Pochopte

Hledám varianty 'pochopte' [ pochopte (5) pochopíte (1) pochopit (10) pochopíš (1) pochopím (1) pochopili (9) pochopil (9) pochopí (6) ]. Nalezeny 42 verše.
Deuteronomium 32:29...cizí je mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopili, porozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden...
1. Samuel 3:8... "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl:...
1. Samuel 12:17... aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích...
2. Samuel 12:19...si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých...
1. Královská 20:33...se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo:...
1. Letopisů 12:33...všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se Izrael zachovat. Ze...
Job 11:7...Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než...
Job 23:5...bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli!...
Žalmy 50:22...tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší...
Žalmy 73:16...dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem ale, jak je to nesnadné. ...
Žalmy 94:8...to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete,...
Žalmy 119:73...Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum,  pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, uvidí,...
Žalmy 145:3... vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné...
Přísloví 8:5...lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracímPochopte, prosťáčci, prozíravost, dospějte, tupci, k...
Přísloví 28:5...chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč...
Kazatel 7:25...prozkoumal moudrost a dopátral se smyslu, abych pochopil i zlou tupost a hloupou bezhlavost. Tehdy jsem...
Kazatel 8:17... Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím...
Izaiáš 28:19... v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se...
Izaiáš 33:19...řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé...
Izaiáš 41:20... to všichni vidí a poznají, to uvážípochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský...
Izaiáš 52:15...němu oněmí, spatří nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila...
Jeremiáš 9:11... kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa Hospodinova, aby to...
Jeremiáš 9:16...abych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte to a zavolejte plačky, přijdou! Pošlete pro ty...
Jeremiáš 11:18...Baalovi." Hospodin poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají. Byl jsem totiž...
Jeremiáš 16:21...bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že...
Daniel 8:15... Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská...
Daniel 8:27...jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova...
Daniel 10:1...zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To...
Ozeáš 14:10...je moudrý, tomu porozumí, kdo je rozumný,  pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po...
Matouš 13:51...do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubůPochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim...
Matouš 16:12...se farizejského a saducejského kvasu!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového...
Matouš 17:13...od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když přišli k...
Matouš 21:45...kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenstvípochopili, že mluví o nich, a chtěli ho zatknout. Báli se...
Marek 12:12...to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o nich, chtěli ho...
Lukáš 12:39...svítáním a zastihne je připravené, blaze jimPochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít...
Lukáš 22:49... zrazuješ Syna člověka polibkem?" Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se...
Skutky 5:24...chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo přišel s hlášením:...
Skutky 12:12...a ze všeho, co židovský lid očekával." Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí...
Římanům 15:21...ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšelipochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít k vám...
1. Korintským 2:14... neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim rozumět jen duchovně. Kdo však je...
2. Timoteus 2:7...o mých slovech; Pán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl...
Jakub 2:20... Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy  pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |