Pokud

Hledám varianty 'pokud' [ pokud ]. Nalezeno 249 veršù.
Genesis 18:21...hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidímpokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl,...
Genesis 24:49...pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se...
Genesis 34:17...vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lidPokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si...
Genesis 42:16...slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je...
Genesis 48:6... Potomci, které zplodíš po nich, budou tvíPokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých...
Exodus 4:9...první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou ,...
Exodus 7:27...Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužiliPokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se...
Exodus 8:17...Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužiliPokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na...
Exodus 9:2... Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužiliPokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat...
Exodus 10:4...mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužiliPokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra...
Exodus 12:10...i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do ránaPokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřítPokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho...
Exodus 21:36...napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí napůlPokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška,...
Exodus 32:32...zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin...
Exodus 40:37... synové Izraele se vždy vydávali na cestyPokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se...
Leviticus 6:21... v níž se vařilo její maso, je rozbitaPokud se vařilo v mosazné nádobě, je vydrhnuta a...
Leviticus 13:3...synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédnePokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší...
Leviticus 13:17... přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédnePokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je...
Leviticus 13:22...kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dníPokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého -...
Leviticus 13:23...kněz za nečistého - je to rána malomocenstvíPokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva...
Leviticus 13:25...narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédnePokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než...
Leviticus 13:27...na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédnePokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:28...kněz za nečistého - je to rána malomocenstvíPokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a...
Leviticus 13:32...sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovuPokud se prašivina nešíří, její ochlupení není zažloutlé a...
Leviticus 13:34...dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovuPokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší...
Leviticus 13:53...o zhoubné malomocenství - musí to být spálenoPokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině...
Leviticus 13:56...spálíš to, je hniloba na líci či na rubuPokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání...
Leviticus 14:48...ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděvPokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po...
Leviticus 17:16...nečistý do večera. Teprve pak bude čistýPokud si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." ...
Leviticus 18:28...v zemi před vámi, a tak se země poskvrnilaPokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla...
Leviticus 22:6... do večera. Nebude jíst ze svatých darůpokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude...
Leviticus 22:12...narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmuPokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci...
Leviticus 22:13...již moci jíst ze svatých obětních příspěvkůPokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí...
Numeri 5:27...dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu voduPokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu...
Numeri 5:28... a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbouPokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna...
Numeri 8:26...ale službu konat nebude. Takto naložíš s levitypokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého...
Numeri 15:24... dále, po všechna vaše pokolení), učiníte totoPokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje...
Numeri 15:27...vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslněPokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za...
Numeri 15:30...vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchuPokud však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý...
Numeri 22:34...jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cestyPokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův...
Numeri 30:6...sliby a závazky, které na sebe vzala, platitPokud to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak...
Numeri 30:9... pak budou její sliby i závazky platitPokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže,...
Numeri 30:12...nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pakpokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude ...
Numeri 30:13... budou všechny její sliby i závazky platitPokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil,...
Numeri 30:15...by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její mužPokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak...
Numeri 30:16...je, neboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčelPokud by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou...
Numeri 32:23...Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvímPokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a...
Numeri 32:29...izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý...
Numeri 32:30...dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zemPokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim...
Numeri 33:55... Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.  Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám ti, které...
Numeri 35:26...smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejemPokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice...
Deuteronomium 8:19...odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnesPokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 13:15...prozkoumej a vyšetři; důkladně se na to vyptejPokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána...
Deuteronomium 17:4...nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetřiPokud se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková...
Deuteronomium 19:11...nevinná krev. Ta krev by padla na tebePokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z...
Deuteronomium 20:11...městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mírPokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid,...
Deuteronomium 20:12...bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužitPokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovat,...
Deuteronomium 21:14...spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženouPokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš...
Deuteronomium 22:2... ale poctivě je přiveď svému bratru zpětPokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to...
Deuteronomium 23:22...čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsaditPokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to...
Deuteronomium 25:11...svého muže uchránila před tím, který ho bijePokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak bez...
Deuteronomium 30:17...ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsaditPokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale...
Jozue 7:12... klatbě propadli sami. Nebudu s vámipokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň,...
Jozue 22:22...Bůh bohů Hospodin! On to a to i IzraelPokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak...
Jozue 22:23...na Hospodinu - pak nám, Bože, nepomáhejPokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od...
Jozue 23:12...dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho BohaPokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů,...
Jozue 24:15...za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte HospodinuPokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes,...
Soudců 9:15...Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromůmPokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do...
Soudců 9:19... syna jeho děvečky - je to přece váš příbuznýPokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu...
Soudců 9:20...se z Abimelecha a on se raduje z vás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne...
Růt 3:13...příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupíPokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím...
Růt 4:4...mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup jePokud je nevykoupíš, vyjádři se, to vím. Jsi totiž...
1. Samuel 2:33...dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu...
1. Samuel 6:9... pak nám toto hrozné neštěstí způsobil onPokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale...
1. Samuel 11:3...sedm dní, rozešleme posly do celého IzraelePokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak...
1. Samuel 12:3...někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil okoPokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám,"...
1. Samuel 20:6...a skrýt se venku na poli do pozítří večerPokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David...
1. Samuel 20:7... protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se...
1. Samuel 20:9...ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti...
1. Samuel 20:13...dobré, nebo ne. Přece bych ti to nezatajilPokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak ...
1. Samuel 20:14... je Hospodin s tebou, jako býval s mým otcemPokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A...
1. Samuel 20:22...a nic ti nehrozí, jakože je živ HospodinPokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko...
1. Samuel 21:5...kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chlébpokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu...
1. Samuel 26:19... můj králi a pane, slova svého služebníkaPokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme...
2. Samuel 3:28...království jsme před Hospodinem navěky nevinnípokud jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu...
2. Samuel 17:6...navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokemPokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl:...
2. Samuel 19:14...- proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?...
1. Královská 6:12...Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat ...
1. Královská 9:6...trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete...
1. Královská 12:7...žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu,...
2. Královská 2:10...Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se...
1. Letopisů 12:18...jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali,...
1. Letopisů 12:20...totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát...
2. Letopisů 7:19...‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání,...
2. Letopisů 10:7...žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim...
2. Letopisů 25:8... Bůh není s Izraelem, není s nikým z EfraimaPokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh...
2. Letopisů 30:9...Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněvPokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u...
Ezdráš 4:13...a opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny,...
Ezdráš 4:16...bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny,...
Nehemiáš 1:9...mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národyPokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit...
Nehemiáš 11:25... byl k ruce králi ve všech záležitostech liduPokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v...
Job 4:8...Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlopokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem...
Job 8:4...poruší? Copak Všemohoucí právo převracíPokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich...
Job 10:15...nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupkyPokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem...
Job 19:4... aspoň po desáté - nestydíte se urážetPokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není...
Job 19:5...v něčem pochybil, do chyby vám není nicPokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně...
Job 33:5...učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz mipokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav se! Hle, jsem...
Job 33:33...říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájitPokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." ...
Job 34:32...Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestanepokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil,...
Job 36:11...je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátitPokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve...
Job 36:12...své dny ve štěstí, svá léta v samé radostiPokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní...
Žalmy 7:13...spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý denPokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk...
Žalmy 137:5...ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinciPokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak mi uschne...
Žalmy 137:6...uschne pravice! mi i k patru jazyk přirostepokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude...
Přísloví 6:1... v množství své bláhovosti ztratí se! Synupokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal,...
Přísloví 6:31...svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vracípokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom...
Přísloví 24:10...jsou vlastně hřích, drzoun je každému odpornýPokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí...
Přísloví 25:21... Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí,...
Přísloví 30:32...kůň, kozel a nepřemožitelný králPokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na...
Izaiáš 8:20... ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectvíPokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není...
Jeremiáš 7:5... Hospodinův chrám, Hospodinův chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi...
Jeremiáš 7:6...- pokud se mezi sebou budete řídit právempokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotky a...
Jeremiáš 12:14...hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny zločinné sousedy, kteří se sápou po...
Jeremiáš 12:16...do jeho dědictví, každého do jeho vlastiPokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v...
Jeremiáš 12:17... pak budou obnoveni stejně jako můj lidPokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a...
Jeremiáš 15:19...jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako...
Jeremiáš 17:24...tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučitPokud ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 17:27...aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnostiPokud však neposlechnete a nebudete světit sobotní den,...
Jeremiáš 18:8...království, že je vyvrátím, podvrátím a zničímpokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od...
Jeremiáš 18:10...nebo království, že je vybuduji a zasadímpokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou...
Jeremiáš 22:4...Neprolévejte na tomto místě nevinnou krevPokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami...
Jeremiáš 22:5...vozech a koních a s nimi jejich dvořané i lidPokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě...
Jeremiáš 26:14... a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozilPokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se...
Jeremiáš 38:17..."Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh IzraelePokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále,...
Jeremiáš 38:18...nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinouPokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak...
Jeremiáš 38:21... jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješPokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin...
Jeremiáš 40:4...dnes propouštím z řetězů, které máš na rukouPokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o...
Jeremiáš 42:18...Jeruzaléma, tak se vylije rozhořčení na váspokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou,...
Ezechiel 3:19...ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebePokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své...
Ezechiel 3:21...za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebePokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a...
Ezechiel 7:13...- na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodávápokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o...
Ezechiel 14:9...ze svého lidu. Tak poznáte, že jsem HospodinPokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil,...
Ezechiel 33:6...něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránitPokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na...
Ezechiel 33:9...ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebePokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty,...
Daniel 2:5..." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašujiPokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás...
Daniel 2:6...vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetištěPokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary,...
Daniel 2:9...se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.'...
Ozeáš 8:7...zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez moukyPokud se něco urodí, spolykají to cizáci. Izrael bude...
Zachariáš 6:8...Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého duchapokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 6:15...poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha." ...
Zachariáš 14:17... Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánkůPokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se...
Matouš 5:20...království považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat...
Matouš 10:14... Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí k vámPokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova,...
Matouš 12:27...proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši...
Matouš 12:29...vejít do silákova domu a uloupit jeho majetekpokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí...
Matouš 18:3...je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vámpokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do...
Matouš 18:16...očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratraPokud neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva...
Matouš 18:17...však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe...
Matouš 18:19...zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co...
Matouš 18:35...celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vámpokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš...
Matouš 22:31...ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak...
Marek 3:24...v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satanaPokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát....
Marek 3:27...přijít do domu siláka a uloupit jeho majetekpokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí...
Marek 11:25... [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějtepokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích...
Lukáš 10:6...tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a...
Lukáš 11:18...sobě pustne a dům rozdělený proti domu padáPokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho...
Lukáš 11:19...Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši...
Lukáš 13:9... Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovocePokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v jedné...
Lukáš 22:42...dohodil, padl na kolena a modlil se: "Otčepokud chceš, odejmi ode tento kalich. se však nestane...
Jan 3:3...ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám tiPokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží...
Jan 6:44...jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijítpokud ho nepřitáhne můj Otec, který poslal; ho pak...
Jan 10:38...skutky svého Otce, nevěřte miPokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm...
Jan 11:57...kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli...
Jan 12:24...být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vámPokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo....
Jan 15:4... Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebepokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve...
Skutky 13:15... představení synagogy je vyzvali: "Bratřipokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Pavel...
Skutky 15:1...přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete...
Skutky 16:15...domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A...
Skutky 20:16... Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do Efesu...
Skutky 21:13...pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdcePokud jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale také v...
Skutky 21:25...není a že naopak žiješ řádně a zachováváš ZákonPokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí,...
Skutky 24:19...se bez davu a hluku podrobil očistnému obřaduPokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a...
Skutky 25:5... se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co...
Skutky 27:31...na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!" Vojáci tedy...
Římanům 1:15...Řeků i barbarů, vzdělaných i prostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v...
Římanům 2:25...jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky...
Římanům 7:3...její manžel žije, bude označena za cizoložniciPokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a...
Římanům 11:22... kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavostpokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i...
Římanům 12:18...zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o dobroPokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte...
Římanům 12:20..."Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na...
Římanům 14:14...jistotu, že nic není nečisté samo o soběpokud to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté....
Římanům 15:17...jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatýmPokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit...
Římanům 16:19...proto radost, ale přeji si, abyste byli moudřípokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje...
1. Korintským 7:1...Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.  Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít...
1. Korintským 7:9...říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem Pokud se však nemohou ovládnout, vstoupí do manželství....
1. Korintským 7:11...Pánovo přikázání: Manželka od muže neodcházíPokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s...
1. Korintským 7:15...vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svatéPokud však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani...
1. Korintským 7:21...povolán jako otrok? Nedělej si s tím starostiPokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho...
1. Korintským 7:25...každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolánPokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám...
1. Korintským 7:36...počestný život v bezvýhradné oddanosti PánuPokud někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně,...
1. Korintským 7:39... Žena je vázána zákonem, dokud její muž žijePokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce,...
1. Korintským 8:1... jak je. A mám za to, že i mám Božího Ducha.  Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni...
1. Korintským 8:4...ale miluje Boha, ten poznání od nějPokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že...
1. Korintským 8:8...svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblížíPokud nejíme, nejsme o nic horší, a pokud jíme, nejsme o...
1. Korintským 8:13... nehřešíte jen proti nim, ale proti KristuPokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa ...
1. Korintským 11:6...je to úplně stejné, jako kdyby se oholilaPokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou ostříhá....
1. Korintským 11:16...vlasy slávou; jsou totiž dány jako pokrývkaPokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a...
1. Korintským 12:1...k odsouzení. Ostatní pokyny vám dám, přijdu.  Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v...
1. Korintským 14:6... přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budupokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či...
1. Korintským 14:7...hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyrapokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje?...
1. Korintským 14:8...jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do...
1. Korintským 14:20... Bratři, přestaňte myslet jako malé dětiPokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte...
1. Korintským 15:2...přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak...
1. Korintským 15:15...tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísilpokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví...
1. Korintským 16:1...a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.  Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké...
1. Korintským 16:12...cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekámPokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za...
2. Korintským 2:5...ale abyste poznali lásku, kterou k vám přetékámPokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil mne, ale zčásti...
2. Korintským 4:3...a každý, kdo svědomí, to může sám uznatPokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty,...
2. Korintským 4:5...sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž...
2. Korintským 8:18...vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který sipokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích....
2. Korintským 8:23...horlivější, neboť k vám získal velikou důvěruPokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci...
2. Korintským 11:17...jako blázna, abych se i trochu pochlubilPokud jde o chlubení, nemluvím teď z Pánova pověření, ale...
2. Korintským 12:15...přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče dětiPokud jde o , milerád se vydám z posledního, i sám sebe...
2. Korintským 13:5...sami na sobě, že je ve vás Ježíš KristusPokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my...
Galatským 1:9... je proklet! Znovu opakuji, co jsme řekliPokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste...
Galatským 2:6...se, aby pro vás byla zachována pravda evangeliaPokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou...
Efeským 2:11... abychom se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo...
Efeským 2:12...Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na...
Filipským 3:15... kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postojPokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to....
Koloským 1:23...sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhonypokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete...
Koloským 4:10...bratranec Marek (o něm jste dostali pokynypokud k vám přijde, přijměte jej) a také Jesus zvaný Justus...
1. Timoteus 1:8...ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrýpokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není...
1. Timoteus 2:9...ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadováníPokud jde o ženy, se zdobí upraveným oděvem, cudně a...
1. Timoteus 3:13...totiž získávají dobré postavení a významný hlaspokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že...
1. Timoteus 5:4...úctu osamělým vdovámPokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat...
1. Timoteus 5:9...péči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletápokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky,...
Filemon 1:18... za společníka, přijmi ho jako mnePokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to...
Židům 3:6...Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme mypokud si udržíme tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto,...
Židům 3:14...a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníkypokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme do...
Židům 6:8...dobrou úrodu, je na Boží požehnáníPokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká...
Jakub 1:26...totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkemPokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí...
Jakub 2:8...oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeniPokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo:...
Jakub 2:11... kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon....
Jakub 4:11...nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí ZákonPokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal...
Jakub 5:15...víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte...
1. Petr 2:3...mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spásepokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když...
1. Jan 3:13...jeho bratra spravedlivé. Nedivte se, bratřipokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti...
2. Jan 1:10... Kdo zůstává v jeho učení, ten Otce i SynaPokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením,...
Zjevení 3:3...jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokáníPokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |