Pozdravují

Hledám varianty 'pozdravují' [ pozdravujte (16) pozdravují (10) pozdravuji (1) pozdravuje (10) pozdravuj (2) ]. Nalezeny 32 verše.
Římanům 16:3... neboť je to zastánkyně i mnoha dalšíchPozdravujte Priscillu s Akvilou, spolupracovníky v...
Římanům 16:5...zavázán nejen , ale i všechny církve z pohanůPozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého...
Římanům 16:6... který je prvním Kristovým ovocem v AsiiPozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala....
Římanům 16:7...Marii, která se pro vás tolik napracovalaPozdravujte Andronika s Junií, krajany a spoluvězně,...
Římanům 16:8...apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte...
Římanům 16:9...Ampliata, kterého miluji v PánuPozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého...
Římanům 16:10...v Kristu, Urbana, a mého milovaného StachynaPozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte...
Římanům 16:11...v Kristu. Pozdravujte všechny doma u AristobulaPozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny,...
Římanům 16:12...všechny, kdo patří Pánu v Narkisově doměPozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána....
Římanům 16:13...Persidu, která se pro Pána tolik napracovalaPozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku....
Římanům 16:14...Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matkuPozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a...
Římanům 16:15...Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nichPozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru,...
Římanům 16:16...od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkemPozdravují vás všechny církve Kristovy. Prosím vás, bratři,...
Římanům 16:21...vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámiPozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané...
Římanům 16:22...a moji krajané Lukios, Jáson a SozipaterPozdravuji vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis...
Římanům 16:23..., Tercius, který jsem tento dopis psal. [24Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve....
1. Korintským 16:19...na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važtePozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje...
1. Korintským 16:20...Akvila s Priscillou i církev u nich v doměPozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem...
2. Korintským 13:13...se navzájem svatým polibkemPozdravují vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista,...
Filipským 4:21...Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu JežíšiPozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují...
Filipským 4:22... Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnouPozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. ...
Koloským 4:10...krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu dějePozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův...
Koloským 4:12...pro Boží království; stali se mi útěchouPozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan....
Koloským 4:14...i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v HierapoliPozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. Pozdravte...
2. Timoteus 4:19...království. Jemu buď sláva na věky věků! AmenPozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. Erastos...
2. Timoteus 4:21... Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zimaPozdravuje Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni...
Titus 3:15...neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou,  pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s...
Filemon 1:23...se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátitPozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a...
Židům 13:24...všechny, kteří vás vedou, i všechny svatéPozdravují vás bratři z Itálie. Milost s vámi všemi....
1. Petr 5:13...že toto je pravá Boží milost. Stůjte v pevněPozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek...
2. Jan 1:13...tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá.  Pozdravují děti tvé vyvolené sestry. starší píšu...
3. Jan 1:15...a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj toběPozdravují přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně. ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |