Pověsíme

Hledám varianty 'pověsíme' [ pověšeno (1) pověste (1) pověsit (4) pověsíš (2) pověsíme (1) pověsili (9) pověsil (4) pověsí (3) pověs (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 40:19...dny. za tři dny farao připraví o hlavupověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího...
Genesis 40:22...podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale...
Genesis 41:42...Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako...
Exodus 40:5...oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání...
Exodus 40:8...dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš...
Exodus 40:21...slitovnicí. Když vnesl truhlu do Příbytkupověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu...
Exodus 40:28... jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání...
Exodus 40:33...pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan...
Numeri 25:4...náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od...
Jozue 10:26...nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobítpověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do...
2. Samuel 4:12... aby je zabili. Usekali jim ruce i nohypověsili je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak...
2. Samuel 21:6...izraelského území, chceme sedm jeho potomkůPověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na...
2. Samuel 21:9... Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz....
2. Samuel 21:12...z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.)...
Ester 2:23... Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské...
Ester 5:14...a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada...
Ester 6:4...aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí...
Ester 7:9...u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal král. A tak Hamana pověsili na...
Ester 7:10..."Pověste ho na něj!" rozkázal král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve...
Ester 8:7...Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože...
Ester 9:13...ještě zítra. A těch deset Hamanových synů nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách...
Ester 9:14...příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne...
Pláč 5:12...jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí mlýn,...
Matouš 18:6...mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině...
Marek 9:42... bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby ...
Lukáš 17:2... Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |