Ponížení

Hledám varianty 'ponížení' [ poníženým (1) ponížených (3) ponížený (1) ponížení (12) poníženého (1) ponížené (7) ]. Nalezeny 24 verše.
2. Královská 19:3...praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestáníponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by...
Job 5:11...deště na zemi, potoky pouští po krajiPonížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí...
Žalmy 9:19...Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské...
Žalmy 10:17...z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš,...
Žalmy 22:27... své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej...
Žalmy 25:9... hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou...
Žalmy 34:3...pochlubím se z celé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho...
Žalmy 69:8... Bože Izraele, hledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní...
Žalmy 69:20..., vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny ...
Žalmy 69:33...víc než býk, více než dobytek s rohy a kopytyPonížení se rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha,...
Žalmy 76:10...oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit musí i lidský hněv...
Žalmy 138:6...je největší!" je Hospodin tolik vyvýšenýponížených přece všímá si a zdálky o nadutcích. I když...
Žalmy 147:6...jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje ponížené, ničemy ale k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinu s...
Přísloví 29:23... Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě...
Izaiáš 11:4...tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudýmponíženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci...
Izaiáš 29:19...uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmyPonížení se v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém...
Izaiáš 37:3...praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestáníponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by...
Ezechiel 21:31...turban, sejmi korunu! Nic nebude jako dřívPonížení budou povýšeni a povýšení sníženi. Trosky! Trosky!...
Amos 2:7...za dva sandály. Chudé zašlapávají do zeměponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn,...
Sofoniáš 3:12... svatosti. Ponechám ve vašem středu pokornýponížený lid - ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své...
Lukáš 1:48...duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení...
Lukáš 1:52...v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnůponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté...
Skutky 8:33...před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl...
Jakub 1:10... raduje ze svého povýšení a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |