Porážíme

Hledám varianty 'porážíme' [ porážíme (2) poráží (3) porážet (3) porážely (1) poráželi (5) porážel (3) porážejte (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Deuteronomium 12:15...oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázalPorážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina,...
Deuteronomium 12:21...Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak...
Soudců 20:32...a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci....
Soudců 20:39... asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistěporážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal...
1. Samuel 14:32...a brali ovce, dobytek i telata, na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle,...
1. Samuel 14:34...každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa...
2. Samuel 5:25..." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. David pak opět...
1. Letopisů 14:16..." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu po Gezer....
2. Letopisů 29:22...přikázal, je obětují na Hospodinově oltářiPoráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s...
2. Letopisů 34:7...i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámyporážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal...
2. Letopisů 35:6...lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte seporážejte velikonoční beránky a připravujte je pro své...
Job 9:5...proti němu? On hory přenáší, než se kdo nadějeporáží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže,...
Žalmy 29:5...Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak...
Izaiáš 66:3... kteří se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí...
Ezechiel 21:33...a jejich posměšků - Meč, meč! Je tasen, aby porážel, vyleštěn je k záhubě, lesk jako blesk! Měli o...
Ezechiel 40:39...i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění....
Ezechiel 44:11...bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly a oběti a budou jim neustále k službám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |