Pověz

Hledám varianty 'pověz' [ povíte (3) povíš (2) povíme (1) povím (12) poví (14) povězte (16) pověz (27) povědí (3) povědět (5) pověděli (14) pověděla (2) pověděl (51) ]. Nalezeno 148 veršù.
Genesis 9:22... Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otcepověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy...
Genesis 24:23...její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého...
Genesis 26:32...dne se stalo, že přišli Izákovi služebnícipověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!"...
Genesis 29:12...jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém...
Genesis 32:5... ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:30...i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ...
Genesis 37:14...jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil...
Genesis 45:13...Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sámPovězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste...
Exodus 6:9...ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a...
Numeri 5:4...je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 14:14...vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnoupovědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty,...
Numeri 24:14...Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy...
Deuteronomium 1:11...ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše...
Deuteronomium 5:27...vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to...
Deuteronomium 5:28...slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny...
Deuteronomium 10:9...je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé,...
Deuteronomium 11:25...z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí...
Deuteronomium 12:20...Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě...
Deuteronomium 18:2...- sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti,...
Deuteronomium 18:17...jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako...
Deuteronomium 18:18...jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova,...
Deuteronomium 32:7... Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinůpoví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když...
Jozue 4:7...budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou...
Jozue 7:19... Bohu Izraele, a vyznej před ním pravduPověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to...
Jozue 13:14...ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich...
Jozue 13:33...dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele...
Jozue 14:6...promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi...
Jozue 20:2...Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho...
Soudců 9:3...krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se přiklonili k...
Soudců 14:14...hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost...
Soudců 16:10... tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby ...
Soudců 16:13..." doteď jsi klamal, říkal jsi mi lžiPověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys...
Růt 3:4... odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš,"...
Růt 4:3...a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadilipověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z...
1. Samuel 3:18...z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je...
1. Samuel 8:10...nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm...
1. Samuel 9:19... kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete...
1. Samuel 10:15... šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc....
1. Samuel 14:43...Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal...
1. Samuel 15:16...proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl...
1. Samuel 17:27... že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil...
1. Samuel 18:25...Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno,...
1. Samuel 19:3... kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida...
1. Samuel 19:18...pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč...
1. Samuel 20:10...zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David...
1. Samuel 20:18... neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti,...
2. Samuel 1:4...jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje....
2. Samuel 14:3...truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská...
2. Samuel 14:12...nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv,"...
2. Samuel 14:15... Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice...
2. Samuel 20:17...se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala...
1. Královská 5:19...jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na...
1. Královská 13:11...bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišlipověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží...
1. Královská 19:1...oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil...
2. Královská 4:2..."Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než...
2. Královská 4:7..." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a...
2. Královská 4:13... a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu...
2. Královská 7:12...v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a...
2. Královská 22:15...Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži,...
2. Letopisů 34:23... strážce rouch. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži,...
Ester 2:22...strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechajpověděl to královně Ester, která to Mordechajovým jménem...
Ester 3:4...Říkali mu to den co den, ale když neposlouchalpověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi...
Ester 4:7...na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra...
Ester 4:8...jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno  poví. vzkáže, že jít za králem orodovat u něj za...
Ester 4:9...národ a vyprosit jeho milost. Hatach se vrátilpověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala...
Job 1:15...pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží...
Job 1:16...shořeli. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další:...
Job 1:17...pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví...
Job 1:19...jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si...
Job 8:10...zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyrus,...
Job 12:7...ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, poučí, ryby v moři ti...
Job 15:17...a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to,...
Job 34:31...a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím,...
Job 34:33...podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebepověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i...
Job 36:2...pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpenípovím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky...
Job 38:4...poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě...
Job 38:18...jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku...
Žalmy 2:7...svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, ...
Žalmy 9:12...Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí, nářek...
Žalmy 22:32...rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodípoví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic...
Kazatel 6:12...života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší...
Píseň 1:7...vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsemPověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá,...
Píseň 5:8...jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček...
Izaiáš 41:22... vy modly, oznámit, co všechno se přihoditPovězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a...
Izaiáš 41:23...Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je...
Izaiáš 42:9...se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím....
Izaiáš 43:26...tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudímepověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se...
Izaiáš 44:8...se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ?...
Jeremiáš 36:17...Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králiPověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se...
Jeremiáš 38:25...mluvil, přijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj...
Ezechiel 11:25... Potom mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:2..."Synu člověčí, dej domu Izraele hádankupověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 20:4...Hospodin! Obviň je, synu člověčí, jen je obviňPověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim:...
Ezechiel 24:3... Právě dnes král babylonský oblehl JeruzalémPověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak...
Daniel 2:2...věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli před králem...
Daniel 2:6...vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nužepovězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy...
Daniel 2:9... protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili...
Daniel 2:15...tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl...
Daniel 2:17...vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi:...
Daniel 2:36...horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král...
Daniel 4:6...tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snupověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto...
Daniel 7:16...se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři...
Daniel 11:2... abych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po...
Ozeáš 13:10...tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!" Rozhněván jsem ti krále...
Joel 1:3...dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm,...
Jonáš 1:8...padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud...
Zachariáš 2:8...ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běžpověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a...
Matouš 9:6...člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů."...
Matouš 13:24... jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako...
Matouš 13:31... Pšenici ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako...
Matouš 14:12...učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šlipověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se...
Matouš 18:31... co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánempověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal....
Matouš 21:5...se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě,...
Matouš 22:4... Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal...
Matouš 25:45...nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro...
Marek 2:10...člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a...
Marek 5:33... v posvátné úctě před ním padla na kolenapověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá...
Lukáš 4:23...také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám!...
Lukáš 5:24...člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a...
Lukáš 6:39...mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou...
Lukáš 7:42... Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustilPověz mi, který z nich ho bude mít raději?" "Řekl bych, že...
Lukáš 8:47... S rozechvěním přistoupila, padla před nímpověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned...
Lukáš 9:22...je přísně napomenul, aby to nikomu neříkaliPověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen...
Lukáš 11:2...nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí...
Lukáš 18:37...zástup a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet:...
Lukáš 20:3...právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi,...
Lukáš 24:25...nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět,...
Jan 8:40... Vy ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal....
Jan 11:46...tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeůmpověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové...
Jan 12:36...světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi...
Jan 15:11...Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby radost byla ve vás a vaše radost aby byla...
Jan 16:1... protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze...
Jan 16:33...sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte...
Jan 17:1...stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle -...
Skutky 5:8... která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za...
Skutky 11:14...zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k...
Skutky 12:17...jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel ven a zamířil jinam....
Skutky 22:27...je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel....
Skutky 23:16...sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnostipověděl mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků...
Skutky 23:19... poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají,...
Skutky 28:25...shodnout a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům...
Galatským 4:21...vámi bezradný. Takže vy chcete být pod ZákonemPovězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že...
Efeským 6:21... jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu....
Koloským 1:8...vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás...
Koloským 4:7...člověkem. O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a...
Koloským 4:9...bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň...
2. Petr 1:16...mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu...
Zjevení 17:7... "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm...

Slova obsahující pověz: odpověz (17) odpovězte (8) pověz (27) povězte (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |