Požehnaného

Hledám varianty 'požehnaného' [ požehnaný (29) požehnaní (3) požehnaného (2) požehnané (5) požehnaná (4) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 24:31...poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i...
Genesis 26:29...a propustili v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili...
Numeri 22:6...a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý." Moábští i...
Numeri 22:12..."Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým...
Deuteronomium 7:14... o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne se u tebe...
Deuteronomium 28:3...na tebe a dostihnou všechna tato požehnáníPožehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli!...
Deuteronomium 28:4...budeš ve městě, požehnaný budeš i na poliPožehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého...
Deuteronomium 28:5...dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravuPožehnaná tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení...
Deuteronomium 28:6...tvá nůše i tvá dížePožehnaný budeš při vcházení, požehnaný budeš i při...
Soudců 5:24...Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera,...
1. Samuel 26:25...z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě...
1. Královská 2:45...obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky...
1. Letopisů 29:10...Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraelepožehnaný jsi od věků na věky! Tvá je, Hospodine,...
Nehemiáš 9:5..."Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému BohuPožehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věky! Tvé...
Žalmy 37:22...platit, spravedlivý však soucit a rozdáváPožehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež...
Žalmy 72:19...jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem! Amen!...
Žalmy 115:15... jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří...
Žalmy 118:26... zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdarPožehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z...
Žalmy 119:12...ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešilPožehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč !...
Přísloví 5:18... jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponechPožehnané je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení...
Jeremiáš 17:7...koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlíPožehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je...
Matouš 21:9...i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Hosana na...
Matouš 23:39...od této chvíle neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy...
Matouš 25:34...Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které...
Marek 11:9...napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané...
Marek 11:10..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na...
Marek 14:61... Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna...
Lukáš 1:42...byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká...
Lukáš 13:35... neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou,...
Lukáš 19:38...Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na...
Jan 12:13...větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije...
Římanům 1:25...a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním....
Římanům 9:5...tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne...
2. Korintským 11:31...se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem byl v Damašku...
1. Timoteus 1:11...se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu,...
1. Timoteus 6:15...Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán...
Titus 2:13...rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání  požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a...
Zjevení 20:6...těch tisíc let. To je první vzkříšeníPožehnaný a svatý, kdo podíl na prvním vzkříšení. Nad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |