Petrův

Hledám varianty 'petrův' [ petrův (3) petrovu (1) petrovo (1) petrovi (12) petrova (2) ]. Nalezeno 19 veršù.
Matouš 8:14...služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou....
Matouš 16:23... to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš , protože...
Matouš 17:24... Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupiliPetrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?"...
Matouš 26:40... "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení....
Marek 14:37...vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se,...
Marek 16:7...ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkůmPetrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak...
Jan 1:44...mnou." (Filip byl z Betsaidy, města OndřejovaPetrova.) Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho...
Jan 13:6... jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď...
Jan 18:11...Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl...
Jan 20:2...uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a...
Jan 21:7...ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to...
Skutky 4:13...bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a...
Skutky 5:15...na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních měst...
Skutky 12:14...přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela...
1. Korintským 1:12..." jiný: " jsem Apollův," další: " jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je Kristus...
1. Korintským 15:5...a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům...
Galatským 2:7...bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo...
Galatským 2:8...Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze...
Galatským 2:14... jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |