Pozdravili

Hledám varianty 'pozdravili' [ pozdravte (9) pozdravit (2) pozdravili (3) pozdravila (1) pozdravil (6) pozdraví (1) pozdrav (10) ]. Nalezeny 32 verše.
Růt 2:4...) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí...
1. Samuel 10:4... druhý tři pecny chleba a třetí džbán vínaPozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš....
1. Samuel 15:13..." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo...
1. Samuel 17:18...jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi...
1. Samuel 25:5...řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábalapozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé...
1. Samuel 30:21...a jeho mužům naproti, David k nim přistoupilpozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali...
2. Samuel 18:28...to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom...
2. Královská 4:29...tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář."...
2. Královská 10:13...zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme pozdravit syny krále a syny královny matky." "Zajměte je...
2. Královská 10:15...na Jonadaba, syna Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho....
Job 29:8... jakmile zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli...
Daniel 3:9...proti Židům. " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil...
Lukáš 1:29...s tebou!" Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl ale řekl: "Neboj se, Marie,...
Lukáš 1:40... do města Judova. Vešla do Zachariášova domupozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav...
Lukáš 1:41...Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla...
Lukáš 1:44...ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo...
Skutky 18:22...přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie. Když tam strávil...
Skutky 21:7...do Ptolemaidy, kde naše plavba skončilaPozdravili jsme bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří...
Skutky 21:19... kde se shromáždili všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim postupně všechno, co Bůh skrze...
Skutky 25:13...do Cesareje dorazil král Agrippa s Bereniké, aby pozdravili Festa. Zdrželi se tam delší dobu, a tak Festus...
Římanům 16:16...jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nichPozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás...
1. Korintským 16:20...Akvila s Priscillou i církev u nich v doměPozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem...
1. Korintským 16:21...se navzájem svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je...
2. Korintským 13:12...v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámiPozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás...
Filipským 4:21...Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! AmenPozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás...
Koloským 4:15...vás milovaný lékař Lukáš a také DémasPozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím...
Koloským 4:18... kterou jsi v Pánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na vězení. Milost...
1. Tesalonickým 5:26... modlete se za násPozdravte všechny sourozence svatým polibkem. Zapřísahám...
2. Tesalonickým 3:17...pokoj. Pán s vámi všemi. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS...
Titus 3:15...neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou,  pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s...
Židům 13:24...propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s nímPozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté....
1. Petr 5:14...církev v Babylonu a Marek, můj syn.  Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |