Pověř

Hledám varianty 'pověř' [ pověřit (1) pověříš (3) pověřím (3) pověřili (1) pověřil (14) pověřeni (2) pověřen (5) pověř (1) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 28:41...svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš jepověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš...
Exodus 29:9... Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před Stan...
Exodus 29:29...po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazánipověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude...
Exodus 29:33...ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceni. Nepovolaný to jíst nebude, neboť je...
Leviticus 16:32... Smíření vykoná kněz, který bude pomazánpověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si...
Leviticus 21:10...jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí...
Numeri 3:10...řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by...
Deuteronomium 3:28... Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdešPověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele...
Soudců 17:5... měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžkypověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael...
Soudců 17:12...pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v...
1. Samuel 21:3...se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem  pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. ...
1. Královská 13:33...kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl...
1. Letopisů 6:16...a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula...
1. Letopisů 9:22...svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny...
1. Letopisů 16:7...troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina:...
2. Letopisů 31:12... desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr...
2. Letopisů 34:8...své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrámpověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města...
Ezdráš 3:8...a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím...
Ezdráš 7:14...odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a...
Žalmy 91:11... rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na...
Izaiáš 42:19...můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož jsem vykoupil - slepý...
Jeremiáš 49:19...z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten...
Jeremiáš 50:44...z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten...
Ezechiel 21:32...dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník...
Daniel 2:24...se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl...
Daniel 2:49...žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem...
Daniel 3:12...pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a...
2. Korintským 5:18...z Boha, který nás se sebou smířil skrze Kristapověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu...
Židům 8:3...člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on...
1. Petr 2:14... císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře....

Slova obsahující pověř: nepověřili (1) pověř (1) pověřen (5) pověřeni (2) pověření (22) pověřením (1) pověřený (1) pověřených (1) pověřil (14) pověřili (1) pověřím (3) pověříš (3) pověřit (1) pověřování (2) pověřovat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |