Posvětitel

Hledám varianty 'posvětitel' [ posvětitel ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 31:13... abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji...
Leviticus 20:8... pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí...
Leviticus 21:8... Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera některého kněze...
Leviticus 21:15...símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:23...mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a...
Leviticus 22:9... když by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani...
Leviticus 22:16...oběť odškodnění. jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:32...uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším...
Ezechiel 20:12...a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil...
Ezechiel 37:28...lid. Tehdy národy poznají, že jsem HospodinPosvětitel Izraele, bude svatyně navěky uprostřed...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |