Pobývej

Hledám varianty 'pobývej' [ pobývej (1) pobýváte (1) pobývat (1) pobývám (1) pobývali (5) pobýval (12) pobývají (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 20:1... aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to...
Genesis 21:23...a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval...
Genesis 26:3...do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti určímPobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť...
Genesis 32:5...pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník JákobPobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám...
Genesis 35:27...do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let...
Leviticus 25:45...koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří...
Numeri 20:1...obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována....
Numeri 25:1... Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty...
Numeri 35:28...prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího...
Deuteronomium 26:5... sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným a početným....
1. Samuel 23:14...David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho...
2. Samuel 4:3...Beerotští uprchli do Gitajim a od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého...
Žalmy 120:5...přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! duše se...
Ezechiel 20:38...mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí. Tak poznáte, že...
Lukáš 2:8... nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého...
Lukáš 23:7... poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl...
Jan 3:22...se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu,...
Jan 11:54...poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky. Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z...
Skutky 1:13...přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš,...
Skutky 2:5...jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se...
Skutky 2:14...a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře ...
Skutky 13:17... vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží....
Skutky 17:21... být." (Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |