Plačte

Hledám varianty 'plačte' [ plakejte (1) plakat (14) plakaly (1) plakali (11) plakala (3) plakal (20) pláču (2) plačte (7) pláčou (5) pláčete (2) pláčeš (4) pláče (23) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 21:16... jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na...
Genesis 33:4... objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a...
Genesis 43:30...pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl:...
Genesis 45:2...nezůstal, když se dával poznat svým bratrůmPlakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo...
Genesis 45:14...Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krkuplakal a Benjamín plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny...
Genesis 45:15...v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratryplakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni...
Genesis 46:29...se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu...
Numeri 11:4...Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které...
Numeri 11:10... mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým....
Numeri 25:6... kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele...
Deuteronomium 34:8...moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem...
Soudců 2:4...ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a...
Soudců 11:37... smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji...
Soudců 20:23...jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šliplakali před Hospodinem do večera. Ptali se Hospodina:...
1. Samuel 1:8...nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci?...
1. Samuel 11:4...to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je...
1. Samuel 11:5...vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé...
1. Samuel 20:41...se poklonil. Políbili se navzájem a společně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co...
1. Samuel 30:4...zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě...
2. Samuel 3:16... syna Lajišova. Její muž ale šel za plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať...
2. Samuel 3:32...pochovávali, král nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem...
2. Samuel 12:21...služebníci. "Dokud chlapec žil, postil sesplakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!"...
2. Samuel 12:22...chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem seplakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou...
2. Samuel 13:19...na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukamaplakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr...
2. Samuel 13:36... opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do...
2. Samuel 15:23...měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král...
2. Samuel 15:30...pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním...
2. Samuel 19:2... synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král...
2. Královská 8:12...nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím,"...
2. Královská 13:14...onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívilplakal nad ním a volal: "Otče můj, otče můj! Jízdo...
2. Královská 20:3...dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního...
Ezdráš 3:12... kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto...
Ezdráš 3:13... Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se...
Ezdráš 10:1...Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství...
Nehemiáš 1:4...jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes...
Nehemiáš 8:9...rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem...
Job 2:12...zdálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, ...
Job 16:16...zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece...
Žalmy 6:9... Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti,...
Žalmy 78:64... Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako...
Žalmy 80:6...lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů...
Žalmy 137:1... Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávaliplakali, když jsme vzpomínali na Sion. V zemi jsme...
Kazatel 3:4...a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas...
Izaiáš 15:2...zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci...
Izaiáš 16:9...objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými slzami smáčím, Eleale a...
Izaiáš 22:12...Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle...
Izaiáš 30:19...Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více  plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou...
Izaiáš 32:13...mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákemPlačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření!...
Izaiáš 33:7...bohatstvím! Hle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli...
Izaiáš 38:3...dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo...
Jeremiáš 9:9...stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám...
Jeremiáš 12:11...poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to...
Jeremiáš 13:17...je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce,...
Jeremiáš 22:10...Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím...
Jeremiáš 31:15...křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!"...
Jeremiáš 41:6... jim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za...
Jeremiáš 48:32...naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláču, révo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé výhonky k...
Pláč 3:49...proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než...
Ezechiel 24:16...potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen tiché sténání - nekonej...
Ezechiel 27:31...hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku. Spustí nad tebou...
Joel 1:5...larvách, sežraly ponravy. Proberte se, opilciplakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok...
Joel 2:17...svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíteplačte mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři, Hospodine,...
Amos 8:8...neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a zase opadne...
Amos 9:5...se roztřese, všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka...
Micheáš 1:11...Obyvatelé Ceananu nevyjdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou,...
Nahum 2:8...je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď...
Malachiáš 2:13...ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzamipláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich obětí, že ho...
Matouš 2:18...slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!"...
Marek 16:10...to těm, kdo bývali s ním a nyní truchliliplakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili...
Lukáš 6:21... neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás budou...
Lukáš 8:52... Jakuba, Jana a rodičů děvčátka. Všichni nad  plakali a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen...
Lukáš 23:27...veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery...
Jan 11:31...šla ven, a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl...
Jan 11:33...byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut...
Jan 16:20... spatříte'? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se...
Jan 20:11...vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobuplakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde...
Jan 20:13...rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam...
Jan 20:15...stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění...
Skutky 20:37...poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se rmoutili nad...
Římanům 12:15... ale dobrořečte. Radujte se s radujícímiplačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte...
Jakub 4:9...dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchleteplačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše radost v...
Jakub 5:1... ale nejednat je hřích. A teď vy, boháčiplačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše...
Zjevení 5:4...knihu otevřít ani do nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu...
Zjevení 18:11...v jedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a truchlit, neboť nikdo nekoupí jejich zboží:...
Zjevení 18:15...hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlit a naříkat: "Běda, běda, město veliké,...

Slova obsahující plačte: neplačte (4) plačte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |