Po

Hledám varianty 'po' [ po ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:26...Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazupodle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad...
Genesis 1:28...jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem,...
Genesis 1:30...semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi,...
Genesis 3:14... podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš...
Genesis 3:16...těhotenství, své děti budeš rodit v bolestechPo muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet."...
Genesis 3:17...ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude...
Genesis 4:3...pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půduPo nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z...
Genesis 4:7...jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru...
Genesis 4:17...od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho...
Genesis 5:4...své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno SetPo zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a...
Genesis 5:7...bylo Setovi 105 let, zplodil EnošePo zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a...
Genesis 5:10...bylo Enošovi 90 let, zplodil KénanaPo zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a...
Genesis 5:13...bylo Kénanovi 70 let, zplodil MahalalelaPo zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil...
Genesis 5:16...bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil JáredaPo zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil...
Genesis 5:19...bylo Járedovi 162 let, zplodil EnochaPo zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a...
Genesis 5:22...bylo Enochovi 65 let, zplodil MetuzalémaPo zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a...
Genesis 5:26...bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil LámechaPo zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a...
Genesis 5:30... kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery....
Genesis 6:19...živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to...
Genesis 6:20...druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou...
Genesis 7:2... Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých...
Genesis 7:3... samce a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich...
Genesis 7:8...zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a...
Genesis 7:10... samec a samice, jak to Noemovi přikázal BůhPo sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to...
Genesis 7:14...i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k...
Genesis 7:15...do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice,...
Genesis 7:18...vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji...
Genesis 7:21...i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života,...
Genesis 7:23...souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvorypovrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i...
Genesis 8:3...z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého...
Genesis 8:6...dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky horPo čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a...
Genesis 8:17...tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí...
Genesis 8:19... všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy...
Genesis 9:2... naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po...
Genesis 9:28...ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a...
Genesis 10:1...jsou rody Noemových synů Sema, Chama a JáfetaPo potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou:...
Genesis 10:32... zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě...
Genesis 11:4...kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k...
Genesis 11:8...řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud...
Genesis 11:10...po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po...
Genesis 11:11...zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery....
Genesis 11:13...ve věku 35 let zplodil ŠelachaPo zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil...
Genesis 11:15...ve věku 30 let zplodil HeberaPo zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a...
Genesis 11:17...ve věku 34 let zplodil PelegaPo zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a...
Genesis 11:19...ve věku 30 let zplodil ReúaPo zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a...
Genesis 11:21...ve věku 32 let zplodil SerugaPo zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a...
Genesis 11:23...ve věku 30 let zplodil NáchoraPo zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a...
Genesis 11:25...ve věku 29 let zplodil TerachaPo zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny...
Genesis 13:3...bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu,...
Genesis 15:1... Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl."  Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal...
Genesis 15:13... Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou...
Genesis 15:18...díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám...
Genesis 19:4...dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků  po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži,...
Genesis 19:11... A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod....
Genesis 22:1...potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi.  Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal:...
Genesis 22:20...do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šeběPo nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka...
Genesis 23:17...šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na...
Genesis 24:27...padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého...
Genesis 24:65...totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník....
Genesis 24:67...ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu...
Genesis 25:11... Tam je pochován Abraham i jeho žena SáraPo Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák...
Genesis 26:18...vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná...
Genesis 28:12...žebřík sahající od země k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním...
Genesis 30:30...jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci...
Genesis 30:34...za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté...
Genesis 31:30...Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob...
Genesis 33:13...se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s...
Genesis 34:8...s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu....
Genesis 34:19...a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny...
Genesis 37:34...přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho...
Genesis 38:12...Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otcePo dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když...
Genesis 38:14...své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila sePotom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny...
Genesis 38:20...závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy...
Genesis 39:7...jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný mužPo nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči...
Genesis 40:1...s ním a působil, aby se mu všechno dařilo.  Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále...
Genesis 41:1...na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl.  Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z...
Genesis 41:30...egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnostiPo nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi...
Genesis 41:48...země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny...
Genesis 41:57... Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Když...
Genesis 43:33... ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem...
Genesis 45:27... Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef...
Genesis 47:12...chlebem; staral se o celou otcovu rodinu  po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že...
Genesis 47:17...osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším...
Genesis 48:1...Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu.  Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:6...Efraim a Manases mi budou jako Ruben a ŠimeonPotomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o...
Genesis 48:15... ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham...
Genesis 49:22... plodná ratolest nad pramenem, jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej...
Genesis 50:3...balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání,...
Genesis 50:10...průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení...
Genesis 50:14...Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebištěPo otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho...
Exodus 1:19...provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako...
Exodus 2:23...řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele...
Exodus 3:15...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův,...
Exodus 5:12...odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu....
Exodus 6:25...vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po...
Exodus 7:19...tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou...
Exodus 7:21...nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilupomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to...
Exodus 7:29...mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" ...
Exodus 8:12... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do...
Exodus 9:9...vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i...
Exodus 9:16...ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je...
Exodus 9:25...Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národemPo celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo...
Exodus 10:5...dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylkyPokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět!...
Exodus 10:11...pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!"...
Exodus 10:12...ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, ...
Exodus 10:15...ještě nikdy nebylo a také nikdy nebudePokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly...
Exodus 10:22...nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tmaPo tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři...
Exodus 10:23...tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhéhoPo tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové...
Exodus 11:5...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu,  po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I...
Exodus 11:6...mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemřePo celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s...
Exodus 12:15...všech svých pokoleních - to je věčné ustanoveníPo sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den...
Exodus 12:19...dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chlebyPo sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by...
Exodus 12:29...Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 13:6...a medem, budete v tento měsíc konat tento obřadPo sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude...
Exodus 13:7...chleby a sedmého dne bude Hospodinova slavnostPo sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u...
Exodus 13:15... Když nás farao neústupně odmítal propustitpobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od...
Exodus 14:20...druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře...
Exodus 14:22...skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni...
Exodus 14:29...skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z...
Exodus 16:1...a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.  Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po...
Exodus 16:18...tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méněPotom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu...
Exodus 17:3...Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z...
Exodus 19:1...a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj....
Exodus 20:26... znesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A...
Exodus 23:11... aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebůPo sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 25:11... Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatempo jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři...
Exodus 25:12...a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového...
Exodus 25:14...a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče...
Exodus 25:24...a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatempo jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu...
Exodus 25:25...a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 26:13...stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej...
Exodus 27:7...bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z...
Exodus 27:12...budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy...
Exodus 27:18...patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhépo obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze...
Exodus 28:34...jablko, zlatý zvonek a granátové jablko, takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání...
Exodus 28:42...konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od...
Exodus 29:29...Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni....
Exodus 29:30...pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do...
Exodus 29:35...jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro...
Exodus 29:37...od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcenPo sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak...
Exodus 29:42...příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem...
Exodus 30:3...jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohyPo jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na...
Exodus 30:4...i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnecPod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté...
Exodus 30:8... když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm...
Exodus 30:10...za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smířeníPo všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích...
Exodus 30:21...věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:31...službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude...
Exodus 31:13... soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem...
Exodus 31:16...sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a...
Exodus 34:18...bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebůPo sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 34:24...národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok...
Exodus 35:35... purpurových a šarlatových látek i kmentu  po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány. ...
Exodus 36:4...další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém...
Exodus 37:2... Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatempo jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté...
Exodus 37:3...a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového...
Exodus 37:5...obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také...
Exodus 37:11...a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatempo jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu...
Exodus 37:12...a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 37:26...jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohyPo jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na...
Exodus 37:27...i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnecPod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté...
Exodus 38:7...a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý...
Exodus 39:9... Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitýpo přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej...
Exodus 39:25...zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště: zvonek a granátové jablko,...
Exodus 39:26...a granátové jablko, zvonek a granátové jablkopo celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak...
Leviticus 6:15...vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálítePo sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud...
Leviticus 8:35...u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste...
Leviticus 11:20...dudek a netopýr. Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to,...
Leviticus 11:21...jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a...
Leviticus 11:27...nečistý. Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:29...Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé...
Leviticus 11:41...nečistý do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst...
Leviticus 11:42...nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či...
Leviticus 11:44... abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem...
Leviticus 11:46... všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a...
Leviticus 12:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně...
Leviticus 12:5...se ničeho svatého a nepřijde ke svatyniPorodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém...
Leviticus 12:6...šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do...
Leviticus 13:3...synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédnePokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší...
Leviticus 13:5...Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej...
Leviticus 13:6...prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka....
Leviticus 13:8...znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to...
Leviticus 13:22...kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dníPokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého -...
Leviticus 13:23...kněz za nečistého - je to rána malomocenstvíPokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva...
Leviticus 13:24... Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji...
Leviticus 13:27...na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédnePokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:28...kněz za nečistého - je to rána malomocenstvíPokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a...
Leviticus 13:34...dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovuPokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší...
Leviticus 13:36... musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení -...
Leviticus 13:46...na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý...
Leviticus 13:51...dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána...
Leviticus 13:53...o zhoubné malomocenství - musí to být spálenoPokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině...
Leviticus 13:55...věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dníPo vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána...
Leviticus 13:56...spálíš to, je hniloba na líci či na rubuPokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání...
Leviticus 13:58... Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je...
Leviticus 14:8...veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistýPotom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo...
Leviticus 14:39...vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a...
Leviticus 14:43... Vrátí-li se však rána a vypukne na doměpo vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu, přijde...
Leviticus 14:44... přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům...
Leviticus 14:48...ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděvPokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po...
Leviticus 15:13... Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv,...
Leviticus 15:19...krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do...
Leviticus 15:24...a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude...
Leviticus 15:25...výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v...
Leviticus 16:1...žena, a pro muže, který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů,...
Leviticus 19:9...budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani...
Leviticus 19:15...a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj...
Leviticus 19:23...strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízkuPo tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka -...
Leviticus 22:27...se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde...
Leviticus 23:6...Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst...
Leviticus 23:8...shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práciPo sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého...
Leviticus 23:11...snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne...
Leviticus 23:15...všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop...
Leviticus 23:16...sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete...
Leviticus 23:22...budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech...
Leviticus 23:34...Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne...
Leviticus 23:36...shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práciPo sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého...
Leviticus 23:39...měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude...
Leviticus 23:40... palmové ratolesti, větve myrtových keřůpotočních vrb a po sedm dní se budete radovat před...
Leviticus 23:42...vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíciPo sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v...
Leviticus 24:6... dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efyPotom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem...
Leviticus 25:46...ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvímPo sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné...
Leviticus 25:53...s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval....
Leviticus 26:34...stane pustinou a vaše města se obrátí v sutinyPo celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat...
Leviticus 26:35...si země odpočine a vynahradí si své sobotyPo celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože...
Leviticus 27:18...milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let...
Numeri 1:1...pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich...
Numeri 1:5...domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona:...
Numeri 1:18...druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými...
Numeri 1:52... však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých...
Numeri 2:3...Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových...
Numeri 2:10...mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce...
Numeri 2:18...na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce...
Numeri 2:25...100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových...
Numeri 2:31...v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet...
Numeri 2:34...Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a...
Numeri 3:18...Kehat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých...
Numeri 3:19...po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové...
Numeri 3:20...Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody...
Numeri 3:39... však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali...
Numeri 3:47...Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně;...
Numeri 4:36...schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských...
Numeri 4:40...služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je...
Numeri 4:44...služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je...
Numeri 5:8...a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila...
Numeri 6:4...hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušenéPo celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z...
Numeri 6:5...z vinné révy, od zrnka po slupkuPo celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne...
Numeri 6:6... bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růstPo všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k...
Numeri 6:8... neboť na hlavě znak zasvěcení svému BohuPo všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby...
Numeri 7:11...k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení...
Numeri 8:4...Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku  po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně...
Numeri 9:1...povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 10:14...rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:17...v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn ChelonůvPo složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové...
Numeri 10:18...Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosiliPotom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v...
Numeri 10:22... Než došli na místo, Příbytek býval postavenPotom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v...
Numeri 10:25...Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:28...Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl...
Numeri 10:33...nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestuPo tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny...
Numeri 11:32...měl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani...
Numeri 13:2... kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové."...
Numeri 13:21...hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do...
Numeri 13:25... se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznuPo čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali...
Numeri 14:34...vaše mrtvoly do poslední nepadnou na pouštiPo čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v...
Numeri 14:36... které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o  po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou...
Numeri 15:21...odevzdávejte bochánek ze svého prvního těstaPo všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní...
Numeri 15:23... která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně....
Numeri 17:17...od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holípo jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho...
Numeri 17:21...Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holípo jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova....
Numeri 19:11...dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude...
Numeri 19:14...stanu vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu,...
Numeri 19:16...uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho...
Numeri 20:19...proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš...
Numeri 20:29... že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v...
Numeri 21:24...dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok,...
Numeri 21:26...králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem  po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu,...
Numeri 22:29... že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych...
Numeri 26:1... zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi."  Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z...
Numeri 26:15...rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj...
Numeri 26:20...synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod...
Numeri 26:23...Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod...
Numeri 26:26... Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj...
Numeri 26:28...rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové Manasesovi:...
Numeri 26:35...Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z...
Numeri 26:37... Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a...
Numeri 26:38...Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod...
Numeri 26:41...rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové...
Numeri 26:42... Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou...
Numeri 26:44...rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj...
Numeri 26:48... Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z...
Numeri 26:50...a z něj rod šilemský. To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet...
Numeri 26:57... malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z...
Numeri 28:13...každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranupo desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť,...
Numeri 28:17... Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnostPo sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté...
Numeri 28:21...na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích,...
Numeri 28:24...patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně...
Numeri 28:29...jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl...
Numeri 29:10...jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích...
Numeri 29:12...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práciPo sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako...
Numeri 29:15...dvou beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 31:4...ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z...
Numeri 31:5...po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů...
Numeri 31:6...vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze...
Numeri 31:19...muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho...
Numeri 31:30...knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z...
Numeri 32:13...Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je...
Numeri 32:29...izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý...
Numeri 33:1... Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z...
Numeri 33:3...tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před...
Numeri 33:38...země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle...
Numeri 33:49...pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu  po Abel-šitim. Na moábských pláních, při Jordánu naproti...
Numeri 35:20...ho. Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo...
Numeri 35:22...do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z...
Numeri 35:28...prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího...
Deuteronomium 1:7...dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na...
Deuteronomium 1:8...do Libanonu po tu velikou řeku, řeku EufratPohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž...
Deuteronomium 1:23...mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužůpo jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a...
Deuteronomium 1:44...vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali...
Deuteronomium 2:14...potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to...
Deuteronomium 2:27..."Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravu k...
Deuteronomium 2:36...rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze,...
Deuteronomium 3:10...roviny, celého Gileádu a celého Bášanu  po Salchu a Edrei, hlavní města Ogova bášanského království...
Deuteronomium 3:14...se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje  po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn...
Deuteronomium 3:17...údolí Arava, a to od Galilejského jezera  po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát...
Deuteronomium 4:9...vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po...
Deuteronomium 4:10...syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi...
Deuteronomium 4:17...zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve...
Deuteronomium 4:18...ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když...
Deuteronomium 4:32...stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o...
Deuteronomium 4:45...a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání, v...
Deuteronomium 4:46...v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i zem...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům...
Deuteronomium 5:29...pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání,...
Deuteronomium 5:33... Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete...
Deuteronomium 6:2...jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 6:7...synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako...
Deuteronomium 6:24...s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a...
Deuteronomium 7:25... Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys...
Deuteronomium 8:2...otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby ...
Deuteronomium 8:6...Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej....
Deuteronomium 10:12...jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:1...je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti...
Deuteronomium 11:19...své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích...
Deuteronomium 11:22... která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a...
Deuteronomium 12:1... Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi,...
Deuteronomium 12:19...radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi,...
Deuteronomium 13:6...přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho...
Deuteronomium 14:23...ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek...
Deuteronomium 16:3...či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašenéhoPo sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z...
Deuteronomium 16:4...život připomínej den svého odchodu z EgyptaPo sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa,...
Deuteronomium 16:8... tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domůPo šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak...
Deuteronomium 16:15... sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městěPo sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na...
Deuteronomium 17:19...Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít...
Deuteronomium 18:5...a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po...
Deuteronomium 18:8...tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš...
Deuteronomium 19:9... která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny...
Deuteronomium 21:11...Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů,...
Deuteronomium 22:2... ale poctivě je přiveď svému bratru zpětPokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to...
Deuteronomium 22:19...pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů...
Deuteronomium 22:29...se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít...
Deuteronomium 23:7...obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani...
Deuteronomium 23:12...vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodoupo západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj...
Deuteronomium 24:2... ho do ruky a pošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji...
Deuteronomium 24:20...ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově....
Deuteronomium 24:21...Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově....
Deuteronomium 26:17...srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že...
Deuteronomium 28:9... tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li...
Deuteronomium 28:29...raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení...
Deuteronomium 28:33...tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z...
Deuteronomium 28:40...sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I...
Deuteronomium 28:52... nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a...
Deuteronomium 28:54...a nejchoulostivější z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech,...
Deuteronomium 28:56...dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po...
Deuteronomium 28:57...ve svém náručí, po svém synu i své dceřipo plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po...
Deuteronomium 28:64...vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce...
Deuteronomium 29:4...ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich...
Deuteronomium 29:10...i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy...
Deuteronomium 30:16...a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej...
Deuteronomium 31:13...kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za...
Deuteronomium 31:29...slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám...
Deuteronomium 33:25...olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závorypo všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh,...
Deuteronomium 33:29...padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé...
Deuteronomium 34:1...horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan,...
Deuteronomium 34:3...Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha  po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s...
Jozue 1:1...činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele!  Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin...
Jozue 1:5... ke Středozemnímu moři, kde zapadá sluncePo všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí;...
Jozue 1:11...lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem,...
Jozue 2:15...tobě milosrdně a věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže...
Jozue 2:18...přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových...
Jozue 2:22...pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět....
Jozue 3:12...kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší...
Jozue 3:17...lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed...
Jozue 4:2...k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužůpo jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud,...
Jozue 4:4...táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po...
Jozue 4:14...na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti,...
Jozue 4:22...zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin,...
Jozue 4:24... dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili...
Jozue 5:4...je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po...
Jozue 5:5... byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho....
Jozue 5:6...poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků...
Jozue 6:3...denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z...
Jozue 6:27... za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé...
Jozue 7:14...ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude...
Jozue 7:16...'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy...
Jozue 7:17... Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal...
Jozue 7:18...rodinách, byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn...
Jozue 7:21...cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a vzal jsem si to. Tamhle to je, schované v zemi...
Jozue 8:33...Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí...
Jozue 9:1...králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před...
Jozue 10:11...k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do Azeky zasypával...
Jozue 10:41... Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné  po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto...
Jozue 11:17... vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru,  po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal...
Jozue 12:5...a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan  po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu...
Jozue 13:4... Dále celé území Kananejců od sidonské Ary  po Afek u emorejské hranice. Dále území Gebalských a celý...
Jozue 13:11...Amonců. Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž...
Jozue 15:5...hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře  po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se...
Jozue 16:3... Pak sestupuje na západ k území Jafletejců  po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne...
Jozue 17:9...hranici patří synům Efraimovým. Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy...
Jozue 19:8... a také všechny osady okolo těchto měst  po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení...
Jozue 22:3... jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázalPo celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry...
Jozue 22:5...dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha,...
Jozue 22:14... syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdcůpo jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských...
Jozue 24:7...Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na...
Jozue 24:17...Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z...
Jozue 24:29...Jozue lid propustil, každého do jeho dědictvíPo těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův...
Jozue 24:31...horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů,...
Soudců 1:1...jeho synu Pinchasovi v Efraimských horách.  Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z...
Soudců 2:7...svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů,...
Soudců 2:10...horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo...
Soudců 2:18...přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po všechny...
Soudců 2:19... když úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteliPo smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich...
Soudců 2:21... před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje...
Soudců 2:22...Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo...
Soudců 3:15...moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim...
Soudců 3:18...králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar...
Soudců 3:24...střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčkuPo jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře...
Soudců 3:31...pokořit. Země pak měla mír osmdesát letPo něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set...
Soudců 4:1...volským bodcem. Také on zachránil Izrael.  Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v...
Soudců 4:3...v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po...
Soudců 5:26...vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu,...
Soudců 5:30...kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého...
Soudců 6:35...beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal...
Soudců 7:22...zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti...
Soudců 7:24...Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor...
Soudců 8:3...rukou. Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak...
Soudců 8:28...pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země...
Soudců 8:33...v hrobě svého otce Joaše v abiezerské OfřePo Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a...
Soudců 9:48..."Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za...
Soudců 10:1...na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova.  Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy,...
Soudců 10:3...let. Pak zemřel a byl pohřben v ŠamiruPo něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet...
Soudců 11:4...přidali různí ničemové a podnikali s ním výpadyPo nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem,...
Soudců 11:13...přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od...
Soudců 11:22...celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce...
Soudců 11:33...dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu  po Abel-keramim. Kvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci...
Soudců 11:37...přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na...
Soudců 11:39...družkami do hor a oplakávala své panenstvíPo dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal...
Soudců 12:8...zemřel, byl pohřben ve svém městě v GileáduPo něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet...
Soudců 12:11...Ibcan zemřel, byl pohřben v BetléměPo něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil...
Soudců 12:13... byl pohřben v Ajalonu v zabulonském krajiPo něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského...
Soudců 14:8...do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se muPo nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby...
Soudců 15:4...to nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy...
Soudců 15:18...vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému...
Soudců 15:20... Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam...
Soudců 18:3...tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blížpoznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy...
Soudců 18:29...to město znovu vystavěli a usídlili se v němPojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl...
Soudců 19:29...i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal:...
Soudců 20:1...něco!" Nato všichni Izraelci od Danu  po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden...
Růt 1:19...jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal...
Růt 2:11...se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže...
Růt 2:18... kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se...
Růt 3:4... si půjde lehnout, všimni si, kde ležíPotom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak...
Růt 3:7...a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj...
Růt 3:8...pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hlepo boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice...
Růt 3:14... vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat...
Růt 4:4... Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu tiPořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého...
Růt 4:5...dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu...
Růt 4:10...Kiljonovi a Machlonovi. Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému...
1. Samuel 1:28...ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se...
1. Samuel 3:20...z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu  po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův...
1. Samuel 5:9... Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní...
1. Samuel 5:11...proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí...
1. Samuel 6:8...a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty,...
1. Samuel 6:12...rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo....
1. Samuel 6:18...za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti...
1. Samuel 7:2...Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti...
1. Samuel 7:13...sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny...
1. Samuel 7:14...Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu  po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu...
1. Samuel 7:15...a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu...
1. Samuel 8:3...Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a...
1. Samuel 8:5...se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po...
1. Samuel 10:21...kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen...
1. Samuel 11:7...jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne...
1. Samuel 13:3...Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to...
1. Samuel 14:13...je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem...
1. Samuel 14:31...by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli...
1. Samuel 14:52...Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové AbielePo celý Saulův život probíhala urputná válka proti...
1. Samuel 16:17...Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a...
1. Samuel 16:20...vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzlepo svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k...
1. Samuel 17:16...do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se...
1. Samuel 17:57... čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl...
1. Samuel 18:11...tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David...
1. Samuel 19:10...duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale...
1. Samuel 20:25...své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovipo Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo...
1. Samuel 20:27... a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se...
1. Samuel 20:33...se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan...
1. Samuel 21:4...jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný...
1. Samuel 21:9...Saulův zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David...
1. Samuel 21:14...šílenství. Vyrýval značky na vrata bránypouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?"...
1. Samuel 23:26...Davida v maonské poušti pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po...
1. Samuel 24:8...jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyněpokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i David a...
1. Samuel 24:20...najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke...
1. Samuel 25:8...vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládencůpotvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost,...
1. Samuel 25:15...nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušněpo celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám...
1. Samuel 25:38...ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když...
1. Samuel 26:17...a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 26:20...bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou...
1. Samuel 27:1...svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout....
1. Samuel 27:3...své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že...
1. Samuel 30:5...ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože...
1. Samuel 30:16..." Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské...
1. Samuel 31:9...a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbrojposlali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili...
2. Samuel 1:1...pak postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny...
2. Samuel 1:26...Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem miloval! Tvá láska...
2. Samuel 2:2... Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovou po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže,...
2. Samuel 3:3...Jizreelské; druhý Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery...
2. Samuel 3:10...bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu  po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi...
2. Samuel 4:11...vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým...
2. Samuel 5:25...vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer....
2. Samuel 7:7...domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v PříbytkuPo celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni...
2. Samuel 8:1...dům tvého služebníka navěky požehnán!"  Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a...
2. Samuel 8:14... kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se...
2. Samuel 10:1...u královského stolu. Byl chromý na obě nohy.  Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo...
2. Samuel 11:2...tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po...
2. Samuel 11:14...pána. David tedy ráno napsal dopis Joáboviposlal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše...
2. Samuel 12:15...Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl...
2. Samuel 12:18... ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijalPo sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu...
2. Samuel 13:22... Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že...
2. Samuel 13:28...syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!'...
2. Samuel 13:39...David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král...
2. Samuel 14:7...i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbýváPo manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani...
2. Samuel 15:7...zastání u krále. Tak si získal srdce IzraelcůPo čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím...
2. Samuel 15:10...pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronuPo všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se...
2. Samuel 15:36...synové, Achimaac Sádokův a Jonatan AbiatarůvPo nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník...
2. Samuel 16:6...se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl...
2. Samuel 16:13...nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším...
2. Samuel 17:11... se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu  po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je...
2. Samuel 18:4...městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy králPostavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po...
2. Samuel 18:8...dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik...
2. Samuel 18:18...ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby...
2. Samuel 20:2...Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu  po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v...
2. Samuel 20:14...Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny  po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam shromáždili a...
2. Samuel 21:1...byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu...
2. Samuel 21:20...Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek...
2. Samuel 23:4...slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům...
2. Samuel 23:11... Hospodin toho dne způsobil veliké vítězstvíPo něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou...
2. Samuel 24:2..."Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu  po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale...
2. Samuel 24:8...se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šebyPo devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a...
2. Samuel 24:10...mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí....
2. Samuel 24:15...je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do...
1. Královská 1:3...ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku,...
1. Královská 1:6...před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil...
1. Královská 1:13...pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:17...králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu,...
1. Královská 1:20... abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým...
1. Královská 1:24...a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes...
1. Královská 1:27...nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když...
1. Královská 1:30...soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun;...
1. Královská 2:3...statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho...
1. Královská 2:19...odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi....
1. Královská 2:39...jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v JeruzaléměPo třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi...
1. Královská 3:7...syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po...
1. Královská 3:13...to, jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li...
1. Královská 3:14...dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to...
1. Královská 3:18...jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě...
1. Královská 4:12...Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za...
1. Královská 5:1...vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti všichni...
1. Královská 5:4...nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý...
1. Královská 5:5...po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míruPo celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po...
1. Královská 5:7...vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli...
1. Královská 5:11...Hemana, Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a...
1. Královská 5:13...pět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o...
1. Královská 5:15...Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že...
1. Královská 5:19...protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin...
1. Královská 6:1...ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý...
1. Královská 6:5...udělat také zužující se okénka s mřížovímPo celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala...
1. Královská 6:8... dláto ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých...
1. Královská 6:35...na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak...
1. Královská 6:36...celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů...
1. Královská 7:9... pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy byly z...
1. Královská 7:15... Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů...
1. Královská 7:17...z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování...
1. Královská 7:23...lilie. Tak byla dokončena práce na sloupechPo odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k...
1. Královská 7:24...10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktůPod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady...
1. Královská 7:30... Z jeho čtyř rohových sloupků vybíhala ramena pod umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách věnce....
1. Královská 7:39...na jednom z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře...
1. Královská 8:9...desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z...
1. Královská 8:20...tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci...
1. Královská 8:35...směrem k tomuto místu, chválili tvé jménopo svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů,...
1. Královská 8:40...přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim...
1. Královská 8:58... kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání,...
1. Královská 8:65...slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem...
1. Královská 9:10...všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po...
1. Královská 9:19...stavět v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo...
1. Královská 9:21... kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
1. Královská 10:19...trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlépo obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli...
1. Královská 10:20...a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového...
1. Královská 11:25...představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl...
1. Královská 11:34...mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého...
1. Královská 11:36...kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synoviPostarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny...
1. Královská 11:38...přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách,...
1. Královská 12:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha,...
1. Královská 13:33...samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak...
1. Královská 14:30...judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým...
1. Královská 15:4...srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci;...
1. Královská 15:5...upevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se...
1. Královská 15:6...s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co...
1. Královská 15:14...sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova...
1. Královská 15:22... přestal stavět Rámu a stáhl se do TirsyPotom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni...
1. Královská 17:7...ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pilPo nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo....
1. Královská 17:17... přesně jak řekl Hospodin skrze proroka EliášePo nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak...
1. Královská 18:1... "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!"  Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo...
1. Královská 18:4...hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po...
1. Královská 18:13...pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po...
1. Královská 19:11...o život." On mu řekl: "Vystup na horupostav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom...
1. Královská 19:12...zemětřesení, ale ani v něm nebyl HospodinPo zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A...
1. Královská 20:15...mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich...
1. Královská 20:26..." Ben-hadad je poslechl a zařídil se takPo roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby...
1. Královská 22:1...dům za jeho dnů, ale za dnů jeho syna."  Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího...
1. Královská 22:17...tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin...
1. Královská 22:19...mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem...
2. Královská 1:1...Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec.  Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš...
2. Královská 2:8...jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval:...
2. Královská 2:23...jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řeklPotom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po...
2. Královská 3:5...sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnuPo Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému...
2. Královská 3:9..." odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě...
2. Královská 3:27...vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách....
2. Královská 4:35... Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřáloPotom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu...
2. Královská 5:6... Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho...
2. Královská 5:10...a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu....
2. Královská 7:10...jsme k aramejskému táboru a hle - nikde nikdoPo nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů...
2. Královská 7:15...vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli...
2. Královská 8:19...zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům...
2. Královská 10:32...od hříchů Jeroboáma, který svedl celý Izrael. Hospodin v době začal Izrael ořezávat. Chazael na ...
2. Královská 11:14...stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky....
2. Královská 12:3...let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šebyPo celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v...
2. Královská 13:22...se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi...
2. Královská 14:17...Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě...
2. Královská 17:9... Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových...
2. Královská 17:37...ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujtePo všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a...
2. Královská 18:5... Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými...
2. Královská 18:8...proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží ...
2. Královská 18:10...Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce...
2. Královská 20:11...stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti...
2. Královská 21:13...Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísapo vytření se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to...
2. Královská 21:16...nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k...
2. Královská 23:2...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Královská 23:5... které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na...
2. Královská 23:8...všechny kněze z judských měst a od Geby  po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili...
2. Královská 23:14...amonskou odpornost Molocha. Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich...
2. Královská 24:1...král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalemPo třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však...
2. Královská 24:7... co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti...
2. Královská 25:26... kteří s ním byli v Micpě. Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a...
2. Královská 25:29...u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděvpo všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu....
2. Královská 25:30...života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po...
1. Letopisů 2:24...) To vše byli synové Machira, otce GileádovaPo Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce...
1. Letopisů 5:11...Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji  po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom...
1. Letopisů 5:12...kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu. Jejich bratři...
1. Letopisů 5:23...pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po...
1. Letopisů 6:24... syna Kehatova, syna Leviho, syna IzraelovaPo pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna...
1. Letopisů 7:28...s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho...
1. Letopisů 10:9...syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbrojposlali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili...
1. Letopisů 12:20...a jmenoval je veliteli nájezdníků. Dalšípokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s...
1. Letopisů 13:2..."Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé...
1. Letopisů 14:16..." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu po Gezer....
1. Letopisů 14:17...vojsko od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se...
1. Letopisů 16:11... ze srdce se radují, kdo Hospodina hledajíPo Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky...
1. Letopisů 17:6...jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhéPo celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni...
1. Letopisů 18:1...požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!"  Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a...
1. Letopisů 19:1...synové byli královými nejbližšími pobočníky.  Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo...
1. Letopisů 20:6...bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek...
1. Letopisů 21:2...vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby  po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale...
1. Letopisů 21:12...stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude...
1. Letopisů 22:5...a nezkušený, a ten dům, který se vystavět Hospodinu, být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech...
1. Letopisů 27:1...oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc...
1. Letopisů 27:7...měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů....
1. Letopisů 27:34... Královým důvěrníkem byl Chušaj ArkijskýPo Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar....
2. Letopisů 1:8..."Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a...
2. Letopisů 2:15...pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš...
2. Letopisů 3:16...hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů....
2. Letopisů 4:2...loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysokýPo odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po...
2. Letopisů 4:3...10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktůPod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve...
2. Letopisů 5:10...desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z...
2. Letopisů 6:10...tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci...
2. Letopisů 6:26...směrem k tomuto místu, chválili tvé jménopo svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej...
2. Letopisů 6:31...znáš srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou...
2. Letopisů 7:8...slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění....
2. Letopisů 8:1... uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po...
2. Letopisů 8:8... kteří nepatřili k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
2. Letopisů 8:18...na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho...
2. Letopisů 9:18...zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po...
2. Letopisů 9:19...a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového...
2. Letopisů 9:26...do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády...
2. Letopisů 10:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha,...
2. Letopisů 11:5...Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v Jeruzaléměpo celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém,...
2. Letopisů 11:17...svých otců. Tím upevňovali judské královstvípo tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty...
2. Letopisů 11:20...mu porodila Jeuše, Šemariáše a ZahamaPo si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila...
2. Letopisů 11:23...králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných...
2. Letopisů 15:17...sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do...
2. Letopisů 17:2...všech opevněných judských měst umístil vojskopo celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral...
2. Letopisů 17:3...zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách...
2. Letopisů 17:15...velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníkůpo něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš...
2. Letopisů 17:16...něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužůpo něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a...
2. Letopisů 17:18...a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štítypo něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi...
2. Letopisů 17:19...a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a...
2. Letopisů 18:2...sňatkem svého syna spojenectví s AchabemPo několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj...
2. Letopisů 18:16...tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin...
2. Letopisů 18:18...mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem...
2. Letopisů 19:4... ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich...
2. Letopisů 19:5...a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otcůPo celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce....
2. Letopisů 20:1...se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!"  Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými...
2. Letopisů 20:24...dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle - země...
2. Letopisů 21:7... Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi...
2. Letopisů 21:18... kdo mu zůstal, byl nejmladší syn AchaziášPo tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní...
2. Letopisů 21:19...Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobouPo dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci...
2. Letopisů 22:4...matka naváděla k hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého...
2. Letopisů 23:13...vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a...
2. Letopisů 24:2...matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šebyPo celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v...
2. Letopisů 24:4...našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dceryPo nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám....
2. Letopisů 24:14...Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a...
2. Letopisů 24:17...vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho důmPo Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a...
2. Letopisů 25:13... mezitím napadali judská města od Samaří  po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali...
2. Letopisů 26:11... Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem a...
2. Letopisů 30:1... Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále.  Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku...
2. Letopisů 30:5...i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do...
2. Letopisů 30:22...za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli...
2. Letopisů 31:20...jejich rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před...
2. Letopisů 32:1...se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo.  Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska...
2. Letopisů 32:23...stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože...
2. Letopisů 33:14... Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je BůhPo obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od...
2. Letopisů 34:2...v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce...
2. Letopisů 34:4...obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitkůPod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové...
2. Letopisů 34:6...městech na území Manasese, Efraima i Šimeona  po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil...
2. Letopisů 34:7...i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámyporážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal...
2. Letopisů 34:30...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Letopisů 34:33...Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak...
2. Letopisů 35:4...Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David...
2. Letopisů 35:10... Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité...
2. Letopisů 35:20...se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralováníPo tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský...
2. Letopisů 36:21... do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu...
2. Letopisů 36:22...let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin...
Ezdráš 1:1... Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil...
Ezdráš 3:7...ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základyPodle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a...
Ezdráš 3:8...z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili...
Ezdráš 4:5...pak snažili Židy od stavby zastrašit a odraditPo celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády...
Ezdráš 4:20...rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i...
Ezdráš 6:4...loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů širokýPo třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva...
Ezdráš 6:22...národů, aby hledal Hospodina, Boha IzraelePo sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů,...
Ezdráš 8:15...jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími...
Ezdráš 8:32...a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupičiPo příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého...
Ezdráš 9:1...rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali.  Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se...
Ezdráš 9:10...a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal...
Ezdráš 9:11... kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu zemi...
Ezdráš 9:13...a zanecháte ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a...
Ezdráš 10:7...nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni navrátilci...
Nehemiáš 2:6...mých předků, abych ho znovu vystavěl." Králpo boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta...
Nehemiáš 3:21...další část od vchodu do Eliašibova domu  po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z...
Nehemiáš 3:35...ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná...
Nehemiáš 4:8...lid podle jejich rodů s meči, kopími a lukyPo obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu...
Nehemiáš 4:12...zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh....
Nehemiáš 8:15...Svátek stánků a bydlet v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto...
Nehemiáš 9:11...jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do hlubin;...
Nehemiáš 9:12...v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestupo které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi...
Nehemiáš 9:19...nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil...
Nehemiáš 11:8...Maasejášova, syna Itielova, syna JešajášovaPo něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl...
Nehemiáš 11:17...chvály modlitbou. Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn Šamuy, syna Galalova, syna Jedutunova....
Nehemiáš 11:23... Platil pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův...
Nehemiáš 12:24... Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat...
Nehemiáš 12:31... Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradbypostavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po...
Nehemiáš 12:37... Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél...
Nehemiáš 12:38...průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a k Široké...
Nehemiáš 12:47...na zpěváky a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali odvody a levité...
Ester 1:1...nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie  po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském sídelním...
Ester 1:4...i přítomné hodnostáře a představitele provinciíPo dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a...
Ester 1:20... A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své...
Ester 2:1...pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na...
Ester 2:7...matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívkaPo smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní...
Ester 2:12...děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po...
Ester 3:1...králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky.  Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty...
Ester 3:13...prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i...
Ester 6:9...král chce vyznamenat; je na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho...
Ester 6:11...to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce...
Ester 8:9...sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak...
Ester 8:10...a Židům také jejich písmem a jejich jazykemPo jízdních poslech na rychlých koních z říšského hřebčince...
Ester 8:11...prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit,...
Ester 9:4...Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a...
Ester 10:3...a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství...
Job 1:7...s nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl...
Job 1:10...něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a...
Job 2:2...před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl...
Job 3:4...Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačal s úsvitem! Kéž by ho...
Job 5:10...zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemipotoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých,...
Job 7:2...Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce...
Job 7:8... oko, které vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo...
Job 8:16... ten nezůstane stát. Jiný však bují na sluncipo celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny,...
Job 9:8... On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí...
Job 10:6...lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupekpo mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že ...
Job 14:14...na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožijePo všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli ...
Job 14:15...chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásilpo díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky...
Job 15:20...k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho...
Job 15:29... jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen...
Job 16:13... seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako...
Job 18:12...ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá...
Job 18:17...zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji....
Job 19:3...trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem opravdu...
Job 22:14...přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.' - To se chceš držet staré...
Job 24:4...z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za...
Job 27:6...nezřeknu. Trvám na své nevině - se nepustímpo celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli...
Job 27:15...čeká meč, chlebem jeho ratolesti nenasytí sePozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých...
Job 27:17...oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale...
Job 28:3...za nové hranice, pronikají každou krajní mezpo rudě pátrají v černé tmě. Šachty razí, kam poutník...
Job 28:8...dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na...
Job 28:10... Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté...
Job 29:22...napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali...
Job 30:12...povolil, i oni odhodili všechny zábrany. Lůza povstává po pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují...
Job 31:1...do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává...
Job 36:20...z úzkosti, se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu...
Job 37:18...vánkem ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy,...
Job 38:16... Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi...
Job 39:23...se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupitPo boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a šavle se blýskají...
Žalmy 16:8...Rádce, velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici,...
Žalmy 16:11...je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! Modlitba Davidova. Slyš, Hospodine, mou...
Žalmy 17:12...pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši....
Žalmy 17:15...jejich maličké zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou,...
Žalmy 20:5... tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž...
Žalmy 23:3... ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovujepo stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych...
Žalmy 23:6...kalich přetéká. Dobro a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě...
Žalmy 27:4...válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych...
Žalmy 32:8... vítězným jásotem obklopíš! séla Teď  poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak...
Žalmy 33:20... aby je živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On je...
Žalmy 35:28...mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova...
Žalmy 36:12...spravedlnost na v srdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků nepronásleduje !...
Žalmy 37:10... Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš...
Žalmy 42:2... Poučný žalm synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu,...
Žalmy 42:3...po proudící vodě, duše prahne, Bože, po toběPo Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a...
Žalmy 44:6...S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl...
Žalmy 45:10...harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvostypo pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš,...
Žalmy 45:12...Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán...
Žalmy 45:17...svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení...
Žalmy 45:18...je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na věky věků chválí...
Žalmy 51:8... hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils ...
Žalmy 54:5...moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo...
Žalmy 55:11...krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města...
Žalmy 56:7... jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují krokypo mém životě se sápají. Copak uniknou se svou...
Žalmy 58:3...rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdcepo celé zemi šíříte násilí! odmalička se bídáci odcizili...
Žalmy 59:7...séla Večer se vracejí, štěkají jako psipo celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty...
Žalmy 59:15...Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psipo celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu...
Žalmy 61:9...Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 63:2...Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po...
Žalmy 63:5... rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši...
Žalmy 64:8...hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran!...
Žalmy 68:31... to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení...
Žalmy 69:2...zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Božepomoz mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna...
Žalmy 69:21...Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K...
Žalmy 72:2... soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky ...
Žalmy 72:5...a jejich utlačovatele rozdrtí! žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak...
Žalmy 72:8... panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho...
Žalmy 73:9... ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto...
Žalmy 73:20...budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš!...
Žalmy 73:25... Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když tělo i srdce strádají, Bůh je...
Žalmy 77:3...svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám,...
Žalmy 77:7...dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji:...
Žalmy 78:29...dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim topo čem bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli...
Žalmy 79:3...těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je...
Žalmy 86:14... zachránil jsi z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém...
Žalmy 89:5...smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn...
Žalmy 90:1...Amen! Amen! Modlitba Božího muže MojžíšePo všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než...
Žalmy 91:7...tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase polednímPo tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici...
Žalmy 95:10...vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl:...
Žalmy 100:5...chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho...
Žalmy 102:13...stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá...
Žalmy 102:25...Řekl jsem: Bože můj, neber zprostřed životapo všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi...
Žalmy 103:21... kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří...
Žalmy 104:15...Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olejpo němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil...
Žalmy 104:21...noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemžíPo své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali....
Žalmy 105:4... ze srdce se radují, kdo Hospodina hledajíPo Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky...
Žalmy 105:31...ložnicích! Na jeho rozkaz mouchy přilétlypo celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami,...
Žalmy 105:33...kroupami, nad jejich zemí se blesky míhalyPotloukl jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši...
Žalmy 105:41...Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému...
Žalmy 106:9...své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a vyschlo, provedl je hlubinami jako po poušti!...
Žalmy 106:27...nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je rozpráší. Potom se s...
Žalmy 106:31... aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavilPočetl mu to za spravedlnost po všechna pokolení, navěky....
Žalmy 107:4...i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení...
Žalmy 107:7... a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva...
Žalmy 107:30...se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavupo němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy,...
Žalmy 109:6...za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudcepo pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za...
Žalmy 109:10...sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář...
Žalmy 109:31...ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupyPo pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho...
Žalmy 110:1...ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé...
Žalmy 110:5...navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi!...
Žalmy 119:3...celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá...
Žalmy 119:20...mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od...
Žalmy 119:35... jsem mu celým srdcem poslušen. Veď  po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň...
Žalmy 119:40...strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na...
Žalmy 119:55...mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit....
Žalmy 119:81...- tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou,...
Žalmy 119:90...slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesíchPo všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a...
Žalmy 119:131...otevřenými vzdychám dychtivě, protože toužím po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle...
Žalmy 119:174... vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž...
Žalmy 121:5...ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stín....
Žalmy 128:5... který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš...
Žalmy 132:11...svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat:...
Žalmy 133:2...v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po...
Žalmy 135:8...blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a...
Žalmy 135:13... dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna...
Žalmy 136:16...moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké...
Žalmy 143:6...přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš...
Žalmy 143:8...lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestupo níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav ,...
Žalmy 143:10...vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede  po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno své, ve...
Žalmy 146:10...a sirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna...
Přísloví 2:3...nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Anopo rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak...
Přísloví 2:4... Když ji jak stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech, úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k...
Přísloví 2:13...těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se...
Přísloví 3:26...bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí...
Přísloví 4:11...se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učitpo přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic...
Přísloví 4:15...zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po , odvrať se od a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu...
Přísloví 6:25...lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku...
Přísloví 6:28...klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo...
Přísloví 7:9... k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večerpo setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v...
Přísloví 7:25... výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdcepo jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli...
Přísloví 8:30...vody poslechly! Základy země když vyměřovalpo jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za...
Přísloví 9:15...domu vysedává, na křesle na městských výšináchPokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách...
Přísloví 13:11...nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání unavuje srdce,...
Přísloví 14:6...lživě, křivopřísežník ale šíří klam. Drzoun se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je poznání snadno...
Přísloví 15:14...srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka...
Přísloví 18:6... Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou...
Přísloví 18:15...duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku...
Přísloví 19:14...žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost...
Přísloví 19:22...mnohé plány, stane se ale, co chce HospodinPo člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák...
Přísloví 23:3...svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůžPo jeho lahůdkách nedychti - ten pokrm je totiž ošidný!...
Přísloví 23:6...křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen...
Přísloví 24:1...si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závistpo jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o...
Přísloví 26:13...od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestěPo ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v...
Přísloví 29:10... pohrůžky, posměch, nic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidí, upřímnému se sápou po krku. Tupec ...
Přísloví 31:12...tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí,...
Přísloví 31:21... ani když padá sníh, celá její domácnost  po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se...
Kazatel 1:11... bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích:...
Kazatel 2:9...Jeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné...
Kazatel 2:16...A tak jsem usoudil, že i to je marnostPo moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé...
Kazatel 2:18... všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda...
Kazatel 2:23...to usilování, kterým se pachtí pod sluncemPo všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se...
Kazatel 4:8... Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně pachtím, proč...
Kazatel 4:15...zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil po...
Kazatel 7:28...jsem porovnával s druhým, abych našel smyslpo němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi...
Kazatel 9:9...nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod...
Kazatel 10:3...místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví....
Kazatel 10:13...přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po následují hrozné...
Kazatel 11:1... každé tvé slovo roznese na křídlech.  Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej....
Píseň 1:4...- to proto panny milují. Vezmi s seboupoběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a...
Píseň 2:12... průtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji...
Píseň 3:1...béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla...
Píseň 3:2... A tak vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po tom, kterého z duše miluji....
Píseň 7:10...mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno...
Izaiáš 1:12...Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř...
Izaiáš 3:12...můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestupo níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí,...
Izaiáš 3:15...že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví:...
Izaiáš 4:1...oblékat se vlastním oděvem, jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův...
Izaiáš 8:8...zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne  po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k...
Izaiáš 10:26...skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil...
Izaiáš 10:27...z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do Ajatu, prošli Migronem, v...
Izaiáš 14:20...zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil...
Izaiáš 14:21...plemeni! Připravte jatka pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby ovládali...
Izaiáš 15:3...i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do...
Izaiáš 17:13... uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí...
Izaiáš 18:2...bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru,...
Izaiáš 21:7... ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech -...
Izaiáš 21:16...lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva...
Izaiáš 22:8...- Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve...
Izaiáš 22:11...vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna...
Izaiáš 22:24...ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů,...
Izaiáš 23:15...vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života...
Izaiáš 23:17... zpívej, zpívej, si na tebe vzpomenouPo sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se...
Izaiáš 24:13...národy - jako když se češou olivy, jako když po vinobraní zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou...
Izaiáš 24:22...jako vězni do jámy, budou zavřeni v žalářipo dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i...
Izaiáš 26:8...spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v...
Izaiáš 26:9...připomínce v duši toužíme. duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy...
Izaiáš 26:14...- vždyť jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národ, Hospodine,...
Izaiáš 27:12...se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a...
Izaiáš 29:9...slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil...
Izaiáš 30:21...ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly...
Izaiáš 33:6...a spravedlností Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění -...
Izaiáš 35:8...šakali, zarostou trávou, třtinou, rákosímPovede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude...
Izaiáš 35:9...divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou vykoupeni; Hospodinovi zachránění se...
Izaiáš 38:8... co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na...
Izaiáš 38:20...dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k záchraně - zpívejme a hrajme na...
a další...

Slova obsahující po: agrippo (6) alespoň (6) amfipolis (1) apolla (3) apollo (3) apollos (3) apollův (2) apollyon (1) apolonii (1) apoštol (14) apoštola (2) apoštolem (4) apoštolové (20) apoštolském (1) apoštolství (4) apoštolů (13) apoštolům (8) apoštoly (17) archipovi (2) aspoň (29) bezesporu (1) bezpočet (6) bezpočtu (7) bezpochyby (1) ciporův (7) dekapole (2) dekapoli (1) diaspory (1) diaspoře (1) dopodrobna (1) dopoledne (1) doporučuji (1) doporučující (3) doposud (3) dopouštějí (3) dopouštěl (1) dopouštěli (4) dopouští (2) dopověděl (1) filipovi (3) filipovy (2) filipovým (1) haclelponi (1) heliopole (4) hierapoli (1) hloupost (11) hlouposti (4) hloupou (1) hňupové (1) hospodář (7) hospodáře (5) hospodáři (3) hospodářství (1) hospodařte (1) hospodin (3494) hospodina (695) hospodine (401) hospodinem (234) hospodinova (358) hospodinově (116) hospodinovi (11) hospodinovo (221) hospodinovou (16) hospodinovu (77) hospodinovy (88) hospodinových (98) hospodinovým (37) hospodinovýma (1) hospodinovými (2) hospodinu (841) hospodinův (283) hospodyně (1) kopou (1) koupou (1) krupobití (22) kupoval (1) kupovali (3) kupovat (7) lampou (4) lopotně (1) lopotném (1) lumpovi (1) mezopotámie (2) mezopotámii (1) mezopotamského (3) mezopotamském (1) micpou (1) nakupovali (3) nakupovat (2) napočítá (2) napočítáno (1) napočítáš (1) napočítáte (1) napodobeniny (1) napohled (16) nápoj (8) nápoje (5) nápojem (1) nápojích (1) napojil (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |