Poutní

Hledám varianty 'poutní' [ poutní (15) ]. Nalezeno 15 veršù.
Žalmy 120:1...tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy!  Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi...
Žalmy 121:1...jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj!  Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám...
Žalmy 122:1...i vcházení jak nyní, tak i navěky! Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu...
Žalmy 123:1... našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat!  Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v...
Žalmy 124:1...v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni,...
Žalmy 125:1...ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil!  Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou...
Žalmy 126:1...Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli!  Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo...
Žalmy 127:1...navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají,...
Žalmy 128:1... bude s protivníky jednat před soudem!  Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo...
Žalmy 129:1...uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!  Poutní píseň. Tolik týrali od dětství - jen řekni,...
Žalmy 130:1...dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!"  Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine, volám , Pane můj,...
Žalmy 131:1...sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným...
Žalmy 132:1...Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky!  Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno,...
Žalmy 133:1... na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři...
Žalmy 134:1...Hospodin požehnání udílí - život navěky!  Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je...

Slova obsahující poutní: poutní (15) poutníci (4) poutník (4) poutníků (1) poutníky (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |