Prchejte

Hledám varianty 'prchejte' [ prchejte (2) prchat (4) prchaly (1) prchali (3) prchal (7) prchají (8) ]. Nalezeny 24 verše.
Jozue 10:11...je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do Azeky...
Soudců 3:26...mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilimprchal směrem k Seiře. Když dorazil, zatroubil v...
Soudců 4:15...vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z vozuprchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko...
Soudců 4:17...meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským...
Soudců 7:21... celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů,...
1. Samuel 21:11...je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazilprchal toho dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi...
2. Samuel 13:37...dali do velmi hlasitého pláče. Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu...
2. Samuel 24:13...hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledovánprchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny...
1. Královská 2:7...se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také...
2. Královská 21:8...služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však...
2. Královská 25:4... ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za...
2. Letopisů 33:8...skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale...
Žalmy 17:7...svou pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých...
Žalmy 31:12...přátelům jsem za příšeru, ti, kdo potkajíprchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý,...
Žalmy 68:13...průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás...
Žalmy 104:7...hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly. Sahaly k horám, stekly však do údolí,na místo...
Přísloví 28:1... dostatek živobytí i pro tvou čeládku! Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí...
Izaiáš 21:15... kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebemPrchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým...
Jeremiáš 39:4...noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmiPrchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za...
Jeremiáš 46:5...děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví Hospodin....
Jeremiáš 51:6...proti Svatému Izraelovu. Utečte z BabylonuPrchejte všichni o život! Nezahyňte pro jeho nepravost!...
Jeremiáš 51:45... padnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můjPrchejte všichni o život, vzplane Hospodinova zuřivost!...
Jeremiáš 52:7... ačkoli Babyloňané drželi město v obleženíPrchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále...
Pláč 1:6...jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech trápení a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |