Posbírejte

Hledám varianty 'posbírejte' [ posbírejte (1) posbírej (3) posbírat (2) posbírány (1) posbírám (5) posbírali (4) posbírá (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 17:2...Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich...
Deuteronomium 30:4... Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud  posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou...
2. Samuel 14:14... Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby,...
2. Samuel 21:13...ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených. Ostatky Saula a jeho...
1. Letopisů 16:35...nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se...
2. Letopisů 20:25...bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí Beracha (to...
Žalmy 106:47...Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se...
Izaiáš 11:12... shromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí,...
Ezechiel 11:17...Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národůposbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám...
Ezechiel 36:24... jak jsem svatý, praví Panovník HospodinPosbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemí a...
Micheáš 2:12...byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže shromáždím zbytky Izraele....
Micheáš 4:6...Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodinposbírám kulhavé a zahnané shromáždím - ty, jež jsem...
Nahum 2:2...dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež...
Sofoniáš 3:8... kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soudPosbírám národy, shromáždím království a vyliji na svou...
Matouš 14:20... A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů...
Matouš 15:37... A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů....
Matouš 27:6... vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny...
Jan 6:12...chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic neztratí."...
Jan 15:6...odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |