Ponížil

Hledám varianty 'ponížil' [ ponížíte (1) ponížit (1) ponížíš (1) ponížím (1) ponížil (9) poníží (5) poníženi (2) ponížena (1) ponížen (7) poniž (3) ]. Nalezeno 29 veršù.
1. Samuel 2:7...i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnostponíží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout,...
2. Samuel 22:28...Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin...
2. Královská 17:20...oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhlPonížil je, vydával je do rukou nájezdníků, je nakonec...
2. Královská 22:19...zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a...
2. Letopisů 33:19...a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a...
2. Letopisů 34:27...a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi...
Ezdráš 6:12... Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby...
Job 40:11...hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšnéponiž je. Pohleď na všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty...
Žalmy 18:28...sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi...
Žalmy 59:12... můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřesponiž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich...
Žalmy 107:39...chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil...
Přísloví 6:3...- ten někdo totiž v hrsti - jdi za nímponiž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá...
Přísloví 25:7...být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se...
Přísloví 29:23... hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův...
Izaiáš 2:11...před Hospodinem, před jeho slavným majestátemPonížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude...
Izaiáš 2:12...nadutce, pro všechny, kdo se povyšují a budou poníženi - pro všechny ztepilé libanonské cedry, pro...
Izaiáš 2:17...všechny mořské lodi, pro všechny skvělé korábyPonížena bude hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v...
Izaiáš 5:15...rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale...
Izaiáš 8:23...země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při...
Izaiáš 23:9... aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nil...
Pláč 1:3... obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohany a nemá, kde by...
Daniel 5:19... ušetřil. Koho chtěl, povýšil, a koho chtělponížil. Když ale zpyšněl v srdci a zatvrdil se v nadutosti...
Malachiáš 2:9...vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona...
Matouš 18:4...do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království...
Matouš 23:12...bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen." [14] "Ale běda vám...
Lukáš 14:11...očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil...
Lukáš 18:14...domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Přinášeli k němu...
Filipským 2:8...lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověkponížil se a byl poslušný, a to k smrti - k smrti na...
Jakub 2:6...těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a...

Slova obsahující ponížil: neponížil (2) ponížil (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |