Pokrytci

Hledám varianty 'pokrytci' [ pokrytec (1) pokrytče (3) pokrytců (1) pokrytcích (1) pokrytci (15) pokrytce (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Žalmy 26:4...provází. Nesedám mezi podvodníky a nestýkám sepokrytci, spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky...
Daniel 11:34...nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni...
Malachiáš 1:14...rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je pokrytec, který ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak...
Matouš 6:2...chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od...
Matouš 6:5... odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách...
Matouš 6:16...vám. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se...
Matouš 7:5...z oka třísku,' a přitom máš sám v oku trámPokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy...
Matouš 15:7...A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovoPokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ...
Matouš 22:18...podlost, a tak jim řekl: "Proč pokoušítepokrytci? Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár...
Matouš 23:13..." [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeovéPokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam...
Matouš 23:15... bráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeovéPokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka...
Matouš 23:23...na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a farizeovéPokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale...
Matouš 23:25...polykáte! Běda vám, znalci Písma a farizeovéPokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale...
Matouš 23:27...i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeovéPokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice...
Matouš 23:29...nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a farizeovéPokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky...
Matouš 24:51... kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude...
Marek 7:6...rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ...
Lukáš 6:42...oka třísku,' když nevidíš trám ve vlastním okuPokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy...
Lukáš 12:56...fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a býváPokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to,...
Lukáš 13:15...a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!" "Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v...
1. Timoteus 3:8...v církvi jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž...
1. Timoteus 4:2...bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |