Pohleď

Hledám varianty 'pohleď' [ pohleďte (30) pohleděl (1) pohleď (88) ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 4:14... než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před...
Genesis 12:11... když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí,...
Genesis 15:3...a svůj dům zanechám Eliezerovi z DamaškuPohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým...
Genesis 16:2...jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou...
Genesis 16:6...rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co...
Genesis 18:27...kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli...
Genesis 18:31...to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu,"...
Genesis 19:20...do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřuPohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl,...
Genesis 27:2..."Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své...
Genesis 27:6...Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru...
Genesis 27:11... než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co...
Genesis 27:42...zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy...
Genesis 31:12...odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni očipohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní,...
Genesis 31:51...mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který...
Exodus 4:1...Egypťany oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný...
Exodus 5:16...slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví...
Exodus 6:12...ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by tedy...
Exodus 6:30...co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?" ...
Exodus 7:1...bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj...
Exodus 7:17...Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta...
Exodus 17:6...i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdiPohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu....
Exodus 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna...
Exodus 33:12... od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi,...
Exodus 33:13...cesty, abych znal a nacházel u tebe milostPohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: "...
Exodus 35:30...přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho,...
Leviticus 10:18...za před Hospodinem vykonali obřad smířeníPohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto...
Leviticus 10:19...jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a...
Numeri 17:27...přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se jen...
Numeri 27:12...Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarimpohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš,...
Deuteronomium 1:8...do Libanonu po tu velikou řeku, řeku EufratPohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž...
Deuteronomium 1:10...dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožilPohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin,...
Deuteronomium 1:21...Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dáváPohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a...
Deuteronomium 2:24...) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok ArnonPohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce...
Deuteronomium 2:31...tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni...
Deuteronomium 4:5...k Hospodinu, jste však dodnes všichni naživuPohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj...
Deuteronomium 11:26...na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám povědělPohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání...
Deuteronomium 30:15...je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plňPohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt...
Deuteronomium 32:49... na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům...
Jozue 6:2...ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné...
Jozue 8:1...všechen bojeschopný lid a vytáhni proti AjiPohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s...
Jozue 22:28...něco takového v budoucnu řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili...
Růt 1:15...políbila a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému...
1. Samuel 8:5...se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po...
1. Samuel 12:13...zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádaliPohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete...
1. Samuel 12:16...jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovupohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima...
1. Samuel 24:11...lidské řeči, že se ti David snaží ublížitPohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni...
1. Samuel 24:12... Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu....
1. Samuel 28:21...k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní...
2. Samuel 19:21...v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti...
1. Královská 22:23...se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nužepohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin...
2. Královská 2:16...se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš,...
2. Královská 2:19...neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám...
1. Letopisů 21:23..."Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbíPohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a...
1. Letopisů 28:10...se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy odvrhnePohleď - Hospodin vyvolil, abys postavil chrám pro jeho...
1. Letopisů 28:21...nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámuPohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré...
2. Letopisů 18:22...se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nužepohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin...
2. Letopisů 20:10...k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nužepohleď - jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír!...
2. Letopisů 21:14...- své bratry, kteří byli lepší než ty. Nužepohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno...
Job 6:28...losovali, vlastního přítele byste prodaliPohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal?...
Job 21:5...na člověka? Ztrácím trpělivost jenom takPohleďte na a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť...
Job 40:11...nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dejpohleď na všechny pyšné a poniž je. Pohleď na všechny pyšné...
Job 40:12...průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž jePohleď na všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na...
Žalmy 11:2...říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy...
Žalmy 13:4...ještě můj protivník bude nade mnou vítězitPohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči,...
Žalmy 25:19... na trápení, všechny hříchy odpusť miPohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí...
Žalmy 37:37... není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašelPohleď na poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří...
Žalmy 52:9...užasnou, to uvidí, nakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu....
Žalmy 54:6...životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým...
Žalmy 59:4... těch zlosynů, zachraň od těch vrahounůPohleď, Hospodine - v záloze na číhají, všichni ti...
Žalmy 59:8... štěkají jako psi, po celém městě běhajíPohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami -...
Žalmy 83:3...své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď sePohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidí,...
Žalmy 102:20...dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené...
Žalmy 142:5...cestě, kterou se ubírám, na nastražili pastPohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný!...
Kazatel 7:13...však výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživuPohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V...
Kazatel 7:27...oblíbenec unikne před , hříšníka ale polapíPohleď, k čemu jsem došel, praví Kazatel: Jedno jsem...
Kazatel 7:29...muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašelPohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka...
Píseň 3:11...obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjdětepohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž...
Izaiáš 3:1...svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nužepohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy...
Izaiáš 20:6... V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž...
Izaiáš 33:20...se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopitPohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči...
Izaiáš 40:26...Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte očipohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku...
Izaiáš 48:6...to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji...
Izaiáš 51:1...za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledátePohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z...
Izaiáš 51:2...vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jstePohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila:...
Jeremiáš 1:10...řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slovaPohleď, dnes ustanovuji nad národy a královstvími, abys...
Jeremiáš 2:31...hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolenípohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští?...
Jeremiáš 13:20... vystěhován bude docela." Zvedněte očipohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám...
Jeremiáš 32:24...jsi na přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho...
Jeremiáš 40:4...proti Hospodinu a neposlouchali jste ho. Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou....
Pláč 1:9... Neuvěřitelný byl její pád a nikde žádná útěchaPohleď, Hospodine, na trápení - nepřítel zvítězil! Na...
Pláč 1:11...dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživuPohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné...
Pláč 1:12...všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejtepohleďte, zda je bolest podobná , kterou trpím, kterou ...
Pláč 1:18...jeho příkazům. Poslyšte, všechny národypohleďte na trápení: panny i mládenci museli jít...
Pláč 1:20...žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi naživuPohleď, Hospodine, na úzkosti, jak se mi chvějí útroby!...
Pláč 2:20...hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaněPohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To...
Pláč 3:63...kdo na útočí, a co si celý den o mně šeptajíPohleď - si sedají nebo vstávají, prozpěvují si o mně...
Ezechiel 22:6...smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůzPohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých...
Ezechiel 22:13...bližním. Na však nemyslíš, praví HospodinPohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví...
Matouš 12:47... neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou...
Matouš 12:49...bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého...
Matouš 23:34...Jak byste mohli uniknout pekelnému trestuPohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele...
Matouš 24:26... řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na...
Matouš 26:45...a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočívátePohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do...
Marek 3:32...volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On...
Marek 3:34...se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten...
Marek 13:1...z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistřepohleď, jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš...
Marek 13:21...tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní...
Marek 14:41...jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do...
Lukáš 2:48..."Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste...
Lukáš 7:25...se šli podívat? Na člověka v nádherných šatechPohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a žijí v přepychu,...
Lukáš 18:28...lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a...
Lukáš 22:21...nová smlouva v krvi, která se prolévá za vásPohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole vedle . Syn...
Jan 3:26... Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbipohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi...
Jan 5:14...davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. nehřeš, se ti nepřihodí něco...
Skutky 4:29...tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se státPohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým...
Skutky 8:36... cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal...
Skutky 13:41... aby se vám nestalo, co je psáno v Prorocích: ‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte: konám dílo ve...
1. Jan 3:1...každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj.  Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat...

Slova obsahující pohleď: pohleď (88) pohleďte (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |