Pouště

Hledám varianty 'pouště' [ pouští (24) poušti (171) pouštěmi (1) pouště (47) poušť (41) ]. Nalezeno 275 veršù.
Genesis 14:6...jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je...
Genesis 16:7... od Hagar utekla. U pramene vodypoušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel...
Genesis 21:14...dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním...
Genesis 21:20... Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské...
Genesis 21:21...stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v ...
Genesis 36:24...Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona)....
Exodus 3:1...kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém...
Exodus 3:18... Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' ...
Exodus 4:27...obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u...
Exodus 5:1...Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych...
Exodus 5:3... Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby...
Exodus 7:16...se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto...
Exodus 8:23...mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak...
Exodus 8:24...vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ."...
Exodus 13:18...Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v...
Exodus 13:20...tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu,...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:11...Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta?...
Exodus 14:12...Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát...
Exodus 15:22...Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali sepoušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když...
Exodus 16:1...odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá...
Exodus 16:2...na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a...
Exodus 16:3...chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!"...
Exodus 16:10...mluvil k izraelské obci, a když se obrátilipoušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva....
Exodus 16:14...padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné...
Exodus 16:32...pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš...
Exodus 17:1...obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhlapouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v...
Exodus 18:5...Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi:...
Exodus 19:1...po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť...
Exodus 19:2...Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil...
Exodus 23:31...od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do...
Leviticus 7:38... aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 16:10...obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby...
Leviticus 16:21...ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé...
Leviticus 16:22...odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu...
Numeri 1:1...pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich...
Numeri 1:19...přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 3:4...však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň....
Numeri 3:14...Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských...
Numeri 9:1...z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod...
Numeri 9:5...dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Numeri 10:12...svědectví. Synové Izraele se tedy vydalipouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti...
Numeri 10:31...země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde...
Numeri 12:16... Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil sepoušti Paran. Hospodin promluvil k...
Numeri 13:3...to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslalpouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli...
Numeri 13:21...hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do...
Numeri 13:26...a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země....
Numeri 14:2...v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli...
Numeri 14:16...tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s...
Numeri 14:22...a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a...
Numeri 14:25...a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Numeri 14:29...mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od...
Numeri 14:32...jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a...
Numeri 14:33...poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tulákypoušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše...
Numeri 14:35... které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal...
Numeri 15:32...něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti,...
Numeri 16:13...mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádné...
Numeri 20:1... Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam...
Numeri 20:4...jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás...
Numeri 21:5...jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se...
Numeri 21:11...Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál...
Numeri 21:13...a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž...
Numeri 21:18...z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do Nachalielu, z...
Numeri 21:23...všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však...
Numeri 24:1...vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal sepoušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael...
Numeri 26:64...Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na...
Numeri 26:65... O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a...
Numeri 27:3...do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti...
Numeri 27:14... To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo...
Numeri 32:13...hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do...
Numeri 32:15...Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!"...
Numeri 33:6... Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu...
Numeri 33:8... Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v...
Numeri 33:11...moře. Vyšli od Rudého moře a utábořili sepoušti Sin. Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce...
Numeri 33:12...Rudého moře a utábořili se v poušti Sin. Vyšlipouště Sin a utábořili se v Dofce. Vyšli z Dofky a...
Numeri 33:15...vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v...
Numeri 33:16...Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšlipouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě. Vyšli z...
Numeri 33:36... Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na...
Numeri 34:3...za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na...
Deuteronomium 1:1... která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi...
Deuteronomium 1:19...Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, ...
Deuteronomium 1:31...vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl,...
Deuteronomium 1:40...a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli:...
Deuteronomium 2:1...Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou...
Deuteronomium 2:7...tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a...
Deuteronomium 2:8...a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s...
Deuteronomium 2:26...tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsempouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s...
Deuteronomium 8:2...Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v...
Deuteronomium 8:15...otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez...
Deuteronomium 8:16...on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby ...
Deuteronomium 9:7... jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého...
Deuteronomium 9:28...řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim...
Deuteronomium 11:5... dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a...
Deuteronomium 11:24...vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ...
Deuteronomium 29:4...uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich nohou...
Deuteronomium 32:51...synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali...
Jozue 1:4...jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat,...
Jozue 5:4...bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale...
Jozue 5:5...z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti...
Jozue 5:6...neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých...
Jozue 8:15...Izraelem předstírali porážku a utíkali směrempoušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je...
Jozue 8:20...utéci ani tam, ani tam, protože lid prchajícípoušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue...
Jozue 8:24...hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti, kam je pronásledovali, dokud všichni do posledního...
Jozue 12:8... na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců,...
Jozue 14:10...to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let....
Jozue 15:1... dosahoval na jihu k edomské hranici, poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od...
Jozue 15:19..." odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal...
Jozue 15:61...Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka, Nibšan, Ir-melach a...
Jozue 16:1...Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což...
Jozue 18:12... směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což...
Jozue 24:7...Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v...
Soudců 1:15..." odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal...
Soudců 1:16...syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána,...
Soudců 11:16...zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali...
Soudců 11:18...tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou...
Soudců 11:22...celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce...
Soudců 20:42...se. Dali se před Izraelci na útěk směrempoušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak je...
Soudců 20:45...mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích...
Soudců 20:47...mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci...
1. Samuel 4:8...ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme...
1. Samuel 13:18...se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrempoušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi...
1. Samuel 17:28...přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses...
1. Samuel 23:14...David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho...
1. Samuel 23:15...ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život....
1. Samuel 23:24...zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho...
1. Samuel 23:25...to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal...
1. Samuel 24:2...Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právěpoušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z...
1. Samuel 25:1...Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl...
1. Samuel 25:4...se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset...
1. Samuel 25:14...Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslalpouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim...
1. Samuel 25:21...potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se...
1. Samuel 26:2...tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty...
1. Samuel 26:3...Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržovalpoušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na poušť, vyslal...
2. Samuel 2:24...k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k...
2. Samuel 15:23...potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité...
2. Samuel 15:28...syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totižpoušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A...
2. Samuel 16:2...pro mládence a víno je k pití, budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král...
2. Samuel 17:16... Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocujpoušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s...
2. Samuel 17:29...jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své...
1. Královská 19:4...mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a...
1. Královská 19:15..." řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem...
1. Letopisů 5:9...rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku...
1. Letopisů 12:9... Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnostipoušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci...
1. Letopisů 21:29... (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době i se zápalným oltářem na výšině v...
2. Letopisů 1:3... který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z...
2. Letopisů 8:4...táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna...
2. Letopisů 20:16...Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých...
2. Letopisů 20:20... hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před postavil a...
2. Letopisů 20:24...dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle - země...
2. Letopisů 24:9...Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí...
2. Letopisů 26:10...a Údolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl...
Nehemiáš 9:19...nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil...
Nehemiáš 9:21...jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv nechátral, nohy...
Job 1:19...domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech...
Job 5:10...jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých,...
Job 24:5...všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu...
Job 38:26...mrak bouřkový, aby zaléval liduprázdnou zemipoušť, kde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a...
Job 39:6...za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat...
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas...
Žalmy 63:1...odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po...
Žalmy 65:13...kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se stády pokrývají...
Žalmy 72:9...Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z...
Žalmy 74:14...hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty...
Žalmy 75:7...a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je...
Žalmy 78:15...dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skálypoušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal...
Žalmy 78:17...rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svých,...
Žalmy 78:19...proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody...
Žalmy 78:40... jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen hopoušti dráždili, jakou ho v pustině trápili bolestí! Znovu...
Žalmy 78:52...lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo jepoušti provázel. Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad...
Žalmy 95:8...jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli,...
Žalmy 102:7...mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánupoušti se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát...
Žalmy 105:41...skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku...
Žalmy 106:9... a vyschlo, provedl je hlubinami jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů...
Žalmy 106:14...čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, ...
Žalmy 106:26...tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích...
Žalmy 107:4...i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení...
Žalmy 107:33...radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obracípouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné...
Žalmy 107:35...v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tamPouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní...
Žalmy 126:4...nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami,...
Žalmy 136:16...- jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké -...
Přísloví 31:17... z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní...
Píseň 3:6...lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak topouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá...
Píseň 8:5...lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak topouště přichází, se svým miláčkem v objetí? Pod jabloní...
Izaiáš 16:1...zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Selypouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při...
Izaiáš 16:8... k Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly poušti a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto...
Izaiáš 21:1...se na jihu prohání vichřice, útočník přijdepouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění:...
Izaiáš 25:5...je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak...
Izaiáš 27:10... Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen...
Izaiáš 32:15... se však na nás vylije shůry Duch, tehdy sepouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti...
Izaiáš 32:16...stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude...
Izaiáš 35:1...ovládli, aby v žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete pustina! Jak z růže...
Izaiáš 35:6...vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit...
Izaiáš 40:3...jeho hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu...
Izaiáš 41:18... v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V...
Izaiáš 41:19...v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu...
Izaiáš 42:11...i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé!  poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských,...
Izaiáš 43:19...právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít,...
Izaiáš 43:20...ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený...
Izaiáš 48:21...služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a...
Izaiáš 50:2...Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řekypouště obracím; ryby v nich páchnou, když není dost vody a...
Izaiáš 51:3...potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí...
Jeremiáš 2:2...milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu...
Jeremiáš 2:6...který nás vyvedl z Egypta, který nás provázel na poušti zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti,...
Jeremiáš 2:10...ostrovy, pošlete někoho k beduínům na poušti; dobře se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového...
Jeremiáš 2:24...pádící svými cestami, divoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile lačně zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč?...
Jeremiáš 2:31... pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní!...
Jeremiáš 3:2...milence někde u cesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila...
Jeremiáš 4:11...lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní...
Jeremiáš 4:26...ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul...
Jeremiáš 9:1... kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit...
Jeremiáš 9:11...Proč je ta země zničená? Proč je spálená jako poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj...
Jeremiáš 9:25... Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou...
Jeremiáš 12:10...podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede...
Jeremiáš 12:12...si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou...
Jeremiáš 17:6...se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých...
Jeremiáš 25:24...Arábie; všechny krále směsice národů žijících na poušti; všechny krále Zimri; všechny krále Elamu; všechny...
Jeremiáš 31:2..."Lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi...
Jeremiáš 50:12... Hle, bude poslední mezi národy - pustinapoušť a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu,...
Pláč 4:3...je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba...
Pláč 4:19...na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich...
Ezechiel 6:14...nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že ...
Ezechiel 19:13...a pohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl...
Ezechiel 20:10... Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony...
Ezechiel 20:13... jejich Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly,...
Ezechiel 20:15... před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země,...
Ezechiel 20:17...mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na  poušti neskoncoval. Jejich synům jsem na poušti řekl:...
Ezechiel 20:18...na poušti neskoncoval. Jejich synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte...
Ezechiel 20:21... soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou...
Ezechiel 20:23... před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi...
Ezechiel 20:35...zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem...
Ezechiel 20:36...tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 23:42... nejrůznější holotě přiváděli ještě ožralcepouště, kteří těm ženám navlékali náramky a skvostné...
Ezechiel 29:5...se přichytily na tvé šupiny. Pohodím pak na poušti i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen...
Ozeáš 2:5...jako v den, kdy se zrodila, a obrátím jipoušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu...
Ozeáš 2:16... Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy...
Ozeáš 13:5...nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem opatroval, v zemi, jež byla suchopár....
Ozeáš 13:15...vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly;...
Joel 4:19... Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když...
Amos 2:10... jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z vašich...
Amos 5:25...jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a...
Sofoniáš 2:13...zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř...
Matouš 3:1... V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je...
Matouš 3:3...prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten...
Matouš 4:1...si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet...
Matouš 11:7...k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se...
Matouš 24:26...vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,'...
Marek 1:3... aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!"...
Marek 1:4...jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela...
Marek 1:12...jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl...
Marek 1:13...ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou...
Lukáš 1:80..." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch dnech...
Lukáš 3:2...a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu...
Lukáš 3:4...výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!...
Lukáš 4:1...od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech...
Lukáš 7:24...k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se...
Lukáš 8:29... ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie,"...
Jan 1:23...slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k...
Jan 3:14...nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo...
Jan 6:31...zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'"...
Jan 6:49...jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z...
Jan 11:54...Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky....
Skutky 7:30...dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře....
Skutky 7:36...zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich...
Skutky 7:38...' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře...
Skutky 7:42...snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a...
Skutky 7:44...vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl...
Skutky 13:18...paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil...
Skutky 21:38...ten Egypťan, který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v...
1. Korintským 10:5...ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto...
2. Korintským 11:26...pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry....
Židům 3:8...jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové dráždili a pokoušeli - co umím,...
Židům 3:17...Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinku?...
Zjevení 12:6...vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili...
Zjevení 12:14...mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času....
Zjevení 17:3...vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež...

Slova obsahující pouště: dopouštějí (3) dopouštěl (1) dopouštěli (4) nedopouštěj (1) nedopouštějí (1) nedopouštějte (2) neodpouštěj (1) neopouštěj (12) neopouštějme (1) neopouštějte (2) neopouštěl (1) nepouštěj (3) nepouštějte (1) nepouštěl (2) nepouštěla (1) nepouštět (1) nepřipouštěj (1) nepřipouštějí (1) nerozpouštějte (1) nespouštěj (2) nespouštějme (1) odpouštěj (2) odpouštějící (2) odpouštějte (5) odpouštěl (2) odpouštět (4) opouštějí (6) opouštěl (4) opouštěli (1) opouštěly (1) opouštět (1) pouště (47) pouštěl (1) pouštěmi (1) pouštět (1) propouštět (3) připouštěné (1) připouštění (1) rozpouštějí (1) rozpouštělo (1) spouštělo (1) vypouštějí (1) vypouštěl (1) vypouštěla (1) zapouštěl (1) zapouštěla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |