Prodá li

Hledám varianty 'prodá li' [ prodej (8) prodat (11) prodáni (2) prodán (2) prodám (1) prodali (14) prodal (15) prodají (2) prodá (12) | li ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 25:24U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra.
Leviticus 25:25... Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, ať přijde jeho nejbližší...
Leviticus 25:26Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví.
Leviticus 25:27 spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví.
Leviticus 25:28Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné.
Leviticus 25:29... a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictvíProdá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo...
Leviticus 25:38 jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě.
Leviticus 25:39Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti.
Leviticus 27:19Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno.
Leviticus 27:20Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze.
Leviticus 27:26Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu.
Leviticus 27:27Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří.
Leviticus 27:28...nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu...
Deuteronomium 24:6Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo!
Deuteronomium 24:7Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečli dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečli dodržujte, co jsem jim přikázal.
Ester 7:3"Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován."
Matouš 19:20"To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."
Matouš 19:21Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.

Slova obsahující prodá li: neprodává (1) neprodávají (1) neprodávali (1) neprodávej (1) prodá (12) prodám (1) prodán (2) prodáni (2) prodává (6) prodávají (3) prodával (2) prodávali (15) prodávat (8) prodáváte (1) prodávejte (1) zaprodáni (1) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |