Pilát

Hledám varianty 'pilát' [ pilátovi (7) pilátem (5) piláta (5) pilát (42) ]. Nalezeno 57 veršù.
Matouš 27:2...ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl...
Matouš 27:13... z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec...
Matouš 27:17...vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupyPilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil?...
Matouš 27:19...totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj...
Matouš 27:22...co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?"...
Matouš 27:24...však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší...
Matouš 27:58... který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat...
Matouš 27:62...dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešliPiláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten...
Matouš 27:65... než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili...
Marek 15:1...Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?"...
Marek 15:2... svázali Ježíše, odvedli ho a vydali PilátoviPilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to...
Marek 15:4...kněží ho začali obviňovat z mnoha věcíPilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z...
Marek 15:5... obviňují?" Ježíš ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na...
Marek 15:8...jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupilPilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvykle. Pilát se...
Marek 15:9...Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvyklePilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil...
Marek 15:12...kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni...
Marek 15:14...vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát...
Marek 15:15...Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale...
Marek 15:43...očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že...
Marek 15:44... přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo těloPilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka a...
Lukáš 3:1...roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje,...
Lukáš 13:1...přítomných vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl: "Myslíte...
Lukáš 23:1... Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli hoPilátovi. Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž...
Lukáš 23:3...daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to...
Lukáš 23:4...král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle je ten...
Lukáš 23:6...Začal v Galileji a došel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?"...
Lukáš 23:11...ho do skvostného roucha a poslal ho zpátkyPilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím...
Lukáš 23:12...ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se HerodesPilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist....
Lukáš 23:13...předtím totiž k sobě chovali nenávistPilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim:...
Lukáš 23:20...za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit...
Lukáš 23:24...byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl...
Lukáš 23:52...Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do...
Jan 18:29... aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se....
Jan 18:31...ho k tobě," odpověděli. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme...
Jan 18:33...slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi...
Jan 18:35... nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi vydali. Co jsi...
Jan 18:37...ale není odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil...
Jan 18:38...pravdě, poslouchá." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle ...
Jan 19:1...Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.)  Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci...
Jan 19:4..." žije židovský král!" jej tloukli holemiPilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl...
Jan 19:5...a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!" řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a...
Jan 19:6...ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme...
Jan 19:8...zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil...
Jan 19:10...Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat, anebo ...
Jan 19:12... Ten, kdo tobě vydal, proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli:...
Jan 19:13...Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu...
Jan 19:14...Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s...
Jan 19:15...ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží...
Jan 19:19...s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostředPilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění:...
Jan 19:21... řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', aleTento...
Jan 19:22...'" "Co jsem napsal, to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a...
Jan 19:31...zůstala na křížích do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout...
Jan 19:38...strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát...
Skutky 3:13...Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého...
Skutky 4:27...jeho Pomazanému.' A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému...
Skutky 13:28...nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když naplnili všechno, co o něm bylo...
1. Timoteus 6:13... který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával...

Slova obsahující pilát: pilát (42) piláta (5) pilátem (5) pilátovi (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |