Perského

Hledám varianty 'perského' [ perských (6) perský (4) perskému (1) perského (12) perské (1) perská (1) ]. Nalezen 21 verš.
2. Letopisů 36:20...kde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy...
2. Letopisů 36:22...odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy...
2. Letopisů 36:23...slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království...
Ezdráš 1:1...Bůh, buď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené...
Ezdráš 1:2...rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království...
Ezdráš 1:8...z Jeruzaléma a které uložil v chrámu svého bohaPerský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který...
Ezdráš 4:3...Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby...
Ezdráš 4:5...stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského krále Dareia...
Ezdráš 4:7... Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a...
Ezdráš 4:9...druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských, uruckých, babylonských, súských (to jest...
Ezdráš 4:24...se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův,...
Ezdráš 6:14... syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu...
Ezdráš 7:1...chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále Artaxerxe, přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna...
Nehemiáš 12:22...i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v...
Ester 1:14...Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memuchan - sedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k samému...
Ester 1:18...Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perských a médských velmožů doslechnou zprávu o královně a...
Ester 1:19...královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí...
Ester 10:2... to vše je sepsáno v Kronice králů médskýchperských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a...
Daniel 6:29...A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále...
Daniel 10:1...zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo...
Daniel 10:13... Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |