Potkáš

Hledám varianty 'potkáš' [ potkat (2) potkáš (3) potkaly (4) potkalo (9) potkali (3) potkala (4) potkal (8) potkají (4) potká (12) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 33:8...zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě naklonit,...
Genesis 37:15...z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemupotkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal...
Genesis 42:29...do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě....
Genesis 49:1...své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové...
Exodus 5:20...odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti....
Exodus 18:8...a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil....
Numeri 20:14...Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme...
Deuteronomium 22:23...žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s ...
Deuteronomium 22:25... Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí...
Deuteronomium 22:28...nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a...
Deuteronomium 31:17...je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou...
Deuteronomium 31:21...mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň vypovídat...
Deuteronomium 31:29... páchat špatnost a popouzet ho svými výtvorypotká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému...
Deuteronomium 32:24... pak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne...
Soudců 6:13...je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám...
1. Samuel 9:11...byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městupotkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu...
1. Samuel 10:2... u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel...
1. Samuel 10:3...půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde  potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese...
1. Samuel 10:5...je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do městapotkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou, píšťalou a...
1. Samuel 25:20...proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti...
2. Samuel 19:8...pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co  potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány....
1. Královská 11:29...Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzalémapotkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště....
1. Královská 13:24...přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a...
1. Královská 20:36...ode , zabije lev." A když pak šel od nějpotkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl...
Ezdráš 9:13...synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš,...
Nehemiáš 9:32...za nicotné všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky,...
Ester 4:7...palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do...
Ester 5:9...odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul....
Ester 8:6... Jak bych se mohla dívat na pohromu, která  potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých...
Job 2:11...slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze...
Job 3:25...jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bálpotkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám...
Žalmy 31:12... i svým přátelům jsem za příšeru, ti, kdo  potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako...
Přísloví 6:15...sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí...
Přísloví 28:27...chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si očipotká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se...
Kazatel 11:2...sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi...
Izaiáš 7:3...syna Šear-jašuba a vyjdi s ním Achazovi naprotiPotkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k...
Izaiáš 14:4...tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal...
Jeremiáš 9:18... Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi,...
Jeremiáš 13:22... když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a...
Daniel 10:14... ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o...
Daniel 11:45...postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane...
Amos 5:19...ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvempotkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď...
Matouš 27:32...šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když vyšlipotkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili...
Marek 14:13...učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam...
Lukáš 22:10...zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do městapotká vás člověk nesoucí džbán vody. vejde do domu,...
Skutky 16:16...nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlitpotkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a...
Skutky 20:19... v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které  potkaly kvůli židovským úkladům; jak jsem vám nezamlčel nic...
Filipským 1:12... Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co  potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i...
2. Timoteus 3:11... Poznal jsi pronásledování a utrpení, která  potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |