Povstaň

Hledám varianty 'povstaň' [ povstanu (6) povstanou (16) povstaneš (1) povstane (22) povstaň (18) povstaly (1) povstalo (2) povstali (13) povstala (2) povstal (20) ]. Nalezeno 98 veršù.
Leviticus 19:32...jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. ...
Numeri 10:35...se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti,...
Numeri 16:2...s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové...
Numeri 24:17...něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z Jákobapovstane žezlo z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno...
Deuteronomium 19:16...musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědkůPovstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z...
Jozue 6:26...přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého...
Jozue 24:9...zem a jsem je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s...
Soudců 5:7...sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi, Deboropovstala, než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce...
Soudců 5:12... vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru, píseň pějPovstaň, Baráku, synu Abinoamův, chop se zajatců! Zbytek...
Soudců 9:18...vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho...
Soudců 10:1...Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž...
Soudců 10:3...let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let....
Soudců 20:8...se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů,...
1. Samuel 22:13...a meč? Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na...
2. Samuel 18:31... dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho...
1. Letopisů 21:1...Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David...
2. Letopisů 6:41...tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s...
2. Letopisů 13:6... že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna...
2. Letopisů 28:12... Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn...
Ezdráš 10:10...a chvěli se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami...
Nehemiáš 8:5...všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a...
Žalmy 2:2...národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho...
Žalmy 3:8...nemám strach, i když svírají ze všech stranPovstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti...
Žalmy 5:11...Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni...
Žalmy 7:7...život na zemi, mou čest v prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých...
Žalmy 9:20...navždy, naděje ponížených nezhyne navěkyPovstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem ...
Žalmy 10:12...zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené se, Bože,...
Žalmy 12:6...pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je...
Žalmy 17:13...lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýšiPovstaň, Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena -...
Žalmy 21:14...obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivouPovstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém...
Žalmy 27:12...Nevydej prosím zvůli mých nepřátelpovstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž...
Žalmy 33:9... ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů Hospodin kazí, lidské...
Žalmy 35:2...bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou...
Žalmy 35:23... Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajoběpovstaň, Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi...
Žalmy 44:27...naše duše klesají, naše těla leží na zemiPovstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro...
Žalmy 54:5...moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo...
Žalmy 59:5...Pro nic za nic se sbíhají, na se chystajípovstaň mi na pomoc, jen pohlédni! Hospodine Bože zástupů,...
Žalmy 68:2...předního zpěváka. Zpívaný žalm DavidůvPovstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí,...
Žalmy 74:22...zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozíPovstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni...
Žalmy 76:10...rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání!...
Žalmy 82:8...lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří...
Žalmy 86:14... zachránil jsi z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém...
Žalmy 94:2... Bože pomsty, zaskvěj se. Soudce vší zeměpovstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho,...
Žalmy 106:30...svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu...
Žalmy 132:8...příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutí, společně s Truhlou...
Izaiáš 2:19...Hospodinem, před jeho slavným majestátem,  povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi...
Izaiáš 2:21...Hospodinem, před jeho slavným majestátem,  povstane, aby zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat člověka...
Izaiáš 3:13... zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin...
Izaiáš 14:22...ovládali zemi, po světě svá města nešíříPovstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím...
Izaiáš 28:21...bude úzká, nepůjde se zachumlat. Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v...
Izaiáš 30:18...kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smilovalpovstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem...
Izaiáš 31:2...moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezměníPovstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců....
Izaiáš 33:3... Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako...
Izaiáš 33:10...zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanu, praví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším!...
Izaiáš 49:7...si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové povstanou, uvidí, a velmoži se pokloní kvůli...
Izaiáš 52:13...vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspějepovstane, zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním...
Daniel 2:39...nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí...
Daniel 7:17...čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí Nejvyššího a...
Daniel 7:24...a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král,...
Daniel 8:22...první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou...
Daniel 8:23... ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný....
Daniel 11:1... Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím...
Daniel 11:2...podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který...
Daniel 11:3...podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude...
Daniel 11:10...své vlastní území. Synové severního krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské vojsko, jež bude...
Daniel 11:14...a vyzbrojenou armádou na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou...
Daniel 12:1...svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas...
Ozeáš 2:2...synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcempovstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreele! Říkejte...
Amos 7:9... z izraelských svatyní budou sutiny, s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš...
Micheáš 7:8... nepříteli, nade mnou - i když jsem padlpovstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je...
Abakuk 2:7...dlouho bude bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se...
Sofoniáš 3:8... Proto čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy,...
Matouš 10:21...bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu...
Matouš 12:41...dny a tři noci v srdci země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po...
Matouš 12:42...a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť...
Matouš 24:7...Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na...
Matouš 24:11...a budou se vzájemně zrazovat a nenávidětpovstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože...
Matouš 24:24...‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřtePovstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou...
Marek 3:26...proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s...
Marek 13:8...se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na...
Marek 13:12... Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás...
Marek 13:22...je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřtePovstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou...
Lukáš 7:16...se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A...
Lukáš 11:31...znamením pro toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je,...
Lukáš 11:32... zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po...
Lukáš 21:10...ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království proti království. Budou...
Jan 1:3...bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm...
Jan 1:10...přicházejícího na svět: Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého...
Jan 1:26...křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi  povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po...
Skutky 4:26...a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho...
Skutky 5:17...duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž sekta...
Skutky 5:36...si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a...
Skutky 5:37...se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou...
Skutky 6:9... konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů (totiž...
Skutky 15:5...a vyprávěli jim, co skrze Bůh udělalPovstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že...
Skutky 20:30... kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli...
Skutky 23:9...) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli...
Židům 7:11...lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |