Polovině

Hledám varianty 'polovině' [ poloviny (22) polovinu (18) polovinou (4) polovině (17) polovinami (1) polovina (31) ]. Nalezen 81 verš.
Exodus 24:6...Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve...
Exodus 26:9...pět houní a šest houní. Tu šestou houni pakpolovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové...
Exodus 26:12... a tak spojíš stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku....
Exodus 27:5...Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby bylapolovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z...
Exodus 38:4...a připevnil jej zespodu pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech koncích bronzového roštu...
Leviticus 6:13...efy jemné mouky jako stálou moučnou oběťpolovinu ráno a polovinu večer. Bude se smažit na plotně....
Numeri 31:29...tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu...
Numeri 31:30...knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom...
Numeri 31:36...000 žen, které ještě nepoznaly mužePolovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500...
Numeri 31:42...Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal. Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z...
Numeri 32:33..." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synůmpolovině pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil...
Numeri 34:14...se totiž dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení ...
Deuteronomium 3:12...a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnonpolovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým...
Deuteronomium 3:13...celým Bášanem, totiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým...
Deuteronomium 29:7...a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovýmpolovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy....
Jozue 1:12... dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovupolovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co...
Jozue 4:12...v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovipolovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na...
Jozue 8:33...smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i domácípolovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak...
Jozue 12:2...potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu k potoku Jabok, tvořícímu hranici...
Jozue 12:5...Bášan po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem Chešbonu....
Jozue 12:6...zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovýmpolovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země,...
Jozue 13:7...rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenůmpolovině kmene Manasesova." Druhá polovina Manasese a...
Jozue 13:8...kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi své...
Jozue 13:25...rody: Území Jaezeru a všechna gileádská městapolovina země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále od...
Jozue 13:29...- tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova...
Jozue 13:31...městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova královská...
Jozue 18:7...je Hospodinovo kněžství. A Gád, Rubenpolovina kmene Manasesova přijali dědictví na východě v...
Jozue 21:5...losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem...
Jozue 21:6...měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu. Synové Merariho...
Jozue 21:25...a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:27...Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo...
Jozue 22:1... Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gádpolovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše,...
Jozue 22:7...požehnal, propustil je a oni se vydali domůPolovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé...
Jozue 22:9...se svými příbuznými." Synové Rubenovi, Gádovipolovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od...
Jozue 22:10...Jordán, postavili synové Rubenovi, Gádovipolovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl...
Jozue 22:11...donesla zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovipolovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského...
Jozue 22:13...Izraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna...
Jozue 22:15...gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec...
Jozue 22:21...svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovipolovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům...
2. Samuel 10:4...tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli u zadnic a tak...
2. Samuel 18:3...záležet na nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás...
2. Samuel 19:41...Kimhamem. S králem šlo celé judské vojskopolovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také...
1. Královská 3:25... "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena,...
1. Královská 10:7...jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal pověst, kterou...
1. Královská 13:8..." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě...
1. Královská 16:9... a kraloval dva roky. Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě...
1. Královská 16:21...Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva táboryPolovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho...
1. Letopisů 2:52...Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských, a kiriat-jearimské rody Jitrejců,...
1. Letopisů 2:54...Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští a písařské rody bydlící...
1. Letopisů 5:18...krále Jeroboáma. Synové Rubenovi, Gádovipolovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů...
1. Letopisů 5:23...pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po...
1. Letopisů 5:26...Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gádpolovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do...
1. Letopisů 6:46...synům Kehatovým připadlo losem deset městpoloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro...
1. Letopisů 6:55...rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami...
1. Letopisů 6:56... Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich...
1. Letopisů 12:32...hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě...
1. Letopisů 12:38...bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gádapoloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné...
1. Letopisů 26:32...ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i...
1. Letopisů 27:20... za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, za...
1. Letopisů 27:21...Manasesova Joel, syn Pedajášův, za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína...
2. Letopisů 9:6...vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze...
Nehemiáš 3:9...nich opravoval Refajáš, syn Churův, správce poloviny jeruzalémského okresu. Vedle nich opravoval...
Nehemiáš 3:12...se svými dcerami Šalum, syn Lochešův, správce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval...
Nehemiáš 3:16... Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův, správce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu...
Nehemiáš 3:17...něj opravoval za svůj okres Chašabiáš, správce poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři...
Nehemiáš 3:18...vedení Binuim, synem Chenadadovým, správcem poloviny okresu Keíla. Vedle něj Ezer, syn Ješuúv, správce...
Nehemiáš 3:38...stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. bylypoloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. Když se...
Nehemiáš 4:10...ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla...
Nehemiáš 4:15...bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na dílepolovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy....
Nehemiáš 12:32...hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajášpolovina judských hodnostářů, Azariáš, Ezdráš a Mešulam...
Nehemiáš 12:38...průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a k Široké...
Nehemiáš 12:40...na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš,...
Jeremiáš 34:18... které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho polovinami. Judské a jeruzalémské velmože, dvořany, kněze i...
Ezechiel 16:51...jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila anipoloviny jako ty! Ve srovnání s nimi ses chovala tak ohavně...
Daniel 12:7...jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časechpolovině času, se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto...
Zachariáš 14:2...bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněnyPolovina města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane...
Zachariáš 14:4... takže od východu na západ vznikne širé údolípolovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým...
Zachariáš 14:8... V onen den potečou z Jeruzaléma živé vodypolovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke...
Lukáš 19:8...Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej sePolovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli...
Jan 7:14...však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asipolovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |