Porazte

Hledám varianty 'porazte' [ poraženo (2) poraženi (6) poražen (11) porazte (3) porazme (1) porazit (3) porazíš (3) porazíme (3) porazím (2) porazili (17) porazila (2) porazil (61) porazí (12) poraz (2) ]. Nalezeno 126 veršù.
Genesis 43:16...správci svého domu: "Odveď ty muže do paláceporaz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se...
Exodus 17:13...zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi...
Numeri 14:42...mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a Kananejci se postaví proti vám a...
Numeri 21:24...dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok,...
Numeri 22:6...lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je...
Numeri 24:18...a temeno všech synů Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude...
Deuteronomium 1:4... co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a...
Deuteronomium 1:42...nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli...
Deuteronomium 2:33... náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme...
Deuteronomium 4:46... Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy...
Deuteronomium 28:7...budeš i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou proti...
Deuteronomium 28:25...vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele,  porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami...
Deuteronomium 28:31...vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti...
Deuteronomium 29:6...chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za...
Deuteronomium 33:17...národy ze všech zemských končinon těmi rohy porazí. Takové jsou desetitisíce Efraimovy, takové...
Jozue 10:33...Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým...
Jozue 13:12...a vládl v Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele...
Jozue 13:21...krále Sichona, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly...
Soudců 1:10...Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda...
Soudců 2:15... Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl....
Soudců 11:21...i celé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří...
Soudců 20:35...se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100...
Soudců 20:36...bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že...
1. Samuel 1:25...svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana...
1. Samuel 4:2...sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad....
1. Samuel 4:3...se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy...
1. Samuel 4:10...se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka;...
1. Samuel 7:10... takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za...
1. Samuel 7:13...sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny...
1. Samuel 14:34...Každý z vojska tedy noci přivedl svého býkaporazil ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo...
1. Samuel 23:2..." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jítPorazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin....
1. Samuel 23:5... pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily....
1. Samuel 28:24...vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku,...
2. Samuel 2:17... pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a...
2. Samuel 5:20...do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimuporazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak...
2. Samuel 5:24... neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin...
2. Samuel 8:1... Po nějaké době David udeřil na Filištínyporazil je a dobyl Meteg-ama z rukou Filištínů. Porazil...
2. Samuel 8:2... porazil je a dobyl Meteg-ama z rukou FilištínůPorazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval...
2. Samuel 8:3...poddanými a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když...
2. Samuel 8:9... Když se Toú, král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi...
2. Samuel 8:13...proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a...
2. Samuel 10:15...se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také pro...
2. Samuel 10:19...Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich...
2. Samuel 17:9...se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak...
2. Samuel 18:7...lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků...
2. Samuel 18:28...řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!"...
2. Samuel 21:12... kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout...
2. Samuel 22:38... dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod...
1. Královská 15:27...z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutíporazil ho u filištínského Gibetonu. Když Nádab s celým...
1. Královská 19:21...udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřeženíporazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je...
1. Královská 20:23...přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na roviněporazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich...
1. Královská 20:25... a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce...
2. Královská 8:28...do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z...
2. Královská 13:19...- pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován....
2. Královská 13:25...vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého roku...
2. Královská 14:7...zaplatí životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl...
2. Královská 14:10...v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapaloPorazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale...
2. Královská 14:12...u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský...
2. Královská 16:5...Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z...
2. Královská 18:8...proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží ...
1. Letopisů 14:11..." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak...
1. Letopisů 14:15...do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh...
1. Letopisů 18:1... Po nějaké době David udeřil na Filištínyporazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou...
1. Letopisů 18:2...dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou FilištínůPorazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a...
1. Letopisů 18:3...a odváděli povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil...
1. Letopisů 18:9... Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke...
1. Letopisů 18:12... Filištínům a Amalekovcům. Abišaj, syn Cerujiporazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v...
1. Letopisů 19:16...do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z...
1. Letopisů 19:19...Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci...
2. Letopisů 13:15...jejich pokřik, Bůh před Abiášem a Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael. Synové Izraele se dali...
2. Letopisů 14:11...tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem...
2. Letopisů 18:2...v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal...
2. Letopisů 22:5... Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran...
2. Letopisů 25:19...okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vidaporazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale...
2. Letopisů 25:22...u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský...
2. Letopisů 28:5... vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku....
2. Letopisů 28:23...král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají...
2. Letopisů 29:24... aby na vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak...
2. Letopisů 30:15...je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a levité se zastyděli...
Ezdráš 6:20...tak levité. Když byli všichni do jednoho čistíporazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i...
Nehemiáš 9:24...ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země, takže...
Job 14:7...nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby...
Job 18:7...Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní záměry ho porazí. Nohama zaplete se do sítě, do oka v chůzi chytí se...
Job 41:1...nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se...
Žalmy 13:5...mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji...
Žalmy 18:38... dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod...
Žalmy 52:7...vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však navždy porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země živých ...
Žalmy 60:2...a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu...
Žalmy 78:31...mezi nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho...
Žalmy 88:8... Dolehlo na tvé zuření, svými vlnami jsi  porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si...
Žalmy 89:24...před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidíporazím. věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém...
Žalmy 118:10... obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a znovu obklíčili - v Hospodinově jménu...
Žalmy 118:11...znovu obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak vosy se na sesypali, jak oheň z trní ale...
Žalmy 118:12...z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil! Doráželi na , abych pad, Hospodin je však pomoc...
Žalmy 135:10... na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil - emorejského krále...
Žalmy 136:17...svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil...
Přísloví 9:2...dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky...
Izaiáš 6:13...dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády...
Izaiáš 7:6...tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout JudskoPorazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna...
Izaiáš 10:26...Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak...
Izaiáš 14:12...jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu JitřenkyPoražen jsi byl na zem - ty, jenž jsi srážel národy!...
Izaiáš 14:21...plemeni! Připravte jatka pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby ovládali...
Izaiáš 28:2...a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána...
Izaiáš 30:32...a citery - pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí. dávno je připraveno tofetské ohniště, dost...
Jeremiáš 11:19... netušil jsem, jaké úklady na chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si...
Jeremiáš 14:16...prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich...
Jeremiáš 46:2... syna Jošiášova, babylonský král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty, pavézy, vzhůru do...
Jeremiáš 49:28...kmenů (které pak babylonský král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny...
Pláč 2:2...své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dceryPorazil k zemi, zneuctil království i s jeho velmoži! V...
Ezechiel 31:12...ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i...
Daniel 4:11...sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a...
Daniel 4:20... svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však...
Daniel 11:11...vojsko, to však bude i přes své množství poraženo. Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn...
Daniel 11:25...boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale bude poražen skrze úklady nachystané proti němu. Zahubí ho ti,...
Amos 2:9...vybrané na pokutách. jsem před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní....
Abdiáš 1:3...si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis...
Abdiáš 1:7...ti, s kterými žiješ v pokoji, podvedouporazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastraží...
Malachiáš 1:4...pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů...
Matouš 22:4...Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata, všechno je připraveno;...
Lukáš 3:9... Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho...
Lukáš 9:42...sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha,...
Lukáš 13:7...a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marněPoraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl:...
Lukáš 13:9...ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud neporazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v jedné synagoze...
Lukáš 15:23...mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené teleporazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl...
Lukáš 15:27...být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale...
Lukáš 15:30...tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkamiporazil jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |