Pisgy

Hledám varianty 'pisgy' [ pisgy ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 21:20...a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k...
Numeri 23:14...A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a...
Deuteronomium 3:17...jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš...
Deuteronomium 3:27...mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ...
Deuteronomium 4:49...údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli...
Deuteronomium 34:1...z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem:...
Jozue 12:3...moře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten...
Jozue 13:20... Ceret-šachar na kopci v údolí, Bet-peor, úbočí Pisgy a Bet-ješimot - všechna města náhorní roviny a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |