Ponechal

Hledám varianty 'ponechal' [ ponechte (2) ponecháte (1) ponechán (3) ponechám (4) ponechal (11) ponechá (2) ponech (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Numeri 33:55... země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás...
Soudců 3:1...rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z...
Soudců 3:3...která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny...
Soudců 7:8...domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domůponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku...
2. Samuel 8:4... Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi...
1. Královská 11:13...Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolilponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy...
1. Královská 19:18...kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije ElíšaPonechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo...
1. Královská 20:31...provazem a vzdáme se izraelskému králi. Snad  ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami...
2. Královská 17:18...nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkostiPonechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však...
1. Letopisů 16:39...stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu,...
1. Letopisů 16:41...v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby...
1. Letopisů 18:4... Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi...
Ester 8:11...ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to...
Izaiáš 4:3... kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž...
Izaiáš 7:22... že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá...
Jeremiáš 27:11...pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v jeho zemi, praví Hospodin, aby ji obdělával a...
Jeremiáš 43:6... i všechny ty, které velitel gardistů Nebuzardan ponechal s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanova - muže...
Pláč 3:65...- za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je...
Daniel 4:12...ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi...
Daniel 4:20...ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi...
Daniel 4:23...chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království...
Sofoniáš 3:12... nikdy nebudete namyšlení na hoře svatostiPonechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid - ty, kteří...
Skutky 1:7..."Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého...
Římanům 11:4...usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před...

Slova obsahující ponechal: neponechal (2) ponechal (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |