Pojďme

Hledám varianty 'pojďme' [ půjdu (42) půjdou (25) půjdete (13) půjdeš (42) půjdeme (20) půjde (67) pojďte (54) pojďme (70) pojď (89) ]. Nalezeno 390 veršù.
Genesis 4:8...máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého...
Genesis 11:3...a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli...
Genesis 11:4...kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k...
Genesis 13:9...před tebou celá země? Odděl se ode , prosímPůjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu...
Genesis 13:16...prachu země: bude-li možné sečíst zemský prachpůjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i...
Genesis 18:5... Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi."...
Genesis 19:14...zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňtepojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho...
Genesis 19:32... s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobemPojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom...
Genesis 22:5...služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám."...
Genesis 24:4...z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku...
Genesis 24:31...stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem...
Genesis 24:38...z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš...
Genesis 27:21...Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj...
Genesis 27:26...víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil...
Genesis 28:15... Hle, jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země. Neopustím ,...
Genesis 31:44...a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to pro mne a pro...
Genesis 33:12...přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestupůjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu...
Genesis 35:3...očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňmepojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž ...
Genesis 37:13...Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do ŠechemuPojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven."...
Genesis 37:17...odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a...
Genesis 37:20...si spolu: "Podívejme, přichází mistr snůPojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme:...
Genesis 37:27...svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vražduPojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce -...
Genesis 37:35...utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "NikoliPůjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho...
Genesis 43:4...svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratrapůjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž...
Genesis 44:26...něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jítPůjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s...
Genesis 45:4...otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli...
Genesis 45:28...a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žijePůjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se...
Genesis 46:4...Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ.  půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé...
Genesis 46:31...pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli...
Exodus 1:10..."Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocnýPojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě...
Exodus 3:10...útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny...
Exodus 3:18...mlékem a medem.' Uposlechnou a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš...
Exodus 3:21...Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že  půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá...
Exodus 4:12...nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nužepojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš...
Exodus 5:8...neslevujte, vždyť zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, ...
Exodus 5:17..."Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma...
Exodus 7:15... odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním.  půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu...
Exodus 8:16...Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví...
Exodus 10:9... svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i...
Exodus 10:26...co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát,...
Exodus 12:23...rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích...
Exodus 22:8...majetek svého bližního. V každé majetkové připůjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o...
Exodus 23:23...a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům,...
Exodus 32:34...jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování, potrestám...
Exodus 33:3... Chetejce, Perizejce, Hivejce i JebusejcePůjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak s tebou...
Exodus 33:14...je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl:...
Exodus 33:16... že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od každého...
Exodus 33:22... u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do skalní rozsedliny a přikryji...
Exodus 34:15...nevstoupil do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti,...
Exodus 34:16...pak z jejich dcer vybereš manželky svým synůmpůjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny...
Leviticus 15:14...dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubatapůjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je...
Leviticus 27:9...jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slibPůjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude...
Leviticus 27:11... bude svaté to původní i to, jímž je zaměnilPůjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu...
Leviticus 27:27...je ze skotu nebo z bravu, patří již HospodinuPůjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a...
Numeri 10:9...bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokoleníPůjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by...
Numeri 10:29...k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin...
Numeri 10:32...bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcemPůjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které...
Numeri 13:30...však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji...
Numeri 20:17...tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní....
Numeri 20:19...vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili...
Numeri 21:22...polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studníPůjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území."...
Numeri 22:6...celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak...
Numeri 22:11... nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zemPojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a...
Numeri 22:17...velikými poctami a udělám, cokoli mi řeknešPojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým...
Numeri 23:3...řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže,...
Numeri 23:7... Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám...
Numeri 23:13... co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec...
Numeri 23:15...řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal...
Numeri 23:27...řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí,...
Numeri 32:17...pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je...
Numeri 32:21...Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi...
Deuteronomium 1:16...své bratry a budete soudit spravedlivě,  půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a...
Deuteronomium 2:27...s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemíPůjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani...
Deuteronomium 13:3...a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a...
Deuteronomium 13:7... jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví...
Deuteronomium 13:14... aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to...
Deuteronomium 15:17...ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž udělášpůjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej...
Deuteronomium 17:8...mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit.  půjde o vraždu, spor či napadení, v těchto sporných...
Deuteronomium 19:5... se to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se...
Deuteronomium 20:2... tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "Slyš,...
Deuteronomium 23:14...stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly...
Deuteronomium 23:20...Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok,  půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok....
Deuteronomium 23:25...slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonejPůjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle...
Deuteronomium 23:26... do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádobyPůjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale...
Deuteronomium 24:13...zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude...
Deuteronomium 25:7...si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzítpůjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj...
Deuteronomium 28:68...ráno!" Hospodin vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš...
Deuteronomium 31:3...‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůhpůjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy,...
Deuteronomium 31:16...ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstanepůjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi,...
Jozue 1:7...napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst,...
Jozue 1:9... neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům...
Jozue 1:16...nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošlešpůjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i...
Jozue 3:3...kněze, jak ji nesou, opustíte svá místapůjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou...
Jozue 3:4...dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížitPůjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť...
Jozue 3:9...se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak...
Jozue 10:4...králi Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi: "Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír...
Jozue 10:24...bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli...
Jozue 22:19...izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistápojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek,...
Jozue 23:16...smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti...
Soudců 1:3..." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My...
Soudců 4:8...a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!"...
Soudců 4:9... půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrápůjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou...
Soudců 4:18...mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy...
Soudců 4:22...Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř...
Soudců 7:4...dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s tebou půjde. O kom řeknu: ‚Nepůjde s...
Soudců 8:20...vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se...
Soudců 8:21...chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil...
Soudců 9:10...kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíkuPojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody...
Soudců 9:12...kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révěPojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno...
Soudců 9:14...se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trníPojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud ...
Soudců 9:29...Řekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armáduPojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova,...
Soudců 10:18...gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech...
Soudců 11:6...stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům...
Soudců 11:8...řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátiliPojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech...
Soudců 18:9... "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte sepojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je...
Soudců 18:19...se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusupojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat...
Soudců 19:3...nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a přivede ji zpět. Měl s...
Soudců 19:5...dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že  půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla,...
Soudců 19:7...tu ještě přespi a pohov si." On se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na...
Soudců 19:8...zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni...
Soudců 19:9... Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se,...
Soudců 19:11... dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a...
Soudců 19:13...nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do GibejePojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy....
Růt 1:10... ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery...
Růt 1:16... abych opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým...
Růt 2:14..." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně."...
Růt 3:4...o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť...
Růt 4:1... o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil se....
1. Samuel 2:36... Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a...
1. Samuel 4:3..."Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazilPojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! ...
1. Samuel 6:21..."Filištíni vrátili Truhlu HospodinovuPojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišli a...
1. Samuel 9:5...Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát...
1. Samuel 9:7...řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího...
1. Samuel 9:9...dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkalPojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy...
1. Samuel 9:10...vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když...
1. Samuel 9:19..." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se...
1. Samuel 10:2...pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v...
1. Samuel 10:3... Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde potkají...
1. Samuel 11:14...daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se...
1. Samuel 12:14...ho? Nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazůmpůjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad...
1. Samuel 14:1...dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k filištínské hlídce tamhle naproti."...
1. Samuel 14:6...na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce...
1. Samuel 14:36...Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit ...
1. Samuel 14:38...mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte,...
1. Samuel 17:10...izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova...
1. Samuel 17:32...neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem...
1. Samuel 17:44...Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům...
1. Samuel 19:3...dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu.  půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o...
1. Samuel 20:11...odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu...
1. Samuel 26:6...syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl...
1. Samuel 26:11...raději to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a...
1. Samuel 28:7...svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyniPůjdu za a poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v...
2. Samuel 1:9...Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale život ...
2. Samuel 1:15...to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě...
2. Samuel 12:23...se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět?  půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David...
2. Samuel 13:11...se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!"...
2. Samuel 14:3...jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvýmPůjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co ...
2. Samuel 15:14...utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechalPojďme rychle, jinak nás brzy přepadne, udělá nám to...
2. Samuel 15:20...bych měl zase vláčet s námi někam dál?  půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať....
2. Samuel 15:22...i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi...
2. Samuel 15:33...roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do...
2. Samuel 16:9...tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králiPůjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je...
2. Samuel 18:2... a třetinu Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít...
2. Samuel 19:15...obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy...
2. Samuel 19:34...zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj...
1. Královská 1:12...Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani nevíPojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému...
1. Královská 1:42...Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy."...
1. Královská 9:6...přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak...
1. Královská 9:8... A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a...
1. Královská 13:7...zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž...
1. Královská 13:15...z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale...
1. Královská 14:6...zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho...
1. Královská 15:19...Chezionovu, sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle,...
1. Královská 17:11..."Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba...
1. Královská 17:12...jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dřívípůjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme."...
1. Královská 18:5...jim jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi -...
1. Královská 18:30...odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš...
1. Královská 19:20...políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem...
1. Královská 20:36...mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina,  půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj,...
1. Královská 22:4...aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty...
1. Královská 22:30... Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském...
2. Královská 4:10...muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světecPojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel,...
2. Královská 6:2...místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsnéPojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a...
2. Královská 6:3...se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrápůjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli k Jordánu a...
2. Královská 6:19... zavolal: "To není ta cesta! To není to městoPojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte." A...
2. Královská 7:5...zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli k jeho okraji a hle -...
2. Královská 7:9...my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do ránaPojďme to raději hned oznámit v královském paláci." Když...
2. Královská 8:1...rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá...
2. Královská 14:8...králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi...
2. Královská 18:23...tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva...
2. Královská 19:28...ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši:...
2. Letopisů 7:19...ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, potom...
2. Letopisů 7:21... A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s...
2. Letopisů 16:3...Ben-hadadovi, sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle,...
2. Letopisů 18:3... "Můj lid je jako tvůj, koně jako tvíPůjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále...
2. Letopisů 18:29... Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu...
2. Letopisů 25:17...králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal:...
2. Letopisů 30:8...jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinupojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěky! Služte...
Nehemiáš 2:17... Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálenéPojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše...
Nehemiáš 2:18...laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému...
Nehemiáš 6:2... tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli...
Nehemiáš 6:10... syna Mehetabelova, byl zaražený a řekl mi: "Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové...
Ester 4:16... I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li,...
Job 2:11...Šuchu a Sofar z Naámy. Shodli se, že ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho...
Job 9:11...nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřímpůjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu...
Žalmy 2:3...spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich...
Žalmy 33:17...nevyprostí velká udatnost. Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když sílu, nedá vyváznout....
Žalmy 34:12... hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybíPojďte, synové, poslouchejte , úctě k Hospodinu vás...
Žalmy 42:3...Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy  půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy...
Žalmy 46:9...zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na...
Žalmy 66:5... zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k...
Žalmy 66:6...kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řekupojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho...
Žalmy 66:16... býky i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro ...
Žalmy 83:5...tajné plány, radí se proti tvým nejdražšímPojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na...
Žalmy 91:13...o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a...
Žalmy 95:1...je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vyhladí!  Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší...
Žalmy 95:2...vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král...
Žalmy 95:6... vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořilyPojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš...
Žalmy 117:1...Haleluja! Chvalte Hospodina, všechny národypojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak...
Žalmy 118:24...je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodinpojďme se z toho radovat a veselit! Prosím, Hospodine,...
Žalmy 122:1...poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví,...
Žalmy 132:7... nalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodine,...
Žalmy 134:1...udílí - život navěky! Poutní píseňPojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův...
Žalmy 134:2... kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatynipojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin,...
Přísloví 1:11...se zlákat, synu, když hříšníci mámí: "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen...
Přísloví 3:23...život, právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš...
Přísloví 3:24...svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat.  půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude...
Přísloví 4:12...chci učit, po přímých stezkách chci véstPůjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic...
Přísloví 6:22...je k srdci, okolo hrdla si je přivěšuj. Kamkoli půjdeš, moudrost doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad...
Přísloví 7:18...myrhou provoněla, aloe je tam, skořice nechybíPojď, opijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním!...
Přísloví 9:5...přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem...
Přísloví 25:7...významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco...
Kazatel 1:10...pod sluncem. Copak je něco, o čem se říciPojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo celé...
Píseň 2:10...mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima skončila, průtrž přestala a je pryč...
Píseň 2:13...vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad...
Píseň 7:12...patřím svému milému a jeho touha patří mněPojď, milý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem...
Izaiáš 2:3... Pohrnou se k všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k...
Izaiáš 2:5...nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobůvpojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil...
Izaiáš 5:13... dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou...
Izaiáš 6:8...jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl:...
Izaiáš 7:6...Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a...
Izaiáš 16:12...ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečněpůjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je...
Izaiáš 35:9... cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou...
Izaiáš 36:8...nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva...
Izaiáš 37:29...ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši:...
Izaiáš 41:1...nabrat sil! Jen se přiblíží a promluvípojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil...
Izaiáš 41:22...Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazyPojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se přihodit....
Izaiáš 43:2...vykoupil a povolal jménem tvým - patříš miPůjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky,...
Izaiáš 45:2...brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu,...
Izaiáš 45:14...Sabejci přijdou k tobě a budou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají:...
Izaiáš 50:8...je Ten, který hájí. Kdo chce obvinitPojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet...
Izaiáš 52:12...se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník...
Izaiáš 55:1...zajistím, praví Hospodin. Ach, všichni žíznivípojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte,...
Izaiáš 55:3...svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte uchopojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu...
Izaiáš 56:9...byli shromážděni. Všechna polní i lesní zvířatapojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec...
Izaiáš 56:12...obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpít!...
Izaiáš 60:3... jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni...
Jeremiáš 2:25... ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizípůjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený zloděj, tak je...
Jeremiáš 5:5...cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídilPůjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece...
Jeremiáš 10:17... Lide žijící v obleženém městě, seber si ranecpůjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát...
Jeremiáš 18:16...se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese. Jakoby větrem východním...
Jeremiáš 18:18...jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi...
Jeremiáš 19:8...toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj...
Jeremiáš 20:6...Babylonu. A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam...
Jeremiáš 20:10..."Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte hoPojďme ho nahlásit!" Všichni přátelé čekají na můj pád:...
Jeremiáš 22:22... Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbit a stydět za...
Jeremiáš 30:16... však budou sežráni, všichni, kdo sužujípůjdou do zajetí. Ti, kdo plení, budou sami pleněni a...
Jeremiáš 31:9...jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčempůjdou v modlitbách, je povedu. K potokům s vodou je...
Jeremiáš 34:3...očima a bude s tebou mluvit tváří v tvářPůjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši,...
Jeremiáš 35:11...babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme siPojďme se před babylonským a aramejským vojskem schovat do...
Jeremiáš 40:4...na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonupojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš...
Jeremiáš 40:15...Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: "Když dovolíšpůjdu Išmaela, syna Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozví...
Jeremiáš 41:6...cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za Gedaliášem, synem Achikamovým." Jakmile vešli...
Jeremiáš 42:14... a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk...
Jeremiáš 42:18... tak se vylije rozhořčení na vás, pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a...
Jeremiáš 45:5... praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ." Slovo Hospodinovo, které...
Jeremiáš 46:16...a zas, jeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým...
Jeremiáš 48:2...nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, nejsou národem!' I ty, Madmene,...
Jeremiáš 48:7...a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Na...
Jeremiáš 48:46...Běda tobě, Moábe! Lid Kemošův zahyne. Tví synové půjdou do zajetí, tvé dcery pryč do vyhnanství. V...
Jeremiáš 49:17...Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj...
Jeremiáš 50:13...hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho...
Jeremiáš 51:9...jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jejpojďme každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe,...
Jeremiáš 51:10..." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé přiPojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!"...
Jeremiáš 51:58...Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil...
Pláč 2:15...ti předkládali, byly lži a přeludy! Všichni, kdo půjdou okolo, sprásknou nad tebou ruce. Hvízdnou a hlavou...
Ezechiel 12:11...znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jimPůjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce si po...
Ezechiel 21:24..."Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země....
Ezechiel 21:25...ho na rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným...
Ezechiel 30:17...z Heliopole a Bubastis padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu...
Ezechiel 30:18...moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. Vykonám v Egyptě své rozsudky a poznají,...
Ezechiel 33:30...mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.'...
Ezechiel 34:11...Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává své...
Ezechiel 39:17...ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte sepojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině,...
Ezechiel 47:17...po Chacer-tikon na pomezí Chavranu. Hranice tedy půjde od moře k Chacar-enanu, takže bude na severu...
Daniel 3:26... Mešachu, Abednego, služebníci Nejvyššího Bohapojďte ven!" A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně...
Ozeáš 2:7... nestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří...
Ozeáš 6:1...ve svých úzkostech budou hledat horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví,...
Ozeáš 8:13...jejich provinění a jejich hříchy potrestáPůjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a...
Ozeáš 9:3... v Hospodinově zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou...
Ozeáš 11:10...Svatý uprostřed tebe - nenavštívím děsemPůjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho řev,...
Joel 1:13... kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejtePojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu...
Joel 1:14...obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach, ten den! Hospodinův den...
Amos 1:15... uprostřed bouře v den vichřice. Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví...
Jonáš 1:7...všimne a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to...
Micheáš 1:15...dobyvatele, obyvatelé Mareše! Urození z Izraele půjdou maršem do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku...
Micheáš 2:13... a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich čele bude Hospodin!" Řekl jsem:...
Micheáš 4:2... Pohrnou se k lidské zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k...
Zachariáš 2:10...hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin,...
Zachariáš 2:11...do čtyř světových stran, praví HospodinPojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery...
Zachariáš 8:21...národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o...
Zachariáš 8:23...národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" Ortel:...
Zachariáš 14:2... domy vypleněny, ženy znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městě....
Matouš 4:19...zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned...
Matouš 8:19...se slovy: "Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci...
Matouš 8:22...a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom...
Matouš 9:9...jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš...
Matouš 9:18...se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřelaPojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a...
Matouš 11:28... jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevitPojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a vám dám...
Matouš 14:29...mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě,...
Matouš 19:21... rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebiPojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně...
Matouš 21:30...a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, panepůjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?"...
Matouš 21:38...toho syna uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědicPojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!' Chopili se ho,...
Matouš 22:4...býčky i vykrmená telata, všechno je připravenopojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na...
Matouš 25:34...po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví...
Matouš 25:46...z nich, to jste neudělali pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." ...
Matouš 26:36...Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy...
Matouš 26:46...člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejtepojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl,...
Matouš 28:6...Ježíše. Není tu, vstal, jak předpovědělPojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho...
Marek 1:17...do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili...
Marek 1:38...mu: "Všichni hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť...
Marek 2:14... syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval...
Marek 5:23...k nohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umíráPojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak...
Marek 6:31...všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si...
Marek 10:21... rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebiPojď a následuj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak...
Marek 12:7...zastydí.' Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědicPojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho,...
Marek 14:42...člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejtepojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl,...
Lukáš 1:17...obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k...
Lukáš 1:76... dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu...
Lukáš 2:15...nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám...
Lukáš 5:27...sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstal a šel za ním...
Lukáš 9:57...mu někdo řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci...
Lukáš 9:59...nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu...
Lukáš 9:60..."Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane,...
Lukáš 9:61...Boží království!" Další mu řekl: "Panepůjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se všemi...
Lukáš 14:10... Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před očima všech...
Lukáš 14:17...pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše je připraveno.' Všichni se ale jeden jako...
Lukáš 15:18...otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanupůjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i...
Lukáš 17:7...hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi...
Lukáš 18:22... rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebiPojď a následuj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila....
Lukáš 19:4...vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee,...
Lukáš 19:5...tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zacheepojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle...
Lukáš 24:28...došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se...
Jan 1:39...(což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívat,...
Jan 1:43...vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a...
Jan 1:46...dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl...
Jan 4:29...svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co...
Jan 4:49...a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Panepojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš...
Jan 7:35... že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když...
Jan 7:37...vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeňpojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou...
Jan 11:7...dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé...
Jan 11:11...po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnulPůjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na...
Jan 11:15...jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům...
Jan 11:16...zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po...
Jan 11:34...a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:43...to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazarepojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl...
Jan 14:31...Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňtepojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je...
Jan 21:3...byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď...
Jan 21:12...A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho...
Skutky 5:15...na některého z nich alespoň padl Petrův stín,  půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do...
Skutky 7:3...‚Odejdi ze své země a ze svého příbuzenstvapojď do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel ze země...
Skutky 7:34...a sestoupil jsem, abych je vysvobodil. Nyní tedy pojď, pošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli,...
Skutky 12:8...to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášťpojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s...
Skutky 15:2...rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma...
Skutky 15:36...slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech,...
Skutky 16:36...řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěniPojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl:...
Skutky 18:6...vaši hlavu, jsem od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého...
Skutky 25:12...a odpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za několik dní do Cesareje dorazil král Agrippa s...
1. Korintským 16:4...Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimipůjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii....
1. Korintským 16:6...i přes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li...
Galatským 2:9...pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným. Chtěli jen, abychom...
2. Timoteus 4:13...jsem totiž poslal do Efesu.)  půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa...
Zjevení 6:1...z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm...
Zjevení 6:3...druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm...
Zjevení 6:5...třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm...
Zjevení 6:7...čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno...
Zjevení 13:10...někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je...
Zjevení 17:1... kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na...
Zjevení 19:17...hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste...
Zjevení 21:9...sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |