Prodej

Hledám varianty 'prodej' [ prodej (8) prodat (11) prodáni (2) prodán (2) prodám (1) prodali (14) prodal (15) prodají (2) prodá (12) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 25:31...proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro...
Genesis 25:33...řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhlprodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi...
Genesis 31:15...nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které...
Genesis 37:27...zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to...
Genesis 37:28...obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámyprodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy...
Genesis 37:36...otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. ...
Genesis 45:4... řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe,...
Genesis 45:5...se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil...
Exodus 21:7...a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu,...
Exodus 21:8...ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se...
Exodus 21:16...unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému...
Exodus 21:35...něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojdeprodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také...
Exodus 21:37...někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi....
Exodus 22:2...škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - ...
Leviticus 25:15...podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně...
Leviticus 25:25... Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší...
Leviticus 25:27...je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej...
Leviticus 25:29... a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictvíProdá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo...
Leviticus 25:39...tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako...
Leviticus 25:42... které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se...
Leviticus 25:47...a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho...
Leviticus 25:48...bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní...
Leviticus 27:20...navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. ...
Leviticus 27:27...k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupenoprodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého...
Leviticus 27:28...nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu...
Deuteronomium 14:21... který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha!...
Deuteronomium 15:12..." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejkaprodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého...
Deuteronomium 18:8...Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 21:14...však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť...
Deuteronomium 24:7...svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 32:30...deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není...
1. Královská 21:6... mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám...
1. Královská 21:15...Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když...
2. Královská 4:7...povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se...
1. Letopisů 21:22...Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavilaProdej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu...
Nehemiáš 5:5...naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví! Některé z našich dcer...
Nehemiáš 5:8...jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte, aby je...
Ester 7:4...zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí...
Job 6:27...i o sirotka losovali, vlastního přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí...
Job 40:30...dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho...
Žalmy 44:13...jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů...
Žalmy 105:17...chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo...
Izaiáš 52:3...sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník...
Jeremiáš 34:14...propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej...
Ezechiel 7:13...nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodá, pokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek....
Ezechiel 30:12...tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Niluprodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v zpustoším...
Ezechiel 48:14...na šířku. Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá...
Joel 4:6...do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je...
Joel 4:7...je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám...
Joel 4:8...syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin....
Matouš 13:44...v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království...
Matouš 13:46...perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jdeprodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je...
Matouš 18:25...neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se...
Matouš 19:21...Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdiprodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v...
Matouš 26:9...se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu...
Marek 10:21...si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdiprodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít...
Marek 14:5..."K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!"...
Lukáš 15:13...své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal...
Lukáš 18:22...ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít...
Lukáš 22:36... si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč,  prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí...
Skutky 4:37...znamená Syn potěšení), levita původem z Kypruprodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám...
Skutky 5:1...muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své...
Skutky 5:4...za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s...
Skutky 5:8...nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz miprodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik,"...
Skutky 7:9...patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefaprodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze...
Židům 12:16...nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že...

Slova obsahující prodej: prodej (8) prodeje (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |