Pracoval

Hledám varianty 'pracoval' [ pracujte (1) pracují (5) pracuji (2) pracujete (1) pracujeme (2) pracuje (4) pracuj (1) pracovat (17) pracovali (10) pracovala (4) pracoval (9) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 2:2... Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem...
Exodus 31:14...znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude...
Exodus 31:15... bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den...
Exodus 34:21... se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání...
Exodus 35:2...věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den...
Leviticus 23:3...jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté...
Numeri 4:3...do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba...
Deuteronomium 5:13...ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem...
Růt 2:19...dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se ujal!" "Pracovala jsem...
Růt 3:2...šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě...
1. Samuel 8:16...děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy...
1. Letopisů 4:23...) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib...
2. Letopisů 2:6...mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a železem, se...
2. Letopisů 2:13...ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s kamením...
2. Letopisů 34:12... které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš,...
Ezdráš 5:8...se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámyPracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se...
Nehemiáš 3:38...hradby. byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s...
Nehemiáš 4:10...ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé...
Nehemiáš 4:12...náklad a druhou svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle ...
Nehemiáš 4:15... tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od...
Nehemiáš 4:16...v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani bratři a mládenci a strážní, kteří ...
Nehemiáš 6:3...něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl...
Nehemiáš 10:38...oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn...
Job 30:13... zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a nikdo jim v tom nebrání. Širokou průrvou...
Žalmy 104:23...doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyrážípracuje na něm, než se zešeří. Kolik je, Hospodine, skutků...
Přísloví 31:13...dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupípracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá:...
Kazatel 5:11... jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však...
Izaiáš 44:12...se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadípracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ...
Jeremiáš 18:3... Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny...
Ageus 1:11... a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete." Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn...
Ageus 2:17...měr, našel tam jen dvacet. Všechno, na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětí a kroupami, a přesto jste...
Zachariáš 8:10...Hospodina zástupů. Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v...
Matouš 20:12... začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří...
Matouš 21:28...dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale pak si...
Lukáš 13:14...den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se  pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat,...
Jan 4:38... jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich...
Jan 5:17...udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli...
Jan 9:4...je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa...
Skutky 18:3...jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedypracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a...
Skutky 20:35... Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše,...
Římanům 8:22... že všechno stvoření dosud společně sténápracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme...
Římanům 16:12...domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se...
1. Korintským 4:12...rány, nemáme domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují...
1. Korintským 9:6...Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází...
1. Korintským 15:10...co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdnoPracoval jsem více než oni všichni, avšak ne , ale Boží...
2. Korintským 11:23...služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: vícePracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji,...
Efeským 4:28...místo ďáblu. Zloděj přestane krást a začne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl ...
1. Tesalonickým 2:9...na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám...
1. Tesalonickým 4:11... Snažte se žít pokojně, starejte se o své věcipracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi,...
1. Tesalonickým 5:12...vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás. Za to,...
2. Tesalonickým 3:10... dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás...
2. Timoteus 2:6... nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých...
Zjevení 18:17...kdo se plaví na lodích, námořníci a všichni, kdo pracují na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým...

Slova obsahující pracoval: napracovala (2) nepracovali (1) pracoval (9) pracovala (4) pracovali (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |