Proč

Hledám varianty 'proč' [ zač (12) proč (408) (15) nač (10) ]. Nalezeno 396 veršù.
Genesis 4:6...mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu,...
Genesis 12:18...Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal:...
Genesis 12:19...mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželkaProč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za...
Genesis 18:13...pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu...
Genesis 24:31... Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnanýProč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro...
Genesis 25:22... Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a...
Genesis 26:9...zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá ženaProč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si,...
Genesis 26:27...svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste...
Genesis 27:45... Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtudProč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát...
Genesis 27:46...ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tytoproč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal...
Genesis 29:25...Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za RáchelProč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat...
Genesis 31:27... a odvedl dcery, jako bys je zajal mečemProč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl!...
Genesis 31:30...odejít, protože ses roztoužil po otcovském doměProč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl:...
Genesis 32:30..."Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to...
Genesis 40:7...uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli...
Genesis 43:6...mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že...
Genesis 44:4...ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán...
Genesis 44:8...stříbro, které jsme našli navrchu svých vakůProč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U...
Exodus 2:13...hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal...
Exodus 2:20...ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš...
Exodus 5:4..." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Ároneproč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao...
Exodus 5:14...faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství...
Exodus 5:15...předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci...
Exodus 5:22...se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od...
Exodus 14:5...se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělaliProč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal...
Exodus 14:11...samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů?...
Exodus 14:15...budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni...
Exodus 16:3...a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam...
Exodus 17:2...v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pítZačali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co...
Exodus 17:3...lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s...
Exodus 18:14...Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem dělášProč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera...
Exodus 32:11...Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodineproč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z...
Exodus 32:12...vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukouProč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je...
Leviticus 10:17...a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokolinač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 11:35...v jakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokolinač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou...
Numeri 9:7... Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověkuProč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu...
Numeri 11:11... Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti...
Numeri 11:20...je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid...
Numeri 14:2...a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Achproč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na...
Numeri 14:3...Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této pouštiProč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby...
Numeri 14:41... které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět!...
Numeri 16:3...všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nichProč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?"...
Numeri 20:3...Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před...
Numeri 20:4...naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště?...
Numeri 20:5...do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeliProč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto...
Numeri 21:5...moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivostzačal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z...
Numeri 22:32...se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti...
Numeri 22:37...slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozváníProč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?"...
Numeri 32:7...bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zdeProč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou...
Deuteronomium 5:25...může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživuProč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň...
Deuteronomium 14:26... tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď všenač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo...
Deuteronomium 23:20... půjde o peníze, potraviny nebo o cokolinač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému...
Deuteronomium 29:23...v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch...
Jozue 4:6...znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody...
Jozue 4:21..." se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel...
Jozue 5:4...u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvodproč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského...
Jozue 7:7...prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás...
Jozue 7:10...pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou...
Jozue 7:25...to všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do...
Jozue 9:8...na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké,...
Jozue 17:14...jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl?...
Soudců 5:17...velké omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Danproč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u...
Soudců 5:28...vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříkáProč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů...
Soudců 6:13..."Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námiproč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho...
Soudců 8:1...muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělalProč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A...
Soudců 9:28... vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti ŠechemuProč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A...
Soudců 11:7...jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otceProč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští...
Soudců 11:26...jeho vesnicích i ve všech městech podél ArnonuProč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy...
Soudců 12:1... Efraimští muži se zatím sešikovali a překrili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval,...
Soudců 12:3...proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukouProč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach...
Soudců 13:18...na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy...
Soudců 14:3...ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem liduProč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?"...
Soudců 15:10...chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli...
Soudců 18:3...a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu dělášProč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl:...
Soudců 18:23... Volali za nimi, se k nim Danovi synové otili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?"...
Soudců 20:48...města ostřím meče, včetně dobytka a všehonač narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili. ...
Soudců 21:3... Bože izraelský, co se to v Izraeli staloProč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne...
Růt 1:11...říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny,...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí...
1. Samuel 1:8...a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k...
1. Samuel 2:29...jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů IzraeleProč tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil...
1. Samuel 4:3...do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze...
1. Samuel 6:3...s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáteproč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s...
1. Samuel 6:6...svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemíProč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali...
1. Samuel 14:41... Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraeleproč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na...
1. Samuel 15:19... Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist...
1. Samuel 17:8...se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece...
1. Samuel 17:28...s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár...
1. Samuel 19:5...vítězství. Když jsi to viděl, radoval sesProč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro...
1. Samuel 19:17...polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého...
1. Samuel 20:2...nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřilProč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David...
1. Samuel 20:8...do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sámProč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal...
1. Samuel 20:27... Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David...
1. Samuel 20:32...Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co...
1. Samuel 21:2...vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi...
1. Samuel 21:3...dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozvíproč posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se...
1. Samuel 21:15... že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho...
1. Samuel 22:13... můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to,...
1. Samuel 24:10...tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit?...
1. Samuel 26:15...není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a...
1. Samuel 26:18...králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem...
1. Samuel 27:5...venkovském městečku, abych se tam usadilProč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském...
1. Samuel 28:12...spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl...
1. Samuel 28:15...zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak...
1. Samuel 28:16...poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal...
1. Samuel 29:8...ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnesProč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a...
2. Samuel 7:7...kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému...
2. Samuel 9:8...a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se...
2. Samuel 11:10...znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravyProč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a...
2. Samuel 11:20... možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že...
2. Samuel 11:21...ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámenProč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš:...
2. Samuel 12:9...to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem vícProč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v...
2. Samuel 12:23...slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvýProč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? ...
2. Samuel 13:26...alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom...
2. Samuel 14:13...se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král...
2. Samuel 14:32... "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptalproč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe,...
2. Samuel 15:19...před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále....
2. Samuel 16:9...vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi?...
2. Samuel 16:17...se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho...
2. Samuel 18:11...na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak...
2. Samuel 18:22..."Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy,"...
2. Samuel 19:1...Abšalome, synáčku můj! Synáčku AbšalomeProč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj,...
2. Samuel 19:11...za krále, padl v boji. Na co tedy čekáteProč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu...
2. Samuel 19:12...a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinůmProč máte být poslední při králově návratu domů? Jste ...
2. Samuel 19:13...návratu domů? Jste bratři, krev a těloproč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o...
2. Samuel 19:26...Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane...
2. Samuel 19:36...pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvačekProč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi...
2. Samuel 19:37...vyprovodí krále jen kousek cesty, k JordánuProč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému...
2. Samuel 19:43...je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo...
2. Samuel 20:19...chceš zahubit jedno z hlavních měst v IzraeliProč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal...
2. Samuel 24:3...lid před zraky mého pána a krále nastokrátProč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu...
2. Samuel 24:21... vyšel z domu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal...
1. Královská 2:22...bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl ...
1. Královská 2:43...mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj...
1. Královská 3:13...minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé...
1. Královská 8:43... vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
1. Královská 9:8...Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A...
1. Královská 9:15...totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodemproč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 11:27... jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvodproč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl...
1. Královská 14:6...u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo JeroboámovaProč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou...
1. Královská 18:9...je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť ...
1. Královská 22:3..."Víte přece, že Rámot-gileád patří námProč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského...
2. Královská 1:5...se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž,"...
2. Královská 4:23... Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece...
2. Královská 5:8...izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, pozná, že...
2. Královská 6:33...posel se vzkazem: "Za to neštěstí může HospodinProč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo,"...
2. Královská 8:12...Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím,"...
2. Královská 12:8...kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků ...
2. Královská 14:10...se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň domaProč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou...
1. Letopisů 4:10... od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal žádal. Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je...
1. Letopisů 17:6...soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lidProč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému...
1. Letopisů 21:3...a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaníProč to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena...
2. Letopisů 6:33...tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
2. Letopisů 7:21...Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A...
2. Letopisů 24:6...tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z...
2. Letopisů 24:20...se před lid a prohlásil: "Tak praví BůhProč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete....
2. Letopisů 25:15...hněvem. Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z...
2. Letopisů 25:19...se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň domaProč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou...
2. Letopisů 32:4...prameny i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?"...
Nehemiáš 2:2...ním nebýval zasmušilý. Proto se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi něco...
Nehemiáš 5:9...naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil...
Nehemiáš 6:3..."Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnitProč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel...
Ester 3:3...z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den...
Ester 4:5...mu, od Mordechaje zjistí, co se dějeproč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na...
Job 3:11...mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápeníProč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při...
Job 3:12...v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při poroduProč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem...
Job 3:16...zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbremProč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež...
Job 7:20...zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem?...
Job 7:21... vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenemProč neodpustíš můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy...
Job 9:29..., to dobře vím. Jsem předem odsouzenproč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu...
Job 10:3... prozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješProč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s...
Job 10:18... tvá vojska zas a znovu vezmou útokemProč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než...
Job 13:14...chci , pak se stane, co se státProč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I...
Job 13:24... kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hříchProč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš?...
Job 21:15...nechceme vědět nic! Kdo je to ten VšemohoucíProč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké...
Job 22:4...? Že by se o tvou zbožnost s tebou pohádalProč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být...
Job 24:1...mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří...
Job 27:12...nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděliproč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh...
Job 33:13... to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověkaProč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh...
Job 37:24...ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvodproč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom...
Žalmy 2:1...zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.  Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové...
Žalmy 10:1... poznají pohané, že jsou smrtelní!séla  Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách...
Žalmy 10:13... pozvedni ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeňProč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to...
Žalmy 11:1...zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkrytproč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!"...
Žalmy 14:4... není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zlinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k...
Žalmy 22:2..."Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můjproč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany,...
Žalmy 42:6...a písní chval, když o svátku se zástup radovalProč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 42:10...k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály svéProč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům...
Žalmy 42:12...nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 43:2...a podlým člověkem! Jsi přece Bůh posilyProč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám...
Žalmy 43:5... chválit budu na citeře, Bože, můj BožeProč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 44:24... mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Paneproč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč...
Žalmy 44:25...proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěkyProč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš?...
Žalmy 49:6...moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalímProč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen...
Žalmy 50:16...čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova...
Žalmy 68:17... hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanskéProč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh...
Žalmy 74:1...skutcích proto vyprávím! Poučný žalm AsafůvProč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce...
Žalmy 74:11...protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěkyProč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína...
Žalmy 79:10...vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno svéProč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům...
Žalmy 80:13...výhonky, její větévky k Eufratu dosáhlyProč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý...
Žalmy 88:15...hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitbaProč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou...
Žalmy 106:15... Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v...
Žalmy 114:5...jako beránci, jako jehňata dováděly pahorkyPročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil...
Žalmy 114:6...na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátekProč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak...
Žalmy 115:2...jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce svéProč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je...
Žalmy 127:2...časně vstávali a zůstávali vzhůru do nociProč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem...
Přísloví 5:12...budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo...
Přísloví 5:13...poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem...
Přísloví 5:20...stále opájej, v jejím milování se věčně utápějProč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl...
Přísloví 22:27...k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčkyProč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím...
Kazatel 2:10...přede mnou; moudrost mi stále byla po bokuNač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem...
Kazatel 2:15...dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám sinač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i...
Kazatel 2:19...tak získá vše, pro co jsem se lopotně pachtilnač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je...
Kazatel 3:14...k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je, bylo....
Kazatel 4:8...a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konceima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně...
Kazatel 5:5... neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslelProč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos...
Kazatel 6:2... jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nicnač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít -...
Kazatel 7:16... Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrýProč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď...
Kazatel 7:17...Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhovýProč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho...
Píseň 1:7... kde paseš stáda svá, kde o polednách uléhášProč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád?...
Izaiáš 1:5...izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizíProč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále...
Izaiáš 5:4...vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem ekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní...
Izaiáš 40:27...moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jedináProč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: "...
Izaiáš 48:11...peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činímproč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným...
Izaiáš 50:2...zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi vinamiProč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá...
Izaiáš 51:12...je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?...
Izaiáš 53:2...abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nicproč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž...
Izaiáš 53:3...ten, před kterým tvář si zakrývají, opovrženýproč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly...
Izaiáš 55:2... kupujte bez peněz víno a mléko bezplatněProč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to,...
Izaiáš 58:3...soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají: "Proč se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se...
Izaiáš 63:2...spravedlnost vyhlašuji, , mocný k vítězstvíProč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape...
Izaiáš 63:17... jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel nášProč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit?...
Jeremiáš 2:14...je Izrael otrok? Copak se narodil jako čeledínProč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho...
Jeremiáš 2:31..."Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnotyProč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!'...
Jeremiáš 2:36...soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses...
Jeremiáš 5:19...Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš...
Jeremiáš 8:5... nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpětProč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém...
Jeremiáš 8:19...Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?"...
Jeremiáš 8:22...balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla...
Jeremiáš 9:11...promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlilProč je ta země zničená? Proč je spálená jako poušť, přes...
Jeremiáš 12:1...o spravedlnosti chci ale s tebou promluvitProč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v...
Jeremiáš 13:22...jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli...
Jeremiáš 14:8... naděje Izraele, náš Spasiteli v čase souženíProč se k této zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co...
Jeremiáš 14:9...cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastavíProč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co...
Jeremiáš 14:19...opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k SionuProč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme...
Jeremiáš 15:18...jsi na ruku položil a naplnil nevolíProč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce...
Jeremiáš 16:10...lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím...
Jeremiáš 20:17...slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřikProč nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem...
Jeremiáš 20:18...stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotnéProč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen...
Jeremiáš 22:8...tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A dostanou...
Jeremiáš 22:28...zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechceProč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do...
Jeremiáš 27:13... poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete naživuProč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem,...
Jeremiáš 27:17...se babylonskému králi a zůstanete naživuProč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to...
Jeremiáš 29:27...dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýřProč jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u...
Jeremiáš 30:6...se a ptejte se: Copak může muž roditProč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky...
Jeremiáš 30:15...máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožilProč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit....
Jeremiáš 40:15... syna Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozvíProč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě...
Jeremiáš 44:7... Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh IzraeleProč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z...
Jeremiáš 44:8... takže z vás nezůstane ani poslední zbytekProč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo...
Jeremiáš 46:15...a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je...
Jeremiáš 49:1...Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědiceProč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve...
Pláč 3:39...pohroma i dobro přímo z úst NejvyššíhoProč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích...
Pláč 5:20...vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časyProč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať...
Ezechiel 18:31...páchali, a získejte nové srdce a nového duchaProč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti...
Ezechiel 33:11...Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cestProč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým...
Daniel 2:23...- moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mizač jsme prosili, oznámil jsi nám sen královský!" S tím...
Daniel 7:20... co znamená těch deset rohů na její hlavěproč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo,...
Daniel 10:20... neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víšproč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit,...
Joel 2:17...své dědictví, nejsou pořekadlem pro pohanyProč se říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?'"...
Jonáš 1:8...neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonášezačali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to...
Micheáš 4:9...dávná vláda, království Dcery jeruzalémskéProč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak...
Abakuk 1:3...Křičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníšProč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen...
Abakuk 1:13...je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté i, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč...
Ageus 1:9...zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodinekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to...
Malachiáš 1:13...na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin...
Malachiáš 2:10...všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden BůhProč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni...
Malachiáš 2:14... že ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou...
Malachiáš 2:15...Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbytProč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy,...
Matouš 6:28...samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní...
Matouš 7:3...a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřenoProč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním...
Matouš 8:26...ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal,...
Matouš 9:4...ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější...
Matouš 13:10...Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát...
Matouš 14:31...vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu. Jakmile pak...
Matouš 15:2...přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali....
Matouš 15:3... "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?"...
Matouš 16:8...nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba?...
Matouš 17:10...nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít...
Matouš 17:19...přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své...
Matouš 19:7...Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat...
Matouš 19:17... abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li...
Matouš 20:6... našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,'...
Matouš 21:25...Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z...
Matouš 22:18...ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně."...
Matouš 26:10...prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco...
Matouš 27:46... lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můjproč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z...
Marek 2:18...zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji...
Marek 4:40... klid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte...
Marek 5:35...synagogy se slovy: "Tvá dcera umřelaProč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova...
Marek 5:39...a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se...
Marek 7:5... Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a...
Marek 8:12...z nebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto...
Marek 8:17...chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a...
Marek 9:11...to jevstát z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít...
Marek 9:16... byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře,"...
Marek 9:28...přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh...
Marek 10:18...udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý,...
Marek 11:31...Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe,...
Marek 12:15...On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte? Přineste mi denár, se podívám." Když...
Marek 14:6...A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte jiProč ji trápíte? Udělala pro něco krásného. Chudé tu...
Marek 15:4...obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?"...
Marek 15:34...což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můjproč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z...
Lukáš 2:49... tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím...
Lukáš 5:21...ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný...
Lukáš 6:46...pokladu to zlé. Co na srdci, to na jazykuProč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám?...
Lukáš 8:47... padla před ním a pověděla mu přede všemiproč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero,"...
Lukáš 12:26...o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenšíproč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak...
Lukáš 12:57...nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým...
Lukáš 13:7...na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz hoProč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu...
Lukáš 18:19...dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh....
Lukáš 19:23... co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezaselProč jsi tedy nedal peníze směnárníkům, abych si je po...
Lukáš 19:31... Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptalproč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové...
Lukáš 19:33...odvazovali oslátko, majitelé se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli...
Lukáš 20:5...Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne...
Lukáš 24:5...ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte...
Lukáš 24:38...úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte...
Jan 1:25...vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten...
Jan 4:27...ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do...
Jan 7:7...čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm vydávám...
Jan 7:19...dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplníProč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup....
Jan 7:23...obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákonproč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého...
Jan 8:43... Nepřišel jsem sám od sebe, to on poslalProč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš...
Jan 8:46...z vás usvědčí z hříchu? A když říkám pravduproč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy...
Jan 9:27...řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeliProč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho...
Jan 9:29...Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy...
Jan 9:30..." odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky...
Jan 10:36... nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušenoproč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete...
Jan 12:5... Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to...
Jan 12:34...slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěkyProč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je...
Jan 13:28...mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozumělproč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si...
Jan 13:37...mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Paneproč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe...
Jan 14:22..." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Paneproč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu...
Jan 18:21...scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potajíProč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti...
Jan 18:23... dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi...
Jan 20:13...rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím...
Jan 20:15...tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V...
Skutky 3:12...to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelitéproč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou...
Skutky 4:25...řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové...
Skutky 5:3... tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatémuProč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé?...
Skutky 7:26...se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratřiProč jeden druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému...
Skutky 9:4...nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Sauleproč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten...
Skutky 10:29...vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptatproč jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny...
Skutky 15:10...srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimiProč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho,...
Skutky 19:32...shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděliproč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který...
Skutky 21:13...Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen...
Skutky 22:7... Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Sauleproč pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a...
Skutky 22:24... ho vyslýchají bičováním, aby zjistilproč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny,...
Skutky 23:29...otázkám jejich Zákona a že nespáchal niczač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak...
Skutky 25:11...víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něcozač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na...
Skutky 26:14...hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Sauleproč pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!' Zeptal...
Skutky 26:21...svými skutky prokazovat své pokání. To je důvodproč se Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabít....
Skutky 26:31...odtud si povídali: "Ten člověk nedělá niczač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to...
Římanům 2:21...poznání a pravdy. Když poučuješ druhéhoproč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš?...
Římanům 3:7...jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen...
Římanům 8:24... ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidíproč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co...
Římanům 9:20...odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své...
Římanům 9:32...spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhlProč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě...
Římanům 14:10...a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvýchProč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým...
1. Korintským 5:12... opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezteProč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty,...
1. Korintským 6:7...vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohraProč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?...
1. Korintským 9:16...mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a běda mně, kdybych...
1. Korintským 9:18... však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkolZač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium...
1. Korintským 10:29...o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého. "Proč by ale mou svobodu mělo určovat cizí svědomí? Vždyť...
1. Korintským 10:30...cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčnostíProč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám...
1. Korintským 15:29... aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si pnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ...
1. Korintským 15:30...se za křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeniProč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při...
2. Korintským 3:8...služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k...
2. Korintským 3:11...nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou slavnější je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme...
2. Korintským 11:11...svou chloubu se v celém Řecku nedám připravitProč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám...
Galatským 2:14...jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohanProč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé...
Galatským 4:9...ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům...
Galatským 5:11...kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu obřízkuproč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil ...
Efeským 3:20...učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a...
Efeským 4:28...místo ďáblu. Zloděj přestane krástzačne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se...
Koloským 1:29...přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně...
Koloským 2:20... Když jste s Kristem zemřeli principům světaproč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve...
2. Timoteus 2:15...postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se...
Židům 1:4...výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z...
Židům 7:11...k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle...
1. Jan 3:12...patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky...
1. Jan 3:22...k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se...
1. Jan 5:9...jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh...
1. Jan 5:15...slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého...
2. Jan 1:8... Proto si dejte pozor, abychom neztratili to jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu....
Zjevení 17:7...jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství...

Slova obsahující proč: proč (408) pročistí (1) pročistil (1) pročišťuje (1) pročpak (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |