Potom

Hledám varianty 'potom' [ potom (753) ]. Nalezeno 748 veršù.
Genesis 5:5...a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 letpotom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše...
Genesis 5:8...a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 letpotom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana...
Genesis 5:11...a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 letpotom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela...
Genesis 5:14...plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 letpotom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda...
Genesis 5:17...syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 letpotom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha...
Genesis 5:20...plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 letpotom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma...
Genesis 5:27...syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 letpotom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil...
Genesis 5:31...plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 letpotom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema,...
Genesis 7:1...přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy...
Genesis 8:8...a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschlaPotom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil,...
Genesis 9:8...vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, ...
Genesis 9:29...žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 letpotom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a...
Genesis 12:9...tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jménoPotom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu....
Genesis 14:7...pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouštíPotom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a...
Genesis 15:14...soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým...
Genesis 17:23...ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém...
Genesis 18:8...je služebníkovi, který je odspěchal připravitPotom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a...
Genesis 18:16...jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel...
Genesis 19:12... ranili slepotou, takže marně hledali vchodPotom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny,...
Genesis 19:30... jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v...
Genesis 19:34...se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní nocPotom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce."...
Genesis 20:9... dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím...
Genesis 21:34...tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké...
Genesis 22:19...služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi...
Genesis 24:10...do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl toPotom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho...
Genesis 24:19... rychle spustila džbán na ruku a dala mu napítPotom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, ...
Genesis 24:25...Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla muPotom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k...
Genesis 24:53...jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemiPotom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a...
Genesis 24:55...s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba desetpotom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu....
Genesis 25:13...jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajotpotom Kedar, Adbeel, Mibsam, Mišma, Duma, Massa...
Genesis 25:17...jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 letPotom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho...
Genesis 26:11...s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne...
Genesis 26:21...nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeliPotom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji...
Genesis 26:31... Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahaliPotom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A...
Genesis 27:1...působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl,...
Genesis 27:15...z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutkuPotom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua,...
Genesis 27:24...jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnalPotom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano,"...
Genesis 27:26...pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pilPotom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než...
Genesis 27:36...prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?"...
Genesis 27:41...řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcemPotom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece...
Genesis 27:45...jeho hněv a než zapomene, cos mu provedlPotom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla...
Genesis 29:3...všechna stáda, a tehdy napájeli dobytekPotom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob...
Genesis 29:21...se mu to jako pouhá chvíle, protože ji milovalPotom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou...
Genesis 29:33... trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin...
Genesis 29:34...i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, VyslyšeníPotom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát...
Genesis 29:35...tři syny!" A proto dostal jméno Levi, SpojeníPotom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu...
Genesis 30:10...a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo ...
Genesis 30:19...otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, OdměnaPotom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna....
Genesis 30:21...šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, ÚctaPotom porodila dceru a dala jméno Dína, Spravedlnost....
Genesis 30:38...proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutůPotom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž...
Genesis 31:46...tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památníkPotom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili...
Genesis 31:54...tedy přísahal při Strachu svého otce IzákaPotom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby...
Genesis 32:1...vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jimPotom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou...
Genesis 32:21...ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on...
Genesis 33:1...do kyčelního kloubu u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s...
Genesis 33:5...padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to...
Genesis 33:7...otrokyně se svými dětmi a poklonily sePotom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se....
Genesis 33:12...dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu...
Genesis 34:4...duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavěPotom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu...
Genesis 34:23...obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata...
Genesis 35:1...měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?"  Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do...
Genesis 35:3...máte u sebe, očistěte se a převlečte si šatyPotom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím...
Genesis 35:5...je zakopal pod tím dubem, který stál u ŠechemuPotom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a...
Genesis 35:16... kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží důmPotom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efraty,...
Genesis 37:25...do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vodyPotom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od...
Genesis 37:29... Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v...
Genesis 37:32...suknici, zabili kozla a namočili ji do krvePotom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji...
Genesis 38:5...znovu, porodila syna a dala mu jméno OnanPotom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A...
Genesis 38:14...své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila sePotom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny...
Genesis 38:19..." Dal to, vyspal se s a ona otěhotnělaPotom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své...
Genesis 38:30...prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal...
Genesis 40:10...a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupenypotom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce...
Genesis 41:41...rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad...
Genesis 41:43...kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetězPotom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a...
Genesis 42:24... V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal sePotom se k nim vrátil, promluvil s nimi, vybral z nich...
Genesis 42:25...z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutalPotom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich...
Genesis 43:29...váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef...
Genesis 44:1... A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů...
Genesis 44:25...otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,'...
Genesis 45:15...krku a plakal a Benjamín plakal v jeho objetíPotom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve...
Genesis 46:33...vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání,...
Genesis 47:7...muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil...
Genesis 48:21...dal Izrael přednost Efraimovi před ManasesemPotom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s...
Genesis 49:29...z nich udělil požehnání, jaké mu patřiloPotom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu,...
Genesis 50:2...na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal hoPotom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho...
Exodus 3:6... neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 4:7...sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když...
Exodus 8:4... i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu...
Exodus 9:22...k srdci, nechal své otroky i dobytek na poliPotom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se...
Exodus 11:1...odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme."  Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu...
Exodus 11:8...ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem....
Exodus 12:48... je u něj obřezán každý mužského pohlavíPotom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako...
Exodus 15:23...Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla...
Exodus 16:1...a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.  Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po...
Exodus 16:9...my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci:...
Exodus 16:18...tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méněPotom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu...
Exodus 17:1...je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na...
Exodus 17:8...slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem....
Exodus 17:14...Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a...
Exodus 18:27...Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili samiPotom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své...
Exodus 19:24...a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se...
Exodus 21:19...nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžkopotom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo...
Exodus 24:1...sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti."  Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab,...
Exodus 24:11...na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli BohaPotom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně...
Exodus 29:4...obětovat spolu s tím býčkem a oběma beranyPotom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu...
Exodus 29:15...na ohni venku za táborem. Je to oběť za hříchPotom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží...
Exodus 29:17...jeho krev a pokropíš oltář ze všech stranPotom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a...
Exodus 29:19...Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť HospodinuPotom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží...
Exodus 29:22...roucha a s ním i jeho synové a jejich rouchaPotom z berana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající...
Exodus 29:25...do dlaní, aby to zvedáním nabízeli HospodinuPotom to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři...
Exodus 32:5...Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltářPotom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří...
Exodus 33:5... musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdobpotom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy...
Exodus 33:11... jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue,...
Exodus 33:20...se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk...
Exodus 33:23...a přikryji svou dlaní, dokud nepřejdu.  potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl sePotom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím...
Exodus 34:27... svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle...
Exodus 34:32...předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvilPotom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil...
Exodus 34:35...synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvářPotom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel...
Exodus 35:21...se celá izraelská obec od Mojžíše rozešlaPotom přicházeli - každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl...
Exodus 36:17...zvlášť pět houní a šest houníPotom připevnili padesát poutek podél koncové houně...
Exodus 37:1...zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu.  Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva...
Exodus 39:7...pečeť, tak na nich vyryli jména synů IzraelePotom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné...
Exodus 40:9...zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěsPotom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co...
Exodus 40:12...i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíšPotom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu...
Exodus 40:20...jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázalPotom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle...
Exodus 40:36...naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy...
Leviticus 1:5...a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupnéPotom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové...
Leviticus 1:6...oltář, který je u vchodu do Stanu setkáváníPotom zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly....
Leviticus 1:12... pak tou krví pokropí oltář ze všech stranPotom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je...
Leviticus 1:17... Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jejPotom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na...
Leviticus 3:3...Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stranPotom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:9...pak její krví pokropí oltář ze všech stranPotom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její...
Leviticus 3:14...pak jeho krví pokropí oltář ze všech stranPotom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk...
Leviticus 4:8...oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkáváníPotom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk...
Leviticus 4:19...oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkáváníPotom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři....
Leviticus 6:4...ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltářePotom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za...
Leviticus 7:3... Její krví se pokropí oltář ze všech stranPotom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk...
Leviticus 7:21...zvířete nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude...
Leviticus 8:10...svatosti, jak Mojžíšovi přikázal HospodinPotom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i...
Leviticus 8:13...na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětilPotom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim...
Leviticus 8:19...vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabilPotom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal...
Leviticus 8:24... palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohyPotom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel...
Leviticus 8:25... Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltářPotom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností,...
Leviticus 8:28...jeho synů, aby to zvedáním nabízeli HospodinuPotom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na...
Leviticus 8:30...pověření, jak Mojžíšovi přikázal HospodinPotom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve,...
Leviticus 9:7...to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou...
Leviticus 9:15... dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětíPotom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu,...
Leviticus 9:18...ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné obětiPotom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové...
Leviticus 9:22...zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázalPotom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil...
Leviticus 11:32...se to do vody a bude nečisté do večerapotom to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do nějaké...
Leviticus 13:33... však neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní....
Leviticus 14:8...veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistýPotom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo...
Leviticus 14:12...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkáváníPotom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s...
Leviticus 14:19...tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smířeníPotom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo...
Leviticus 14:25...a mírku oleje a zvedáním to nabídne HospodinuPotom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu...
Leviticus 14:30...tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smířeníPotom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo...
Leviticus 14:36... aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na...
Leviticus 15:28...výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dnípotom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě...
Leviticus 16:7...jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj důmPotom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke...
Leviticus 16:15...slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krvePotom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese...
Leviticus 16:18...a za svůj dům i za celé izraelské shromážděníPotom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí...
Leviticus 16:21...a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavuPotom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť...
Leviticus 24:6... dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efyPotom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem...
Leviticus 24:15...ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenujePotom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému...
Leviticus 26:18... i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat...
Leviticus 26:40...vinou i vinou svých otců tam budou skomíratPotom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli...
Numeri 4:7...přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyčePotom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů...
Numeri 4:9...ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyčePotom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k...
Numeri 4:12...ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyčePotom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke...
Numeri 5:25... ženě vypít, aby se v obrátila v hořkostPotom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti,...
Numeri 5:26...hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltářiPotom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a...
Numeri 8:13...jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitůPotom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni...
Numeri 10:18...Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosiliPotom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v...
Numeri 10:22... Než došli na místo, Příbytek býval postavenPotom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v...
Numeri 11:8...vonnou pryskyřici. Lid ji vycházel sbíratpotom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili...
Numeri 12:16...se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpětPotom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran. ...
Numeri 13:17...zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevupotom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a...
Numeri 16:5...to Mojžíš uslyšel, padl na tvářPotom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno...
Numeri 16:7...na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho...
Numeri 16:16...nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte...
Numeri 19:6...spálí se její kůže, maso, krev i výkalyPotom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a...
Numeri 19:7...si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý....
Numeri 21:33...vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleliPotom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu....
Numeri 22:15...se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a...
Numeri 23:5...berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovoPotom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se...
Numeri 23:16...se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovoPotom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se...
Numeri 24:23...vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh...
Numeri 31:24...dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi...
Deuteronomium 1:19...jsem vám přikázal všechno, co máte dělatPotom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina,...
Deuteronomium 2:1...jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši.  Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k...
Deuteronomium 2:29...synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v AruPotom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš...
Deuteronomium 3:1...vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal.  Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu....
Deuteronomium 5:27...a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řeknePotom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a...
Deuteronomium 9:12...mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvyPotom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který...
Deuteronomium 17:7...na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve...
Deuteronomium 19:9...Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto,...
Deuteronomium 20:5...nepřátelům bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a...
Deuteronomium 21:5... kde se neoralo ani neselo, a tam zlomí vazPotom přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin,...
Deuteronomium 23:14... Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlekpotom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí...
Deuteronomium 30:3...srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazujipotom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad...
Jozue 1:15...neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš BůhPotom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své...
Jozue 2:21..." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jimPotom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna...
Jozue 3:6...mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před...
Jozue 5:1...Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a...
Jozue 9:22...a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?!...
Jozue 10:1...místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes.  Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue...
Jozue 10:14...celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že...
Jozue 10:22...se proti synům Izraele neodvážil ani ozvatPotom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z ...
Jozue 10:26...se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch...
Jozue 10:29...naložil stejně, jako naložil s králem JerichaPotom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a...
Jozue 10:31...naložil stejně, jako naložil s králem JerichaPotom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši....
Jozue 10:34...i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživuPotom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu....
Jozue 10:36...proklaté, stejně jako to provedl s LachišemPotom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a...
Jozue 10:38...i všechno živé v něm vyhladil jako proklatéPotom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a...
Jozue 10:43...Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za IzraelPotom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského...
Jozue 11:11...proklaté, takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských...
Jozue 11:23... přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů...
Jozue 15:8...podél vod En-šemeše, dosáhne k En-rogeluPotom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene...
Jozue 15:11... dále klesá k Bet-šemeši a prochází TimnouPotom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k...
Jozue 16:6...od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronuPotom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se...
Jozue 17:9...hranici patří synům Efraimovým. Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy...
Jozue 18:4...tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda...
Jozue 18:9...na svitek, jaká města připadají na sedm podílůPotom se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za...
Jozue 18:16...postupuje k vodnímu prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na...
Jozue 19:27...Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnatpotom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území...
Jozue 23:13...se s nimi příznit, mísit se s nimi a oni s vámipotom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane...
Jozue 24:5...Egypt znameními, která jsem mezi nimi konalPotom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta,...
Jozue 24:9...jste jejich zem a jsem je před vámi vyhladilPotom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s...
Jozue 24:11...a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho rukyPotom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu. Obyvatelé...
Soudců 1:9...dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypáliliPotom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím v...
Soudců 3:9...pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim...
Soudců 3:12...čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřelPotom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových...
Soudců 3:15...moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim...
Soudců 4:9... Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák...
Soudců 8:1...na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás...
Soudců 8:15...vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je...
Soudců 8:18...Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťanyPotom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za...
Soudců 8:22...půlměsíce z krků jejich velbloudů. Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn i syn...
Soudců 8:24... ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své...
Soudců 9:6... Všichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupu, kde...
Soudců 9:50...v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a ženPotom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl....
Soudců 11:12...podmínky pak zopakoval před Hospodinem v MicpěPotom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou:...
Soudců 11:18...ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v KádešiPotom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i...
Soudců 11:37...přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na...
Soudců 13:24...to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a...
Soudců 15:2...ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece...
Soudců 15:4...to nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy...
Soudců 15:8...A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řežPotom odešel a usadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak...
Soudců 16:19...k tedy přišli a přinesli s sebou penízePotom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z...
Soudců 16:21... Filištíni ho popadli a vyloupli mu očiPotom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými...
Soudců 16:31...zabil při své smrti více než za svého životaPotom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho...
Soudců 18:8... Od Sidonu byli daleko a s nikým neměli dohoduPotom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?"...
Soudců 19:6..." A tak se posadili a oba spolu jedli a piliPotom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi...
Soudců 21:2...z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do...
Soudců 21:8... že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k...
Růt 2:15...pražené zrní, jedla do sytosti a ještě zbyloPotom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům...
Růt 2:17...tom poli paběrkovala do večera. Co nasbíralapotom vymlátila a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej...
Růt 3:4... si půjde lehnout, všimni si, kde ležíPotom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak...
Růt 4:2... příteli, posaď se." A tak přišel a posadil sePotom Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl:...
1. Samuel 1:9...Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí...
1. Samuel 2:16...namítal: "Nejdříve se přece zapálit tukpotom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to...
1. Samuel 5:8...dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha...
1. Samuel 7:17...i Micpu a na všech těchto místech soudil IzraelPotom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam....
1. Samuel 8:1...i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své...
1. Samuel 9:25..." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem...
1. Samuel 10:3...se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde...
1. Samuel 10:8... dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebouPotom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za...
1. Samuel 10:17...ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl:...
1. Samuel 10:25... zapsal je do knihy a uložil před HospodinemPotom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel...
1. Samuel 11:1...a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel.  Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti...
1. Samuel 12:12...okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečíPotom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš...
1. Samuel 13:15...ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy...
1. Samuel 14:34...Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte jim:...
1. Samuel 14:36...bylo to poprvé, co Hospodinu postavil oltářPotom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny...
1. Samuel 15:5...200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z JudskaPotom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl...
1. Samuel 15:7...A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru...
1. Samuel 15:32...vrátil za Saulem a Saul se poklonil HospodinuPotom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále...
1. Samuel 15:34...Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusyPotom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje...
1. Samuel 16:9... On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si...
1. Samuel 16:22...oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě,...
1. Samuel 16:23...ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a...
1. Samuel 17:10...jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky:...
1. Samuel 17:30...provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se DavidPotom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu...
1. Samuel 17:51...Filištína a zabil ho, i když neměl žádný mečPotom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho...
1. Samuel 17:54...za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a...
1. Samuel 19:3...na pole, kde budeš, a promluvím s ním o toběPotom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem...
1. Samuel 19:7...pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávělPotom Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako...
1. Samuel 20:38...chlapce zavolal: "Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!"...
1. Samuel 21:11...Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, ...
1. Samuel 23:10...chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj...
1. Samuel 24:6...vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláštěPotom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp...
1. Samuel 24:9...pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj...
1. Samuel 24:10...ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil sePotom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti...
1. Samuel 25:19...a dvě stě hrud fíků a naložila to na oslyPotom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi."...
1. Samuel 25:30...tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní,...
1. Samuel 25:35...rozednění by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať...
1. Samuel 25:39... ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme...
1. Samuel 26:5...zvědy, aby se o Saulově příchodu dověděl přesněPotom se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo,...
1. Samuel 26:25... Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale...
1. Samuel 27:9... zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvyPotom se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho...
1. Samuel 28:25...mouku, zadělala a napekla z nekvašené chlebyPotom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli,...
1. Samuel 30:7... David ale našel sílu v Hospodinu, svém BohuPotom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova:...
1. Samuel 31:13...hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili.  Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským...
2. Samuel 1:13...vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečemPotom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal:...
2. Samuel 2:4...se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad...
2. Samuel 2:24...místo, kde Asael padl a zemřel, se tam zastavilPotom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce...
2. Samuel 2:32...pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v...
2. Samuel 3:11...nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani slovo -...
2. Samuel 3:19...'" Abner si také promluvil s BenjamínciPotom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael...
2. Samuel 3:35...zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to vícPotom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla...
2. Samuel 8:6... na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužůPotom umístil do aramejského Damašku svoji posádku....
2. Samuel 11:4... (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla...
2. Samuel 11:8...Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v bojiPotom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile...
2. Samuel 12:24... půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k a...
2. Samuel 12:30...a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl jiPotom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata....
2. Samuel 12:31...do cihelny. Tak naložil se všemi městy AmoncůPotom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. ...
2. Samuel 13:9... vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla jePotom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. "...
2. Samuel 14:23... neboť král vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do...
2. Samuel 14:26...vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy!...
2. Samuel 14:33..." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu přišel a...
2. Samuel 16:5...odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud...
2. Samuel 18:16...zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším...
2. Samuel 18:28...Achimaac krále a poklonil se mu k zemiPotom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil...
2. Samuel 20:4... do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovyPotom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do...
2. Samuel 20:10... Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem...
2. Samuel 21:14... Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a...
2. Samuel 24:25...ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra.  Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i...
1. Královská 1:32... můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a...
1. Královská 1:34...a prorok Nátan prohlásí za krále nad IzraelemPotom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král...
1. Královská 2:4...dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíšPotom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví...
1. Královská 2:8...do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbamiPotom mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při...
1. Královská 2:19...odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi....
1. Královská 2:34..." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil hoPotom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj...
1. Královská 2:36... a knězem namísto Abiatara ustanovil SádokaPotom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v...
1. Královská 2:46...trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a...
1. Královská 5:22...moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem...
1. Královská 8:10...uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám...
1. Královská 8:14...vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu...
1. Královská 8:47...země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a...
1. Královská 11:43...v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet letPotom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého...
1. Královská 12:26... Odtud se vypravil dál a vystavěl PenuelPotom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu...
1. Královská 13:27...a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla...
1. Královská 14:20...králů. Jeroboám kraloval dvacet dva letPotom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho...
1. Královská 14:27...zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je...
1. Královská 15:22... přestal stavět Rámu a stáhl se do TirsyPotom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni...
1. Královská 15:24...judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohyPotom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými...
1. Královská 17:2...nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na...
1. Královská 17:13...z toho připrav chlebovou placku a dones mi jiPotom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví...
1. Královská 17:21... nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k...
1. Královská 18:36...se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhuPotom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a...
1. Královská 18:41... Eliáš je odvedl k potoku Kíšon a tam je pobilPotom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot...
1. Královská 19:21...maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidemPotom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. ...
1. Královská 20:5... můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví...
1. Královská 21:8... ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho...
1. Královská 21:14...Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrtiPotom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je...
1. Královská 22:4... abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o...
1. Královská 22:32...malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě...
1. Královská 22:51...na lodích i služebníci." Jošafat ale nechtělPotom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým...
2. Královská 2:4...pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpovědělPotom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do...
2. Královská 2:6...vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpovědělPotom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá k...
2. Královská 2:16...se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když...
2. Královská 2:23...jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řeklPotom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po...
2. Královská 4:5...džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla venPotom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni ...
2. Královská 4:14..." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý,"...
2. Královská 4:22...na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešlaPotom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a...
2. Královská 4:34...se s ním o samotě a začal se modlit k HospodinuPotom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na...
2. Královská 4:35... Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřáloPotom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu...
2. Královská 5:17...vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň...
2. Královská 6:28...z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl králPotom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle...
2. Královská 7:8... osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o životPotom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho...
2. Královská 7:9...si i odtud a znovu si to odběhli schovatPotom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých...
2. Královská 8:6... hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávělaPotom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal:...
2. Královská 8:11... "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula,...
2. Královská 9:34...ji udupali. Jehu vešel dovnitř, pojedl, popilpotom řekl: "Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji....
2. Královská 11:5...uzavřel smlouvu a ukázal jim královského synaPotom jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetina z vás,...
2. Královská 11:12... k jeho levé straně, u oltáře před chrámemPotom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu...
2. Královská 12:18...král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl hoPotom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský...
2. Královská 13:9...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůPotom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří....
2. Královská 13:13...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůPotom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl...
2. Královská 13:18...Udeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl:...
2. Královská 14:14...chrámu i v pokladnicích královského palácePotom se s rukojmími vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy...
2. Královská 14:16...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůPotom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří...
2. Královská 14:29...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůPotom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi...
2. Královská 16:6...vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro AramejcePotom se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam dodnes...
2. Královská 16:15...ho stranou onoho oltáře směrem na severPotom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém...
2. Královská 19:14...Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl hoPotom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před...
2. Královská 23:25...nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k...
1. Letopisů 1:13... Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidonapotom Cheta, Jebusejce, Emorejce, Girgašejce...
1. Letopisů 1:29...jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajotpotom Kedar, Adbeel, Mibsam, Mišma, Duma, Massa, Chadad,...
1. Letopisů 2:21...Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce...
1. Letopisů 5:12...Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafampotom Janaj, soudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých...
1. Letopisů 7:23...a jejich sourozenci ho přišli utěšovatPotom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a...
1. Letopisů 12:21...pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z...
1. Letopisů 13:6... aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimuPotom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je...
1. Letopisů 14:11...tedy do Baal-peracimu, kde je David porazilPotom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou...
1. Letopisů 15:3...nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby...
1. Letopisů 15:25... Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u TruhlyPotom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců...
1. Letopisů 18:6... ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužůPotom umístil do aramejského Damašku svoji posádku....
1. Letopisů 20:3... Tak David naložil se všemi městy AmoncůPotom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma....
1. Letopisů 21:2..."Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po DanPotom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl:...
1. Letopisů 21:26...za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlataPotom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i...
1. Letopisů 22:2...Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské...
1. Letopisů 22:6...David ještě před smrtí vykonal mnoho přípravPotom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby...
1. Letopisů 24:6...vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rodpotom na Itamarův. Výsledky losování: první: Jojarib,...
1. Letopisů 26:32...2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodůpotom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a...
1. Letopisů 27:4...velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí...
1. Letopisů 27:6...třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako...
1. Letopisů 28:2... s hrdiny a se všemi bojovníky do JeruzalémaPotom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři,...
1. Letopisů 28:11...chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně...
1. Letopisů 29:20...palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu,...
2. Letopisů 3:17...řetězy připevnil po stovce granátových jablekPotom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý...
2. Letopisů 4:9...napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil stoPotom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před...
2. Letopisů 5:11...uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží...
2. Letopisů 6:3...vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu...
2. Letopisů 6:37...do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a...
2. Letopisů 7:14...mou tvář a odvrátí se od svých zlých cestpotom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím...
2. Letopisů 7:20...sloužit cizím bohům a budete se jim klanětpotom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z...
2. Letopisů 9:31...v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet letPotom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého...
2. Letopisů 12:9...královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova...
2. Letopisů 12:10...zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je...
2. Letopisů 14:14...a pobrali spoustu ovcí, koz a velbloudůPotom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na...
2. Letopisů 18:2...jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a telatPotom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu....
2. Letopisů 18:31...ani s velkým, jedině s králem izraelským!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je...
2. Letopisů 21:1...ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří sešlo.  Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke...
2. Letopisů 22:9...tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabiliPotom ho pohřbili, neboť si řekli: "Byl to syn Jošafatův a...
2. Letopisů 23:10...krále Davida, uložené v Hospodinově chrámuPotom všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce...
2. Letopisů 25:24...Obed-edoma i v pokladnicích královského palácePotom se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král Amaciáš,...
2. Letopisů 28:15...je k jejich bratrům do Palmového města JerichaPotom se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k...
2. Letopisů 28:24...náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízeníPotom zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém...
2. Letopisů 29:7...Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zádyPotom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a ...
2. Letopisů 29:15...Uziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili sePotom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám,...
2. Letopisů 29:24...shromáždění, aby na vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak...
2. Letopisů 29:31...radostí, padali na kolena a klaněli se muPotom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské...
2. Letopisů 30:1... Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále.  Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku...
2. Letopisů 32:9...ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval...
2. Letopisů 32:26...sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněvPotom se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé...
2. Letopisů 34:7...kadidlové oltáříky po celé izraelské zemiPotom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády,...
2. Letopisů 34:31...smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámuPotom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem...
2. Letopisů 35:14...a ihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi...
Ezdráš 5:12...a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou...
Ezdráš 5:17...stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy...
Ezdráš 8:24...tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel násPotom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše,...
Nehemiáš 2:18...jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou...
Nehemiáš 9:28...a proto jsi je nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebe v...
Nehemiáš 13:6...krále Artaxerxe musel odcestovat ke králiPotom jsem krále znovu požádal o svolení a vrátil se do...
Ester 3:8... Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar. Haman potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy...
Ester 4:16...v noci. I a dívky se takto budeme postitPotom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A...
Job 1:20...Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavuPotom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své...
Job 4:19...nespoléhá, dokonce i na andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v...
Job 13:22... odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzamiPotom vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi...
Job 15:16... ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil!...
Job 17:15...otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne?...
Job 21:3...právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka?...
Job 21:21...Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce?...
Job 25:6... ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?"...
Job 33:33...mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud nepotom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu...
Job 42:16... A otec jim dal dědictví mezi jejich bratryPotom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a...
Žalmy 32:5...se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem:...
Žalmy 32:6...modlí se každý věrný, dokud je čas naleznoutpotom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi ...
Žalmy 54:8... odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svouPotom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine,...
Žalmy 105:16...nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal...
Žalmy 105:44...vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásánímPotom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů...
Žalmy 106:16...tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytěPotom zas v táboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova...
Žalmy 106:19...tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého...
Žalmy 106:24...před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněvPotom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit...
Žalmy 106:28...po národech, po cizích zemích že je rozprášíPotom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící...
Žalmy 106:34...tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rtyPotom nevyhladili národy, o kterých jim to Hospodin poručil...
Přísloví 16:3...Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i...
Přísloví 20:25... kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá...
Přísloví 24:27...svou práci venku, o své pozemky se postarejpotom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic...
Přísloví 25:10... neodhaluj cizí tajemství. Ten, kdo to uslyšípotom potupí , tvá špatná pověst nepustí! Zlatá...
Přísloví 26:19...vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lžepotom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár;...
Kazatel 2:26...hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu oblíbenci. I to je marnost a...
Kazatel 4:5...a honba za větrem! Hlupák do klína složí rucepotom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba...
Kazatel 4:16...v čele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a honba za...
Kazatel 9:3...zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí...
Kazatel 9:15...chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránilPotom si ale na toho chudáka nikdo nevzpomněl. Souhlasím...
Izaiáš 1:18... zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdovPotom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše...
Izaiáš 1:26...tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnosti, Věrné...
Izaiáš 6:8...tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám...
Izaiáš 8:21...si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem...
Izaiáš 20:3...z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosýPotom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři...
Izaiáš 20:6... aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na...
Izaiáš 24:14... jako když po vinobraní zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostí, západ zajásá, Hospodin se...
Izaiáš 37:14...Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl hoPotom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem...
Izaiáš 46:7...uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí....
Izaiáš 54:6...manželku, ženu, jež byla v mládí provdánapotom zavržena, říká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou...
Izaiáš 63:11...jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nimPotom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde...
Jeremiáš 3:3...a svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla...
Jeremiáš 16:16... praví Hospodin, aby je chytali jako rybyPotom zas pošlu mnoho lovců, aby je lovili po všech horách...
Jeremiáš 19:10...po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a...
Jeremiáš 21:7...dobytek, raním těžkým morem, který je zabijePotom, praví Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho...
Jeremiáš 27:3...dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíjiPotom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a...
Jeremiáš 32:8... Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova...
Jeremiáš 32:11...svědky jsem na vahách odvážil stříbroPotom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami a...
Jeremiáš 33:6... skryji svou tvář před tímto městem. Hlepotom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám...
Jeremiáš 34:11...zotročovat. Souhlasili s tím a propustili jePotom si to ale rozmysleli a své otroky a otrokyně, které...
Jeremiáš 34:14...do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ovšem...
Jeremiáš 34:16...smlouvu v domě, který se nazývá mým jménemPotom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak ...
Jeremiáš 36:5...Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do svitkuPotom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do...
Jeremiáš 37:17...v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho dníPotom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést...
Jeremiáš 37:18...Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti...
Jeremiáš 41:10... Išmael, syn Netaniášův, ji naplnil mrtvolamiPotom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě -...
Jeremiáš 44:24...postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo...
Jeremiáš 51:64... přivaž k kámen a hoď ji doprostřed EufratuPotom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy...
Ezechiel 3:1...mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitekPotom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a...
Ezechiel 4:2...ji před sebe a vyryj na ni město JeruzalémPotom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val,...
Ezechiel 4:3...němu jednotky a rozestav kolem něj beranidlaPotom si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď...
Ezechiel 5:1...holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousyPotom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny...
Ezechiel 9:1...budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším."  Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město!...
Ezechiel 9:5...všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za...
Ezechiel 11:24...zmocnil a přenesl k vyhnancům v BabyloniiPotom mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl...
Ezechiel 14:11...vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptátPotom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou...
Ezechiel 17:5...země, kde ho položil ve městě obchodníkůPotom vzal semeno z země a zasel do úrodné půdy, jak...
Ezechiel 17:6...jak vrbový proutek je zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se réva. Své...
Ezechiel 17:13...krále i knížata a odvedl je s sebou do BabylonuPotom vzal potomka z královského semene, uzavřel s ním...
Ezechiel 23:4...Starší se jmenovala Ohola a její sestra OholíbaPotom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola...
Ezechiel 23:19...tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněné v...
Ezechiel 37:11...obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše...
Daniel 1:13...dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen voduPotom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z...
Daniel 2:17...králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložitPotom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým...
Daniel 2:47...se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidloPotom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů,...
Daniel 3:2...ji postavit na pláni Dura v provincii BabylonPotom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní,...
Daniel 4:25... Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců....
Daniel 5:7... přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidcePotom těm babylonským mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis...
Daniel 6:19... aby se na Danielově osudu nedalo nic změnitPotom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé...
Daniel 7:4... První vypadala jako lev, ale měla orlí křídlaPotom jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena; byla...
Daniel 7:7...křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána mocPotom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem...
Daniel 7:13...dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své mociPotom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s...
Daniel 7:19...a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která...
Daniel 7:26...vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl časuPotom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy...
Daniel 8:9...čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně...
Daniel 8:13...pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikalPotom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho...
Daniel 8:18...mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemiPotom se dotkl, postavil na nohy a řekl: "Hle, ukážu...
Daniel 10:9...jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopitPotom zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel,...
Daniel 10:20...musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co...
Daniel 11:3...bohatství podnítí všechny proti řecké říšiPotom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a...
Daniel 11:8...náčiní, stříbro i zlato a odveze je do EgyptaPotom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se...
Daniel 11:10...na své vlastní území. Synové severního krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské vojsko, jež...
Daniel 12:13...přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej do koncePotom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal...
Ozeáš 3:3...šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmenePotom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš...
Ozeáš 3:5...oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžkůPotom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého...
Ozeáš 9:10...otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovocePotom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě....
Ozeáš 12:4... v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil; s...
Joel 1:3...povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm, kdo vystřídají je: Co zbylo po housenkách,...
Amos 7:7... "Nestane se ani toto," řekl Panovník HospodinPotom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s...
Amos 7:12...zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do...
Zachariáš 3:1...probouzí, vychází ze svého svatého příbytku!  Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před...
Zachariáš 3:6...oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u tohoPotom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví...
Zachariáš 4:1...své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví."  Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se...
Zachariáš 5:5... dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámenPotom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni...
Zachariáš 5:9...do koše a jeho otvor zaklopil olověným víkemPotom jsem zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují...
Zachariáš 6:8...jim: "Projděte celou zem!" A tak prochodili zemPotom na zavolal: "Podívej se! Ti, kteří vyrazili na...
Zachariáš 11:14...a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámuPotom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil...
Matouš 2:8...se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázalaPotom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě...
Matouš 2:12...obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k...
Matouš 2:19...dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu...
Matouš 2:22...kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do...
Matouš 5:24...a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni...
Matouš 8:4...A jeho malomocenství bylo ihned očištěnoPotom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal....
Matouš 8:14...A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni,...
Matouš 8:23...za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se...
Matouš 8:26..."Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim JežíšPotom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid....
Matouš 9:14...Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my...
Matouš 10:1...Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň."  Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad...
Matouš 10:4... Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny:...
Matouš 12:22...v jeho jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého...
Matouš 14:12...Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali jePotom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel,...
Matouš 14:20...zástupům. A tak se všichni najedli do sytostiPotom posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct...
Matouš 14:22...kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na...
Matouš 15:32...slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu IzraelePotom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí...
Matouš 15:37...zástupům. A tak se všichni najedli do sytostiPotom posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných...
Matouš 16:1...na loď a připlul do magadanského kraje.  Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho,...
Matouš 16:24... protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou...
Matouš 21:17...nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?" Potom je opustil a odešel z města do Betanie, kde...
Matouš 21:30...‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel a šelPotom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano,...
Matouš 21:32... ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste si nerozmysleli, že mu...
Matouš 22:8...vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálilPotom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice připravena,...
Matouš 24:14...po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě stát...
Matouš 25:11... s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane,...
Matouš 25:22... svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl:...
Matouš 25:24... svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl:...
Matouš 26:27...se slovy: "Vezměte a jezte; toto je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:...
Matouš 26:45...znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovyPotom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte...
Matouš 27:6...šel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece...
Matouš 27:31... svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šatyPotom ho odvedli k ukřižování. Když vyšli, potkali jednoho...
Marek 1:21...Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy...
Marek 2:27...jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk...
Marek 3:4...s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo...
Marek 3:13...on jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovaliPotom vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl...
Marek 3:19...Šimona Horlivce a Jidáše Iškariotského, který ho potom zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel...
Marek 4:9... jiné šedesátinásobek a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o...
Marek 4:17... ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned...
Marek 4:26... ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co ." Potom řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí...
Marek 4:28...plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblopotom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda...
Marek 6:1...nedozví. Řekl jim také, dají najíst.  Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho...
Marek 6:7...nevírou pak obcházel okolní vesnice a učilPotom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po...
Marek 6:30...učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili hoPotom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno,...
Marek 6:43...tak se všichni najedli do sytostiPotom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty...
Marek 6:45...ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou...
Marek 7:9...Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání,...
Marek 7:20...a odtud do stoky!" Tak očistil všechny pokrmyPotom řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z...
Marek 7:24...zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho...
Marek 7:34...mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazykaPotom vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což...
Marek 8:34... satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li...
Marek 9:11... Jen se dohadovali, co to jevstát z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že...
Marek 9:14...udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a...
Marek 9:36...všech." Vzal dítě a postavil je uprostředPotom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z...
Marek 10:1...Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji."  Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel...
Marek 10:16...království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a žehnal jim....
Marek 11:7...ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali jePotom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými...
Marek 11:17...ani přenášet zboží přes chrámové nádvoříPotom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude...
Marek 12:13... Báli se ale zástupu, a tak ho nechali a odešliPotom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů, aby ho...
Marek 12:18...Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasuPotom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné...
Marek 12:35...A nikdo se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci...
Marek 12:41...dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak do ...
Marek 14:23...a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj...
Marek 14:69...Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohoutPotom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat...
Marek 15:20... svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šatyPotom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský (otec...
Marek 16:12...slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřiliPotom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když...
Marek 16:15...protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšenéhoPotom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium...
Lukáš 1:56...navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsícepotom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k...
Lukáš 2:37...jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužempotom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let....
Lukáš 2:51...však nechápali, o čem mluvíPotom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho...
Lukáš 4:5..."Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal...
Lukáš 4:20...vyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči...
Lukáš 4:24...v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma...
Lukáš 4:38...zpráva o něm se šířila po celém okolíPotom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova...
Lukáš 5:3...a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehuPotom se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl...
Lukáš 5:14... Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustiloPotom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro...
Lukáš 6:5...samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou...
Lukáš 6:10...dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku:...
Lukáš 8:1...řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji."  Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a...
Lukáš 8:12...slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby...
Lukáš 8:37... Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni...
Lukáš 9:10...věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali....
Lukáš 10:1...se zpátky, nehodí se pro Boží království."  Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před...
Lukáš 10:33...objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnulPotom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval;...
Lukáš 11:5...proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení." Potom jim řekl: "Kdo z vás přítele, za kterým přijde o...
Lukáš 12:4... říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělopotom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte...
Lukáš 12:16...Život přece nespočívá v hromadění majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého...
Lukáš 12:22...někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte...
Lukáš 12:54... tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu...
Lukáš 13:6...činit pokání, zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil...
Lukáš 14:5... a tak ho vzal, uzdravil a propustilPotom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den...
Lukáš 14:12... bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd...
Lukáš 17:19... aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když...
Lukáš 18:4...proti mému odpůrci!' Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta...
Lukáš 18:43... "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédlPotom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to...
Lukáš 19:8...šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého...
Lukáš 19:20...mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl...
Lukáš 19:45... protože jsi nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam...
Lukáš 20:30...sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětnýPotom si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich...
Lukáš 23:42...své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , přijdeš do svého...
Lukáš 24:44...si ji vzal a pojedl před nimiPotom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem...
Lukáš 24:50...ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal,...
Lukáš 24:52... jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mupotom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen...
Jan 2:12...zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřiliPotom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do...
Jan 2:22...ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to...
Jan 3:22...se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v BohuPotom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s...
Jan 5:1...z Judska vykonal v Galileji druhý zázrak.  Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do...
Jan 5:14...nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davuPotom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi...
Jan 6:1...jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero a...
Jan 6:65...počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže...
Jan 7:1...ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti.  Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v...
Jan 7:33... Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámipotom odejdu k Tomu, který poslal. Budete hledat, ale...
Jan 9:7...zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím očiPotom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se...
Jan 11:7...onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde bylPotom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi...
Jan 19:27...stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A ten učedník...
Jan 19:28...ten učedník ji od chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se...
Jan 20:8...nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako...
Jan 20:27...a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce...
Jan 21:1... a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.  Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského...
Jan 21:16...mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?"...
Jan 21:17...rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?"...
Skutky 1:24...Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a MatějePotom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž,...
Skutky 1:26...Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k...
Skutky 5:35...lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést venpotom řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi...
Skutky 7:7...budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim...
Skutky 7:11...ustanovil správcem Egypta i celého svého domuPotom přišel na celou egyptskou i kananejskou zem hlad a...
Skutky 7:16...do Egypta, kde zemřel on i naši otcovéPotom byli přeneseni do Šechemu a pochováni v hrobě, který...
Skutky 7:47...mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlí v chrámech...
Skutky 9:18...náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupinyPotom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se....
Skutky 9:40... Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil sePotom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!"...
Skutky 9:41...posadila se. On podal ruku a pomohl vstátPotom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo...
Skutky 10:48...my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménuPotom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. ...
Skutky 12:17...a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězeníPotom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel ven a...
Skutky 15:1...tam s učedníky po delší čas.  Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud...
Skutky 16:15... a tak se i s celou domácností nechala pokřtítPotom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte...
Skutky 16:32...v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě...
Skutky 16:37..." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejněPotom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a...
Skutky 18:1...Areopagita, žena jménem Damaris a ještě další.  Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s...
Skutky 18:27...mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a...
Skutky 20:3...a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsícePotom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským...
Skutky 20:10...zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jejpotom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm...
Skutky 21:20...pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu BohuPotom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo...
Skutky 21:26...spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřaduPotom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich...
Skutky 21:33... zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězyPotom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni...
Skutky 22:17...pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v...
Skutky 23:25...a bezpečně ho dopravte k prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví...
Skutky 26:1...posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn."  Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe."...
Skutky 26:4...život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlastipotom v Jeruzalémě. Znají odedávna a kdyby chtěli, mohou...
Skutky 26:20...vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damaškupotom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že...
Římanům 3:6...svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být...
1. Korintským 7:5...shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbuPotom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste...
1. Korintským 12:28...za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitelepotom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a...
1. Korintským 13:12... Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám...
1. Korintským 15:5...den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovipotom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů...
1. Korintským 15:7...z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovipotom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně,...
1. Korintským 15:24... při jeho příchodu pak ti, kdo jsou KristoviPotom přijde konec: Kristus přemůže veškerou vládu,...
1. Korintským 15:46...však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý...
Galatským 2:21... Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákonapotom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští! Kdo vás...
Galatským 3:21...tu byl Zákon, který by dokázal přinést životpotom by spravedlnost opravdu vyplývala ze Zákona. Písmo...
1. Tesalonickým 4:17...spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánupotom budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem...
1. Timoteus 2:13...tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho...
1. Timoteus 3:10...také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí,  potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne...
1. Timoteus 5:24... ještě než přijde soud; hříchy jiných ale  potom. Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty...
Židům 7:27...denně obětovat nejprve za své vlastní hříchypotom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když...
Židům 9:27...smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval,...
Židům 10:9...podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to...
Židům 10:17...do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a...
Židům 12:17...za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s...
Jakub 2:25...také nevěstka Rachab, když přijala ony špehypotom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha...
2. Petr 2:20...Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu zapletou a podlehnou , budou na tom...
Juda 1:5...lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřilipotom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali...
Zjevení 1:19...tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl...
Zjevení 4:1... uši, slyš, co Duch praví církvím."  Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře....
Zjevení 5:2...zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmiPotom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem:...
Zjevení 7:1...ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?"  Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech...
Zjevení 7:9... z pokolení Benjamín 12 000 označených. A hlepotom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl...
Zjevení 8:13...a třetina dne neměla světlo a podobně i nocPotom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a...
Zjevení 13:11...Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatýchPotom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla...
Zjevení 14:13... kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víryPotom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří...
Zjevení 15:1... po uzdy koní na šestnáct set honů daleko.  Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné:...
Zjevení 15:5... neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku...
Zjevení 17:15...- a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka...
Zjevení 18:1...to veliké město, které kraluje nad králi země."  Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl...
Zjevení 19:1...a svatých i všech zavražděných na zemi."  Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi:...
Zjevení 19:17...na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮPotom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a...
Zjevení 20:1...na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly.  Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v...
Zjevení 20:3...národy, dokud se nenaplní těch tisíc letpotom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny...
Zjevení 20:12...země i nebe a nebylo pro nalezeno místoPotom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před...
Zjevení 21:1...v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.  Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe...
Zjevení 21:17...délka, šířka i výška byly stejné - 12 000 honůPotom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je...
Zjevení 22:1... kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.  Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál,...
Zjevení 22:10...zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy,...

Slova obsahující potom: potom (753) potomci (47) potomcích (2) potomek (13) potomka (21) potomkem (2) potomků (22) potomkům (13) potomky (35) potomstva (1) potomstvem (2) potomstvo (17) potomstvu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |