Pocházeli

Hledám varianty 'pocházeli' [ pocházíš (2) pocházím (1) pochází (9) pocházeli (1) pocházel (3) pocházejí (6) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 3:19...chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z  pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své...
Genesis 10:14... Naftuchské, Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona,...
Soudců 19:16... jeden stařík se večer vracel z práce na poliPocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako...
Soudců 19:18...Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a...
1. Letopisů 1:12... Naftuchské, Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil...
1. Letopisů 2:53... Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští. Synové Salmovi jsou:...
1. Letopisů 12:2...střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicíPocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V...
1. Letopisů 27:3... syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužůPocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním...
1. Letopisů 29:12...a ty jsi hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším....
1. Letopisů 29:14...abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před...
Nehemiáš 6:16... byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem...
Kazatel 2:24...svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho...
Kazatel 12:11... sbírky výroků jsou hřeby zatlučené - všechny pocházejí od téhož Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj,...
Izaiáš 28:29...je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý...
Ezechiel 21:35...pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudím. Vyliji na tebe své rozhořčení,...
Ezechiel 29:14...a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam bezvýznamným královstvím. Bude...
Ozeáš 8:6...dlouho ještě budou beztrestní? To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli!...
Jan 17:7...slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dalpochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim...
Římanům 1:3... Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn...
Římanům 9:5...i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky!...
Židům 7:14...nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích...
Jakub 4:1...pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |