Ester 9:22...jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátekProto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si...
Ester 9:26...hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlechProto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli...
Job 6:3...bída ! Byla by těžší, než je písek v moři - to proto slovy se téměř zalykám. Šípy Všemohoucího se do ...
Job 7:11...nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlíProto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit...
Job 9:22...záleží - se mi nechce žít! Všechno je jednoproto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když...
Job 10:1... se mnou to ale není tak! se mi hnusí žítproto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím....
Job 15:25...děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se...
Job 20:19...netknuté, neužije to, co získal obchodem. To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které...
Job 20:20...které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by...
Job 22:10...pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto nyní obkličují osidla a náhle děsí pohroma,...
Job 22:11...nyní obkličují osidla a náhle děsí pohromaproto je kolem tebe neprůhledná tma a přikrývá záplava....
Job 23:15... to jistě vykoná, jak to prokázal tolikrátProto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se!...
Job 32:6...tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmetiproto jsem byl dosud nesmělý, bál jsem se říci vám své...
Job 32:10... starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své...
Job 34:27...je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik...
Job 36:14...nevolají ani spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh...
Job 42:6...pověsti, teď však na vlastní oči spatřujiProto se pokořuji - v prachu a popelu činím pokání!" Když...
Job 42:8...o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník JobProto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým...
Žalmy 2:10...je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se...
Žalmy 18:50... nad soky, před násilníkem zachráníšProto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine,...
Žalmy 28:5...dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatuProtože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal...
Žalmy 30:13...v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostíProto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj,...
Žalmy 42:7...Bůh, záchrana! Duše je ve mně sklíčenáproto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu, na vršku...
Žalmy 45:8...tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad...
Žalmy 46:3...i síla, pomoc v úzkostech stále přítomnáProto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory...
Žalmy 47:8...Králi, zpívejte! Králem je Bůh všude na zemiproto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy,...
Žalmy 49:17...vykoupí, on vytrhne z jeho sevření! séla Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům...
Žalmy 50:21...provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobnýProto nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo...
Žalmy 51:6...jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu...
Žalmy 56:5...V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám nadějiProto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den ...
Žalmy 56:12... jehož slovo chválím, v Bohu mám nadějiProto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Bože,...
Žalmy 63:4...Lepší než život je láska tvá, rty  proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve...
Žalmy 69:28...se o bolesti tebou zraněných. Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z...
Žalmy 73:10...lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají, když jim...
Žalmy 73:28...Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože,...
Žalmy 78:33...hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakůmProto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil...
Žalmy 87:7...sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla  proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe...
Žalmy 92:5...citery. Svými skutky jsi , Pane, obšťastnilproto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou,...
Žalmy 106:41... své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimi....
Žalmy 106:46...s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostíProto k nim nakonec probudil soucit všech, kdo je drželi v...
Žalmy 107:12...výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdliProto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci....
Žalmy 109:16...vždycky, jejich památku ze země vyhladíProto, že na laskavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka...
Žalmy 110:7...i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem...
Žalmy 119:104...mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je...
Žalmy 119:119... Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před...
Žalmy 119:128...to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou...
Žalmy 119:129...každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší,...
Žalmy 147:20...práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla. Haleluja! Haleluja! Chvalte...
Přísloví 1:31...nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdliproto snědí, co si navařili, vlastními plány se...
Přísloví 5:7...nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší kamProto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků!...
Přísloví 6:15...srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozséváProto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí,...
Přísloví 7:15...masa, dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a mám....
Přísloví 7:24...do osidla vletěl, netušil, že mu jde o životProto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na...
Přísloví 8:32...světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkošíProto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých...
Přísloví 15:12...tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři...
Kazatel 2:4...lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebemProto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si paláce,...
Kazatel 2:17...zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrtProto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod...
Kazatel 4:2...nikde. Moc v rukou utiskovatelů - útěcha nikdeProto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud...
Kazatel 5:1...řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemiproto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké...
Kazatel 5:6...snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slovproto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován...
Kazatel 8:11...to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychleproto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo...
Kazatel 8:15...by jednali spravedlivě. Říkám: I to je marnostProto, žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem...
Píseň 1:3...lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých...
Izaiáš 1:15...protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je vydržetProto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi;...
Izaiáš 3:17... řetízky cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich...
Izaiáš 5:13...ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho...
Izaiáš 5:14...hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí  proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama zeje dokořán;...
Izaiáš 5:24...darebáka a spravedlivým právo odepřouProto jako oheň polyká strniště a seno mizí v plamenech,...
Izaiáš 5:25... slovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a...
Izaiáš 7:14...lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu...
Izaiáš 8:7...se z Recina a syna Remaliášova, hle, Pán na  proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž...
Izaiáš 9:13...jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěliProto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, palmový kmen i...
Izaiáš 9:16...jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamatProto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich...
Izaiáš 9:18...se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo...
Izaiáš 10:12... to provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion...
Izaiáš 10:16...ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence...
Izaiáš 13:7...den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy...
Izaiáš 13:13...vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením...
Izaiáš 15:7...je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok...
Izaiáš 16:7...a zlobě - jeho chlubení je však falešnéProto Moáb kvílí nad Moábem, všichni kvílejí; nad...
Izaiáš 16:9...a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer;...
Izaiáš 17:10...na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíšProto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ si révu z ciziny...
Izaiáš 21:3... Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učinímProto se mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily...
Izaiáš 22:4...utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se...
Izaiáš 24:6...ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé...
Izaiáš 24:15...radostí, západ zajásá, Hospodin se oslavíProto i na východě chvalte Hospodina, jméno Hospodina, Boha...
Izaiáš 25:3...města odstranil - nebude vystavěna znovu navěkyProto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ...
Izaiáš 28:14... zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznouProto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo...
Izaiáš 28:22... aby vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou...
Izaiáš 29:13... se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí...
Izaiáš 29:14... není to nic víc než naučené lidské příkazyProto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí;...
Izaiáš 29:22...past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu...
Izaiáš 30:7...nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj...
Izaiáš 30:13...raději násilí a lsti, na které jste se spolehliproto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké...
Izaiáš 37:4... která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala."...
Izaiáš 37:19... ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože náš,...
Izaiáš 43:28...prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí zradiliProto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba...
Izaiáš 47:11... takže sis v srdci myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat....
Izaiáš 48:5...tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzovéProto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly,...
Izaiáš 49:6...nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto praví...
Izaiáš 50:7...a plivanci. Panovník Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupy; tvář jako z křemene proto nastavuji,...
Izaiáš 51:21...hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého BohaProto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína:...
Izaiáš 53:12...mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil...
Izaiáš 57:11...sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na nedbala! To proto, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi mít v...
Izaiáš 59:9...natolik, že tudy kráčející pokoj neznajíProto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje...
Izaiáš 59:16...tu není ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil....
Izaiáš 61:8...právo miluji a nenávidím okrádání a příkoříproto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu...
Izaiáš 63:5... že v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní prchlivostí jsem se posílil....
Izaiáš 63:10...se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim....
Izaiáš 66:18... však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky;...
Jeremiáš 2:9...prorokovali při Baalovi, následovali nesmyslyProto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše...
Jeremiáš 3:25...ovce i dobytek stejně jako o syny a o dceryProto teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti...
Jeremiáš 4:8...měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlíProto se oblečte pytlem, naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův...
Jeremiáš 4:28...země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co...
Jeremiáš 5:6...své jho rozlámali, postroje ze sebe strhaliProto se na z lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe,...
Jeremiáš 5:19...Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a sloužili jste ve své zemi cizím...
Jeremiáš 6:15... oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenajíProto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování,...
Jeremiáš 6:18...na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim...
Jeremiáš 7:14...tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcůmproto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem. Vás pak od...
Jeremiáš 7:22...vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech, ale...
Jeremiáš 7:28... I když na budeš volat, neodpovědí tiProto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá...
Jeremiáš 7:32...přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu ...
Jeremiáš 8:10...slovo zavrhli - to si snad počínali moudřeProto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům....
Jeremiáš 8:12... oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenajíProto padnou mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtuji,...
Jeremiáš 9:14...baaly, jak je to naučili jejich otcové.  Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím...
Jeremiáš 9:19...vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořenyProto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst...
Jeremiáš 10:21... Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryč....
Jeremiáš 11:8...se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcemProto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě...
Jeremiáš 11:11...smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na neštěstí,...
Jeremiáš 13:26...jsi na zapomněla a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá hanba,...
Jeremiáš 14:4...skrývají hlavu v dlaních. Půda je rozpukanáprotože v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním...
Jeremiáš 14:10..."Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetříProto v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene...
Jeremiáš 15:8...svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátiliProto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V...
Jeremiáš 16:13...a zlým srdcem, místo abyste poslouchali Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali...
Jeremiáš 18:11...něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své...
Jeremiáš 18:13...budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy...
Jeremiáš 18:16...jinou pěšinou, cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem....
Jeremiáš 18:21...abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy...
Jeremiáš 19:4... kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde...
Jeremiáš 19:6...tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto...
Jeremiáš 23:2...pastvině! praví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraeleproto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj lid: Protože...
Jeremiáš 23:12...jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, ...
Jeremiáš 23:39... ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázalProto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás...
Jeremiáš 26:13...chrámu a městě všechno to, co jste slyšeliProto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte...
Jeremiáš 27:9...ho jeho rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a...
Jeremiáš 29:32...jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s Šemajášem...
Jeremiáš 34:17...každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili...
Jeremiáš 35:17...otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle,...
Jeremiáš 35:19...chovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jonadabovi,...
Jeremiáš 36:6...řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domuProto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která...
Jeremiáš 36:30...tuhle zem, takže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak praví Hospodin o judském králi Joakimovi: "Nikdo...
Jeremiáš 42:22... neposlechli v ničem, s čím za vámi poslalProto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a...
Jeremiáš 44:6...zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohůmProto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj...
Jeremiáš 44:11...pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl...
Jeremiáš 44:23...děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti...
Jeremiáš 48:11...nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění. Hle,...
Jeremiáš 48:31...chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z...
Jeremiáš 50:18... drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji...
Jeremiáš 50:30...se k Hospodinu choval drze, ke Svatému IzraeleProto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci...
Jeremiáš 50:39...to země modlářství, pro ty příšery se zblázniliProto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se...
Jeremiáš 51:36...krev na obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím...
Jeremiáš 52:3...zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec...
Jeremiáš 52:4...desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s...
Pláč 1:16... Hospodin šlapal v lisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo...
Pláč 2:8... odvrátit od zkázy nedal se. Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společně. Brány se k zemi zřítily,...
Ezechiel 2:4... k nimž posílám, jsou paličatí a zatvrzelíProto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' ...
Ezechiel 5:7...totiž zákony a neřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než...
Ezechiel 5:8...se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem proti...
Ezechiel 8:18...Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípíProto i projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je....
Ezechiel 9:10...‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich...
Ezechiel 11:4...domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na...
Ezechiel 11:7...tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvolyProto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste...
Ezechiel 11:13... Pelatiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane...
Ezechiel 11:16...‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem...
Ezechiel 11:17...přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyníProto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z...
Ezechiel 12:23...Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto...
Ezechiel 12:28...dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých...
Ezechiel 13:10... že jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže...
Ezechiel 13:23...aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žítproto nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat...
Ezechiel 14:4... Mám snad odpovídat na jejich modlitbyProto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník...
Ezechiel 14:6...se mi všichni odcizili svými hnusnými modlamiProto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 16:35...nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jimProto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník...
Ezechiel 16:50...se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom...
Ezechiel 18:30...to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednáníProto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho...
Ezechiel 20:27...zděšením, aby poznali, že jsem HospodinProto, synu člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak...
Ezechiel 20:30...šplháte? ( dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 22:4...jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešelProto vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi...
Ezechiel 22:31...ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na své rozhořčení, pohltím je plamenem svého...
Ezechiel 23:9...a vylévali si na chtíč. Vydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých...
Ezechiel 23:22...osahávali bradavky a tvá mladá prsa laskaliProto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin: proti tobě...
Ezechiel 24:13... Snažil jsem se očistit, ale ty ses nedalaProto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj...
Ezechiel 25:4... a nad domem Judy, když šli do vyhnanstvíproto teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří...
Ezechiel 25:7...chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemíproto teď na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národům....
Ezechiel 25:9...‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země,...
Ezechiel 25:13...domu Judy a velice se tou pomstou provinilproto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na...
Ezechiel 25:16...zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubiliproto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti...
Ezechiel 26:3...se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, jsem proti...
Ezechiel 28:16...se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsiProto jsem vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe...
Ezechiel 28:17...jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodilProto jsem tedy srazil k zemi, před očima králů, aby ...
Ezechiel 29:10...Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta...
Ezechiel 29:19...za to tažení nezískali z Týru žádnou odměnuProto tak praví Panovník Hospodin: Hle - dávám babylonskému...
Ezechiel 31:14...ptáci a mezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby se žádné stromy u vody takto netyčily do...
Ezechiel 34:7...zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimiProto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ,...
Ezechiel 34:9... ale starají se sami o sebe, a nikoli o ovceproto, vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví...
Ezechiel 34:22...všechny nemohoucí, jste je odehnali pryčproto své ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu...
Ezechiel 35:6...jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinamiProto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám ...
Ezechiel 35:11...obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí HospodinProto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj...
Ezechiel 36:3...volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 36:4... a protože vás lidé pomlouvají a očerňují vásproto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina....
Ezechiel 36:6...mou zemi, aby ukořistili její pastvinyProto prorokuj o izraelské zemi a řekni horám a výšinám,...
Ezechiel 36:14...požírá lidi a připravuje vlastní národ o děti,' proto nebudeš požírat lidi a nebudeš připravovat svůj...
Ezechiel 36:21...Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které...
Ezechiel 36:22...Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišliProto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 40:4...dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu...
Ezechiel 42:6...a neměly sloupy, jaké stály na nádvoříproto se budova od země stupňovitě zužovala od spodních...
Ezechiel 44:12...zápaly a oběti a budou jim neustále k službámProtože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům...
Ezechiel 47:14...zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na...
Ezechiel 48:12...levité, když synové Izraele upadli do bluduProto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země...
Daniel 1:8...pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel...
Daniel 2:2... který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy,...
Daniel 2:19...bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží...
Daniel 2:30... co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale proto...
Daniel 3:29...a klaněli se jinému bohu, než je jejich BůhProto nařizuji lidem všech národů a jazyků: Kdokoli by se...
Daniel 4:3...mysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby...
Daniel 4:24...znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své...
Daniel 4:34...moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho...
Daniel 5:11...mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníků, mágů a...
Daniel 5:12...snů, odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak...
Daniel 5:24...a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis...
Daniel 6:5...svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou...
Daniel 9:11...Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně...
Daniel 9:14...hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš...
Daniel 9:22..." promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal...
Daniel 9:25...vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém...
Daniel 11:1...v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže.  Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského povstal,...
Daniel 11:17...její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodaří a...
Daniel 11:19...ukončí, dokonce mu tu jeho zpupnost oplatíProto se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam...
Daniel 11:30... takže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění...
Daniel 12:8..." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozumělProto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?"...
Ozeáš 2:8... kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby...
Ozeáš 2:11...i zlata, které utráceli na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své;...
Ozeáš 4:3...se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní...
Ozeáš 4:9...hřích, dychtivě baží po jejich špatnosti. Kněz proto dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich...
Ozeáš 4:15... Izraeli, smilníš ty, aspoň Juda nehřešíProto nechoďte do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu, zdržte...
Ozeáš 6:5...je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprcháProto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás...
Ozeáš 9:7..."Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávist....
Ozeáš 12:7...je Bůh zástupů, jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu...
Ozeáš 12:12...proroky vás varuji. Gileád je však samý zlořádproto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich...
Ozeáš 13:3...se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá,...
Ozeáš 13:7...jejich srdce zpyšněla; zapomněli na dočistaProto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě;...
Joel 2:12...hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým...
Amos 3:2...vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít...
Amos 5:27...- obrazy, jež jste si museli sami udělatProto vás vystěhuji za Damašek, praví Hospodin, Bůh...
Amos 6:7...oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápíProto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim...
Amos 6:8...se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odpornéProto to město vydám v plen i se vším, co je v něm!...
Amos 7:16...a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o...
Jonáš 4:2... Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh...
Micheáš 1:6...jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro...
Micheáš 1:8... tím se znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali...
Micheáš 2:3...i jejich rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám...
Micheáš 3:6...je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné...
Micheáš 6:13...občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil trápením, abych zničil za tvůj hřích...
Micheáš 6:16...Achabovými způsoby; následujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany -...
Micheáš 7:9...je Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí...
Nahum 3:4...bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak vábivá, mistryně...
Abakuk 1:15...loví udicí, tahají čeřenem, chytají do sítíProto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému...
Abakuk 1:16... chytají do sítí. Proto se radují a jásajíproto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si...
Sofoniáš 2:9...častují můj lid a roztahují se na jeho územíProto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele...
Sofoniáš 3:8...horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělajíProto čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu,...
Ageus 1:3...ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle...
Ageus 1:10...v troskách a vy se staráte každý jen o svůj důmProto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou...
Zachariáš 1:3...se na vaše otce hrozně rozhněvalProto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke...
Zachariáš 1:16...rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalému s...
Zachariáš 10:2...lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludyProto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře. Proti...
Zachariáš 11:6...jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetříProto ani nebudu šetřit obyvatele této země, praví...
Zachariáš 11:9...došla trpělivost a také ovce měly dostProto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření, ...
Malachiáš 2:9...jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupůProto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás...
Malachiáš 3:6...praví Hospodin zástupů. Hospodin se neměnímproto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob...
Malachiáš 3:15...a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlícíProto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům -...
Matouš 5:23...by mu řekl: ‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohniProto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl...
Matouš 6:9...co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíteProto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ...
Matouš 6:25...pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své...
Matouš 10:16...takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlkyproto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte...
Matouš 10:31...jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavěProto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli ...
Matouš 12:12...a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži:...
Matouš 12:27...Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím...
Matouš 12:31...mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeProto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno...
Matouš 13:13... ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a...
Matouš 14:2...řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl,...
Matouš 19:5...je od počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti...
Matouš 19:9...zapudit manželku, ale od počátku to tak nebyloProto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného...
Matouš 21:43...Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude...
Matouš 22:9... ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodniProto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.'...
Matouš 22:17...nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdoProto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň,...
Matouš 23:3...místě se posadili znalci Písma a farizeovéProto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale...
Matouš 23:34...byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďteproto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy...
Matouš 24:42...kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechánaProto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán....
Matouš 24:44...by a nenechal by ho vloupat se do jeho domuProto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v...
Matouš 25:13...jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako...
Matouš 26:50..."Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj...
Matouš 27:8...pole, aby sloužilo k pohřbívání cizincůProto se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo...
Matouš 28:19...řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemiProto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je...
Marek 1:38... do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich synagogách po celé...
Marek 3:9...věci dělal, přišla jich k němu velká spoustaProto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli...
Marek 5:12...hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme do...
Marek 6:14... Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš...
Marek 10:7...stvoření je ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své...
Marek 11:24...by, že se děje to, co říká, stane se mu toProto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě...
Marek 12:24...všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z...
Marek 12:30...- Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jedinýProto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou...
Marek 13:35...určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bdělProto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer,...
Lukáš 1:3...očitými svědky a služebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile,...
Lukáš 1:35... anděl. "To svaté dítě, které se narodíproto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta,...
Lukáš 5:7...ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, jim jedou na...
Lukáš 7:7...se; nezasloužím si, abys vešel pod mou střechuProto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen...
Lukáš 7:47...mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastíProto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně...
Lukáš 8:18...skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevoProto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo ,...
Lukáš 10:2... Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků máloProto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte...
Lukáš 11:19...Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím...
Lukáš 11:49... Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hrobyProto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a...
Lukáš 11:50...a jiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od...
Lukáš 12:7...Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavěProto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Říkám vám:...
Lukáš 12:40...zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domuProto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v...
Lukáš 14:20..., omluv .' Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to...
Lukáš 21:36...past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemiProto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout...
Jan 1:31... jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl...
Jan 1:50...ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem pod fíkovníkem?...
Jan 5:17... Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnesproto pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě...
Jan 6:26...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte  proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby...
Jan 6:65... kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li...
Jan 8:24...jste z tohoto světa, nejsem z tohoto světaProto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších....
Jan 8:28...však, že s nimi mluvil o OtciProto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy...
Jan 8:47...Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme...
Jan 9:18...ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédlProto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte,...
Jan 9:23...vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogyProto jeho rodiče řekli: "Je dospělý, ptejte se jeho.") A...
Jan 11:14...ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánkuProto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem...
Jan 11:54...dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do...
Jan 12:6...Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl...
Jan 12:10... kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu...
Jan 12:27...mám říci? ‚Otče, vysvoboď z této chvíle'? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!"...
Jan 12:39...naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil...
Jan 13:11... ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádciproto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy,...
Jan 15:19...nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slova: Služebník...
Jan 16:15... co přijme ode . Všechno, co Otec, je Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode . Za...
Jan 19:11...ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal,  proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel...
Skutky 1:22...křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení."...
Skutky 3:19...ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpětProto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly...
Skutky 4:10...skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověkaProto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento...
Skutky 5:38...i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynulProto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li...
Skutky 6:2...na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není...
Skutky 6:3...věnovat Božímu slovu a sloužili u stolůProto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré...
Skutky 6:11...a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá...
Skutky 7:43... jež jste si udělali, abyste se jim klaněliProto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na...
Skutky 8:11...je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale...
Skutky 10:33... který je hostem v domě Šimona koželuha u moře.' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď...
Skutky 11:25...se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel,...
Skutky 12:20...se tehdy velmi hněval na Týrské a SidonskéProto se za ním svorně vypravili, a když si získali...
Skutky 13:35...‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu...
Skutky 15:2... nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že...
Skutky 15:19... které oznamoval před věkyProto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu,...
Skutky 17:14...tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam...
Skutky 20:26...a kázal o Božím království, nikdy neuvidíProto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od...
Skutky 20:31...pravdu, aby strhli učedníky za sebouProto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí...
Skutky 21:39... občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám, dovol mi promluvit k lidu." Pavel se s...
Skutky 22:30... z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní...
Skutky 24:16...vzkříšení spravedlivých i nespravedlivýchProto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i...
Skutky 24:26...doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatekProto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili....
Skutky 25:26...určitého, co bych o něm svému vladaři napsalProto jsem ho přivedl před vás a zvláště před tebe, králi...
Skutky 26:3...židovským obviněním právě před tebou, zejména proto, že jsi znalcem všech židovských zvyků a záležitostí....
Skutky 27:9...Půst a další plavba by byla nebezpečná. Pavel je proto varoval: "Pánové, podle mého by plavba skončila...
Skutky 27:25...rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne...
Skutky 27:34...je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíteProto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z...
Skutky 28:19...jsem byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedy,...
Skutky 28:28...a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni...
Římanům 1:24...smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si...
Římanům 1:26... který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené...
Římanům 5:21...hřích, tam se ještě více rozmnožila milostProto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze...
Římanům 6:12...hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích,...
Římanům 8:1...Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu...
Římanům 9:7...opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude...
Římanům 9:17...který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby...
Římanům 13:5... jenž po zásluze trestá pachatele zlaProto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale...
Římanům 13:6...nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomíProto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a...
Římanům 13:10...jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublížíproto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte,...
Římanům 13:12...uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako...
Římanům 14:9... tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i...
Římanům 14:13...nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím...
Římanům 15:27...v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň všakproto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali...
Římanům 16:19... O vaší oddanosti se ale všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o...
1. Korintským 1:31... naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. A proto, jak je psáno: "Kdo se chlubí, se chlubí v...
1. Korintským 3:21...- , že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel...
1. Korintským 4:14...světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás napomenul jako své...
1. Korintským 4:17...tak vás prosím, řiďte se mým příklademProto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a...
1. Korintským 5:8... náš velikonoční Beránek, byl již obětovánProto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu...
1. Korintským 6:20...nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeniProto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak...
1. Korintským 7:32...to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končíProto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný...
1. Korintským 7:35...věci světa, aby se líbila svému muži. Neříkám to proto, abych vás nějak omezoval, ale abych vám pomohl vést...
1. Korintským 9:15... jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději...
1. Korintským 10:6...na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahuProto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také...
1. Korintským 11:10...nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli mužiProto si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli...
1. Korintským 11:30...tělo, takový a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí...
1. Korintským 12:3...k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeniProto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu...
1. Korintským 14:13...pro posílení církve. Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v...
1. Korintským 15:58...nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši KristuProto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní,...
2. Korintským 1:7...projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že...
2. Korintským 2:3... aby potěšil, než ten, koho jsem zarmoutilProto jsem vám o tom napsal, abych se, přijdu, nemusel...
2. Korintským 2:9...mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem...
2. Korintským 2:13...otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klidprotože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s...
2. Korintským 4:1... kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné tajnůstkaření,...
2. Korintským 4:16...lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnostProto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze,...
2. Korintským 4:18...nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčněProto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět...
2. Korintským 5:2...v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukamaProto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se...
2. Korintským 5:5...je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto...
2. Korintským 5:6...nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako zárukuProto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud...
2. Korintským 5:11...zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a...
2. Korintským 5:16...za zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi...
2. Korintským 5:20...počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil námProto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě...
2. Korintským 6:17...nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví...
2. Korintským 7:13...aby se před Bohem projevila vaše oddanost k námProto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale...
2. Korintským 8:6...sami sebe především Pánu a z Boží vůle také námProto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás...
2. Korintským 8:22...nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme...
2. Korintským 9:5...Makedonci a zjistili, že nejste připraveniProto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám...
2. Korintským 13:9... Rádi budeme slabí, jen když vy budete silníproto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco...
Galatským 2:16...skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše KristaProto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli...
Efeským 1:15...vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemuProto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána...
Efeským 3:1...budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.  Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany....
Efeským 3:14...soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávuProto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá...
Efeským 4:14... k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými...
Efeským 4:17...část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle...
Efeským 5:14...a všechno, co vychází najevo, se stává jasnýmProto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a...
Efeským 5:31...přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své...
Efeským 6:18...slovo. Za všech okolností se modlete v Duchuproto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě...
Filipským 1:17...druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. Ale co na tom! Hlavně že...
Filipským 1:22...v tomto těle, znamená to pro plodnou práciProto nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí....
Filipským 1:25...v tomto těle je ale potřebnější kvůli vámProto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu...
Filipským 2:9...poslušný, a to k smrti - k smrti na křížiProto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno...
Filipským 2:12...slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je PánProto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když...
Filipským 4:11... dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být...
Filipským 4:17...mi vícekrát poslali na potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk...
Koloským 1:9...lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeliproto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší...
Koloským 1:24...nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkemProto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na...
Koloským 3:5... tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé...
Koloským 3:12...otrok a svobodný. Všechno a ve všech je KristusProto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte...
Koloským 4:8...a spoluslužebník v Pánu. Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše...
1. Tesalonickým 2:13...svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás...
1. Tesalonickým 5:8... v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dniProto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a...
2. Tesalonickým 1:11...- vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectvíProto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás...
2. Tesalonickým 2:11...milovat pravdu, která je mohla zachránitProto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak...
2. Tesalonickým 2:15... abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme...
1. Timoteus 1:16...spasil hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně...
1. Timoteus 1:19...víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a...
1. Timoteus 2:7...lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu,...
1. Timoteus 4:10...by každý přijal tuto pravduProto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději...
1. Timoteus 5:14... plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatříProto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti,...
2. Timoteus 1:6...Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i tyProto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar,...
2. Timoteus 1:8...ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahyProto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho...
2. Timoteus 1:12...zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitelProto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím,...
2. Timoteus 2:10...jako zločinec; ale Boží slovo není v okovechProto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i...
Titus 1:5... našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých...
Titus 1:13... zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravduProto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a...
Filemon 1:8... bratře, neboť jsi potěšil srdce svatýchProto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se...
Filemon 1:15...skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již...
Židům 1:9...tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad...
Židům 2:1...posílaní sloužit těm, jimž se dostat spásy.  Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli,...
Židům 2:11...posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho OtceProto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká:...
Židům 2:17...se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímáProto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se...
Židům 3:1...teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. A proto, moji svatí bratři, společníci v nebeském povolání,...
Židům 3:7...si udržíme tu smělou důvěru a hrdou nadějiProto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit,...
Židům 4:7...zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešliProto Bůh znovu označuje nějaký den jako "Dnes", když o...
Židům 4:9...odpočinku, Bůh by pak nemluvil o jiném dniProto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten,...
Židům 4:16...ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchuProto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom...
Židům 5:3...zbloudilým - vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní....
Židům 6:12... do konce, kdy se splní naše nadějeProto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze...
Židům 7:25...jeho kněžství je trvalé, protože žije navěkyProto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj...
Židům 9:18...dokud zůstavitel žije, závěť nenabývá platnostiProto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když...
Židům 9:25...nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz...
Židům 10:5...a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary...
Židům 10:22...také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry,...
Židům 10:35...vás čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna!...
Židům 11:16...po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil...
Židům 11:40... neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro násproto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy...
Židům 12:12... prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokojeProto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům"...
Židům 12:28...přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s...
Židům 13:12...oběť za hřích, bývají pálena venku za stanyProto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid...
Jakub 1:21...přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí...
Jakub 2:12...necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ ZákonProto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni...
1. Petr 1:6...opatruje ke spáse, která se zjeví na konci časuProto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet...
1. Petr 1:13...S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení...
1. Petr 2:1...evangelium, které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i...
1. Petr 4:6...Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvéProto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtví -...
1. Petr 4:7... v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konecProto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především...
1. Petr 4:19...spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?"  proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše...
2. Petr 1:5...zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítíProto se ze všech sil snažte přidat ke své víře...
1. Jan 2:21...od Svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a...
1. Jan 3:1...se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsmeProto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme...
1. Jan 3:8...hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřešíProto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se...
1. Jan 4:5...než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světaproto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha....
2. Jan 1:8...v těle. Každý takový je bludař a antikristProto si dejte pozor, abychom neztratili to, jsme...
3. Jan 1:10... který tak rád poroučí druhým, nás neuznáváProto přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé...
Zjevení 2:5...proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční láskuProto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější...
Zjevení 2:16...i ty máš přívržence učení nikolaitůProto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi...
Zjevení 7:15...Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi BeránkaProto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem...
Zjevení 12:12...a nelpěli na svém životě do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm,...
Zjevení 18:8...Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena...

Slova obsahující proto: proto (837) protože (524) protožes (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |