Petrovi

Hledám varianty 'petrovi' [ petře (3) petrův (3) petrovu (1) petrovo (1) petrovi (12) petrova (2) petrem (3) petra (26) petr (120) ]. Nalezeno 166 veršù.
Matouš 4:18...síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a...
Matouš 8:14...služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou....
Matouš 10:2...jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,...
Matouš 14:28...se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu....
Matouš 14:29... k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši...
Matouš 15:15...jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš...
Matouš 16:16...jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to...
Matouš 16:18... ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel ji...
Matouš 16:22...Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvýchPetr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraň,...
Matouš 16:23... to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš , protože...
Matouš 17:1...království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na...
Matouš 17:4...uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvajíPetr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli...
Matouš 17:24... Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupiliPetrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?"...
Matouš 17:25...neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co...
Matouš 17:26...synů, anebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale...
Matouš 18:21...jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr...
Matouš 19:27...u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s...
Matouš 26:33..." "I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen,...
Matouš 26:35...v noci, než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Petr se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy...
Matouš 26:37... se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat...
Matouš 26:40... "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení....
Matouš 26:58... kde se shromáždili znalci Písma a staršíPetr ho ale zpovzdálí následoval na veleknězův dvůr....
Matouš 26:69...říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna...
Matouš 26:72..."Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval...
Matouš 26:75..."Toho člověka neznám!" A vtom zakokrhal kohoutPetr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout,...
Marek 3:16...jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva...
Marek 5:37... Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu...
Marek 8:29...vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu...
Marek 8:32...vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeněPetr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil...
Marek 8:33...ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale...
Marek 9:2...přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou...
Marek 9:5...Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s JežíšemPetr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu!...
Marek 10:28...U Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš...
Marek 11:21...toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschlPetr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře, podívej se, ten...
Marek 13:3...se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámuPetr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni...
Marek 14:29...Galileje." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že...
Marek 14:33..."Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a...
Marek 14:37...vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se,...
Marek 14:54...všichni vrchní kněží i starší a znalci PísmaPetr ho ale zpovzdálí následoval dovnitř na veleknězův...
Marek 14:66...říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemiPetr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z...
Marek 14:67...jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: "Ty jsi...
Marek 14:70...Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!"...
Marek 14:72... neznám!" A vtom podruhé zakokrhal kohoutPetr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát...
Marek 16:7...ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkůmPetrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak...
Lukáš 5:8...obě lodi, se ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode ,...
Lukáš 6:14...a nazval je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa,...
Lukáš 8:45...se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš...
Lukáš 8:51...do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka. Všichni nad ...
Lukáš 9:20...zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu neříkali...
Lukáš 9:28...Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil....
Lukáš 9:32...o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v JeruzaléměPetr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se...
Lukáš 9:33...po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovatPetr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu...
Lukáš 12:41...hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?"...
Lukáš 18:28...u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." "Amen...
Lukáš 22:8...chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k...
Lukáš 22:33...obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!"...
Lukáš 22:34... i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám tiPetře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že znáš...
Lukáš 22:54...ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího knězePetr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora...
Lukáš 22:55...oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla,...
Lukáš 22:58...také jeden z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit:...
Lukáš 22:60...s ním určitě byl také - vždyť je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtom,...
Lukáš 22:61...zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se...
Lukáš 24:12...ta slova považovali za tlachání a nevěřili jimPetr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil...
Jan 1:40...a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu:...
Jan 1:42...Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel...
Jan 1:44...mnou." (Filip byl z Betsaidy, města OndřejovaPetrova.) Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho...
Jan 6:8...Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který pět ječných...
Jan 6:68... "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a...
Jan 13:6... jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď...
Jan 13:8..." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného...
Jan 13:9..." odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu...
Jan 13:24...miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho...
Jan 13:36... když budete mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za...
Jan 13:37..." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za život?"...
Jan 18:10...jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova...
Jan 18:11...Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl...
Jan 18:15... že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se...
Jan 18:16... a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvoraPetr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se...
Jan 18:17...s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím...
Jan 18:18...rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali sePetr tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše...
Jan 18:25...poslal v poutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho:...
Jan 18:26...z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl...
Jan 18:27..."Copak jsem s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše...
Jan 20:2...uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a...
Jan 20:3...jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k...
Jan 20:4...k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř...
Jan 20:6...plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která...
Jan 21:2...u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské,...
Jan 21:3...byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šli a nastoupili...
Jan 21:7...ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to...
Jan 21:11...trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb!...
Jan 21:15...učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane...
Jan 21:17...ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš ...
Jan 21:20...Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého...
Jan 21:21...a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu...
Skutky 1:13...do horní místnosti domu, kde pobývaliPetr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš,...
Skutky 1:15...V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo...
Skutky 2:14...a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé...
Skutky 2:37...Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?"...
Skutky 2:38...máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista,...
Skutky 3:1... Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.  Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních...
Skutky 3:3...vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o...
Skutky 3:4...chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnuPetr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na...
Skutky 3:6...vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostanePetr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám...
Skutky 3:11...bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do...
Skutky 3:12...seběhli k nim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu...
Skutky 4:7...a ostatní z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v...
Skutky 4:8...mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší...
Skutky 4:13...bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a...
Skutky 4:19... o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučíPetr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích...
Skutky 5:3... Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolůPetr mu na to řekl: "Ananiáši, to tak ovládl satan, že...
Skutky 5:8...přišla i jeho žena, která nevěděla, co se staloPetr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik...
Skutky 5:9...pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo...
Skutky 5:15...na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních měst...
Skutky 5:29...nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat...
Skutky 8:14...Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali...
Skutky 8:20... na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé peníze zatraceny s tebou!...
Skutky 9:32...a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstalyPetr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým...
Skutky 9:34...byl ochrnutý a osm let byl upoután na lůžkoPetr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus uzdravuje. Vstaň a...
Skutky 9:38...blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva muže s prosbou, aby k...
Skutky 9:39...muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišelPetr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní...
Skutky 9:40... které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimiPetr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se...
Skutky 9:43...se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v PánaPetr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha...
Skutky 10:5...pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který dům u...
Skutky 10:9... Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městuPetr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil....
Skutky 10:13... plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "VstaňPetře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy...
Skutky 10:14...němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic...
Skutky 10:17...byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle,...
Skutky 10:18...ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl:...
Skutky 10:19..."Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají...
Skutky 10:21...odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho...
Skutky 10:23... pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova." Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a...
Skutky 10:25...a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k...
Skutky 10:26...mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil sePetr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen...
Skutky 10:32... Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona koželuha u moře.' Proto...
Skutky 10:34...tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu...
Skutky 10:44...hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo...
Skutky 10:45...jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišliPetrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany....
Skutky 10:46... jak mluví v jiných jazycích a velebí BohaPetr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest...
Skutky 11:2...doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali:...
Skutky 11:4...jsi k neobřezancům a jedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když...
Skutky 11:7... plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚VstaňPetře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy...
Skutky 11:13...‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj...
Skutky 12:3... že se to Židům líbí, rozhodl se zatknoutPetra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se...
Skutky 12:5...ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšeníPetr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj...
Skutky 12:6...Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže...
Skutky 12:7...anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu...
Skutky 12:9...pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je...
Skutky 12:11...jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo...
Skutky 12:13...Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbámPetr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem...
Skutky 12:14...přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela...
Skutky 12:16...je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a...
Skutky 12:18...vypukl nemalý rozruch nad tím, co se staloPetrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu...
Skutky 15:7... aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás ...
1. Korintským 1:12..." jiný: " jsem Apollův," další: " jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je Kristus...
1. Korintským 3:22... Všechno je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt, přítomnost nebo...
1. Korintským 9:5...jako ostatní apoštolové a Pánovi bratřiPetr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat...
1. Korintským 15:5...a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům...
Galatským 1:18...jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámilPetrem. Strávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným...
Galatským 2:7...bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo...
Galatským 2:8...Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze...
Galatským 2:9... působil přece i skrze mne vůči pohanům. JakubPetr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali,...
Galatským 2:11... o což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil....
Galatským 2:14... jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid,...
1. Petr 1:1...duši před smrtí a přikryje množství hříchů.  Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v...
2. Petr 1:1...lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |