Probuď

Hledám varianty 'probuď' [ probuďte (4) probudit (2) probudíš (1) probudím (3) probudili (1) probudil (14) probudí (6) probuď (18) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 28:16..., dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a...
Genesis 41:4...těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble...
Genesis 41:7...těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi...
Genesis 41:21...byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble...
Soudců 16:14...něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou....
Soudců 16:20...zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako ...
1. Královská 3:15...David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a...
1. Královská 18:27...ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali...
Ezdráš 1:5...kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v...
Žalmy 7:7...v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátelprobuď se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění národů ...
Žalmy 17:15...tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova...
Žalmy 35:23...Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můjProbuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na...
Žalmy 44:24...v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k zabitíProbuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás...
Žalmy 57:9... Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrátProbuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero,...
Žalmy 80:3...se! Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás,...
Žalmy 83:2...tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo ...
Žalmy 106:46...lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit všech, kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás,...
Žalmy 108:3...Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrátProbuď se konečně, loutno a citero, vzbudím ranní zář!...
Žalmy 139:18... než písku je jich víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode...
Přísloví 6:9... budeš polehávat, kdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku...
Izaiáš 26:19... Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvolyProbuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení! Tvá rosa je...
Izaiáš 29:8...vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když žíznivý sní o pití, ale...
Izaiáš 51:9...ale trvá navěky, pro všechny časy je spaseníProbuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou!...
Izaiáš 51:17...země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsi z ruky...
Izaiáš 52:1...hřbet jako zem, jako ulici pro chodce.  Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se...
Jeremiáš 31:26...a duši chřadnoucích nasytím." Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hle,...
Daniel 12:2...- každý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému...
Joel 4:7... aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a...
Joel 4:9... Provolejte to mezi národy: Vyhlaste bojProbuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých...
Joel 4:12...tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam...
Abakuk 2:7...tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil...
Abakuk 2:19...říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to...
Zachariáš 4:1..." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal...
Matouš 1:24..." což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a...
Marek 4:39...tedy: "Mistře, nezajímá , že umíráme?" Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr...
Lukáš 9:32...druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku....
Jan 11:11...slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to...
Skutky 16:27...hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a...
Římanům 13:11... Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když...
Efeským 5:14...vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti...
1. Petr 4:7... Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujteprobuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte...
1. Petr 5:8...starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záležíProbuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí...
Zjevení 3:2...skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvýProbuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal,...

Slova obsahující probuď: probuď (18) probuďte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |