Pouze

Hledám varianty 'pouze' [ pouze ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 26:29...jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili v pokoji. Jsi přece...
Genesis 32:11...prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni ...
Genesis 47:22...konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictvíPouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona...
Genesis 47:26...platné dodnes: pětina patří faraonoviPouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael...
Exodus 12:16... V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete...
Exodus 20:24...si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a...
Numeri 35:30...vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k...
Deuteronomium 3:19...zbroji jako předvoj svých bratrů, synů IzraelePouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte...
Deuteronomium 4:12...jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobupouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal...
Deuteronomium 10:15...nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze...
Deuteronomium 12:14...na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédlPouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich...
Deuteronomium 12:18...příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 16:6...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Jozue 6:15...a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrátPouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli...
Jozue 6:17...město propadne Hospodinu i se vším, co je v němPouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i všichni v...
Jozue 6:24... To město pak vypálili i se vším, co bylo v němPouze stříbro, zlato a bronzové i železné předměty dali do...
Jozue 14:4... Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadlpouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich...
1. Samuel 21:7...mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebylpouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy přítomnosti,...
1. Královská 22:44...dělat, co je v Hospodinových očích správnéPouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále...
2. Královská 17:36...se jim, neslužte jim ani jim neobětujtePouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a...
2. Letopisů 20:33...dělat, co je v Hospodinových očích správnéPouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále...
2. Letopisů 26:18..."Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo HospodinuPouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení....
2. Letopisů 33:17... Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho...
Ezdráš 10:15...Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za...
Žalmy 41:8... nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka...
Žalmy 91:8...tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá býtPouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných!...
Přísloví 8:7...vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny ...
Kazatel 7:29...jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však...
Jeremiáš 3:10...zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcempouze falešně, praví Hospodin." Hospodin mi řekl: "I ta...
Jeremiáš 12:5...pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tví...
Ezechiel 14:14... Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. Kdybych na tu...
Ezechiel 14:16...ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z země by byla pustina. Kdybych na...
Ezechiel 14:18...ani vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na...
Ezechiel 14:20...nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co...
Ezechiel 44:3...prošel Hospodin, Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude...
Matouš 12:4... které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že...
Skutky 8:16... (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ...
1. Korintským 7:39...zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že bude šťastnější,...
1. Korintským 15:19...v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí....
2. Korintským 1:19... přece nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbením a...
Židům 9:17...prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost  pouze závěť zemřelých; dokud zůstavitel žije, závěť...

Slova obsahující pouze: nepopouzej (1) nepopouzejte (1) nevzpouzel (1) popouzejí (1) popouzel (11) popouzeli (16) popouzet (3) pouze (41)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |