Pevně

Hledám varianty 'pevně' [ pevně ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 20:18... Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin...
Exodus 26:24... Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma;...
Exodus 36:29...Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy...
Soudců 16:11...bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby  pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic...
Růt 1:18...s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly...
1. Samuel 25:29...ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život...
2. Samuel 22:22...rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám...
1. Královská 2:12...Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel...
1. Královská 2:24...životem! Jakože je živ Hospodin, který  pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle...
1. Královská 2:46...ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem...
2. Královská 6:32... ten posel přijde, zavřete za ním dveřepevně je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho pán."...
2. Královská 14:5...na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili...
1. Letopisů 16:30...svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zemPevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa,...
1. Letopisů 29:18...v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce,...
2. Letopisů 1:1...všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním...
2. Letopisů 12:1...a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným, opustil...
2. Letopisů 17:5...řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary,...
2. Letopisů 25:3... ale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili...
Job 38:38... když se prach speče jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš...
Job 40:17...Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti jako bronzové válce, končetiny...
Job 41:7...Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi...
Job 41:15...je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se....
Žalmy 18:22...rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám...
Žalmy 20:9...Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli...
Žalmy 30:8...Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem...
Žalmy 93:1...majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásalPevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl...
Žalmy 96:10... celá zem! Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit...
Přísloví 22:19...právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v...
Píseň 3:4...jsem toho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky,...
Izaiáš 8:11...námi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když  pevně uchopil svou rukou a varoval , abych se nevydával...
Izaiáš 22:17... Jen se, ty hrdino, podívej, jak Hospodin pevně popadne, jak prudce s tebou zatřese! Zavine do...
Izaiáš 42:6...povolal jsem k vítězství a za ruku  pevně uchopil; ochráním. Svému lidu dám do smlouvy...
Jeremiáš 32:41... S radostí jim budu prokazovat dobrodinípevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou...
Ezechiel 27:24...plášti s výšivkami, pestrými kobercipevně tkanými šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejí,...
Matouš 13:15...tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,...
Lukáš 9:51...se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůrupevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou...
Skutky 27:41... V mořské úžině však loď najela na mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila...
Skutky 28:27...tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,...
Římanům 15:24...navštívit, rád bych to udělal cestou do ŠpanělPevně doufám, že se s vámi setkám a že vypravíte na...
1. Korintským 1:6...poznáním. Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco...
1. Korintským 10:12...se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte,...
2. Korintským 1:24...vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se...
Galatským 5:1... V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodilpevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha...
Filipským 1:27...(a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše...
Filipským 2:16...pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světěPevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být...
Koloským 1:23... bez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje...
1. Tesalonickým 3:8...vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za...
2. Tesalonickým 2:15...Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ústně...
2. Timoteus 2:19...o tom, že nastalo vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří...
Titus 1:9...rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl...
Židům 4:14...Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného...
1. Petr 5:12...vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v  pevně. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu...
2. Petr 1:12...bez přestání připomínat, ačkoli je znátepevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám...

Slova obsahující pevně: opevněme (1) opevněná (23) opevněné (2) opevněného (1) opevněném (1) opevněnému (2) opevnění (5) opevněních (1) opevněním (1) opevněnou (2) opevněných (8) opevněným (4) pevně (53) připevněna (1) připevněny (2) připevněným (4) upevněn (5) upevněny (2) zpevněné (1) zpevněny (2) zpevněný (1) zpevněte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |