Prohlédni

Hledám varianty 'prohlédni' [ prohlédnout (7) prohlédnou (3) prohlédni (2) prohlédněte (2) prohlédneš (2) prohlédne (29) prohlédli (6) prohlédl (14) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 42:12...špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci...
Leviticus 13:3...z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je...
Leviticus 13:5...postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po...
Leviticus 13:6...ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži,...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:10...malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:13... k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:17...místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za...
Leviticus 13:20...skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:21... vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není...
Leviticus 13:25...vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled...
Leviticus 13:26...to rána malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší...
Leviticus 13:27...ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej...
Leviticus 13:30...žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:31...nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:32...prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její ochlupení...
Leviticus 13:34...na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není...
Leviticus 13:36...poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již...
Leviticus 13:39...mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s...
Leviticus 13:50...- musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní....
Leviticus 13:51...věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém...
Leviticus 13:53...- musí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli...
Leviticus 13:55...ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když se...
Leviticus 13:56...hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvu,...
Leviticus 14:3...být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za táborprohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na...
Leviticus 14:36...je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z...
Leviticus 14:37... Teprve potom kněz přijde prohlédnout důmProhlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž...
Leviticus 14:39...uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby...
Leviticus 14:44...a novém vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné...
Leviticus 14:48...jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho vymazání nešíří,...
Numeri 17:24...vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl...
Numeri 32:8...otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale...
Numeri 32:9... aby prohlédli zem. Došli k údolí Eškolprohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do...
Deuteronomium 1:22...se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme...
Deuteronomium 32:39... aby vám pomohli, se vám stanou úkrytemProhlédněte - , jen jsem jediný a není Boha kromě mne....
Jozue 2:1...vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a...
1. Samuel 17:42...Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek...
1. Královská 9:12...z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomounprohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal...
2. Královská 16:12...odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damaškuprohlédl si oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm....
Izaiáš 5:19... Bůh neotálí s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen přijde s tím, Svatý izraelský svůj...
Izaiáš 22:9...ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláceProhlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a...
Izaiáš 29:18... V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu...
Izaiáš 35:5...odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí...
Izaiáš 42:18...s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepíprohlédněte, vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník...
Jeremiáš 31:26...chřadnoucích nasytím." Nato jsem se probudilprohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dny,...
Ezechiel 18:14...vidí všechny hříchy, které jeho otec pácháprohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v náhorních...
Ezechiel 18:28...poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žítProhlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil...
Matouš 7:5... vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra....
Matouš 11:7...zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli...
Matouš 20:34...soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho. Když se přiblížili k...
Marek 10:52...mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě. Když se přiblížili k...
Marek 11:11...do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie...
Lukáš 6:42... vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys mohl vytáhnout třísku z oka svého bratra....
Lukáš 7:24...zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli...
Lukáš 18:42...mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on...
Lukáš 18:43...mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid,...
Jan 9:11...k rybníku Siloe.' A když jsem odešel a umyl seprohlédl jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím,"...
Jan 9:15...byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím,"...
Jan 9:18...mu ale nechtěli věřit, že býval slepýprohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn?...
Skutky 9:12... jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí...
Skutky 9:17...ukázal na cestě, po níž jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl,...
Skutky 9:18...a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal...
Skutky 22:13...mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Sauleprohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |