Pec

Hledám varianty 'pec' [ pekly (2) peklo (1) pekli (2) pekla (15) pekl (1) pečeš (1) pečeni (1) peče (1) péci (4) pecí (1) peci (10) pece (22) pec (11) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 15:17...zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten...
Genesis 19:28...tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jakopece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval...
Exodus 7:28... do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých...
Exodus 9:8...a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popelapece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi....
Exodus 9:10...v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popelpece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil...
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se  péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Exodus 19:18...sestoupil v ohni. Stoupal z dým jakopece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo...
Leviticus 2:4...obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky...
Leviticus 6:10...místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých...
Leviticus 7:9...oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná oběť upeče v peci, připravená na pánvi nebo na plotně připadne...
Leviticus 11:35... nač upadne taková zdechlina, bude nečistéPec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás...
Leviticus 26:26... vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. ...
Numeri 11:8...nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z  pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý...
Deuteronomium 4:20...nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a...
1. Samuel 8:13...vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařilypekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole,...
1. Královská 8:51...Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého...
2. Letopisů 35:13...Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části...
Job 37:17...Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš s ním...
Žalmy 12:7...Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine,...
Žalmy 21:10...tvá pravice! přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je...
Žalmy 55:16...je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám,...
Žalmy 102:4...Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na...
Přísloví 17:3...dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na...
Přísloví 23:14... neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho dušipekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce...
Přísloví 27:21...jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v...
Izaiáš 14:11...- jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí je hniloba a...
Izaiáš 14:15... budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí,...
Izaiáš 31:9...Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou...
Izaiáš 44:16...spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připravípeče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohřeje, říká:...
Izaiáš 44:19... nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se...
Izaiáš 48:10...jsem , nejsi stříbrný, vyvolil jsem peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych...
Izaiáš 57:9...jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná...
Jeremiáš 11:4...v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a plňte vše, co vám...
Jeremiáš 44:19...Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a přinášely úlitby bez...
Pláč 5:10...mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak...
Ezechiel 22:18...mědi, cínu, železa a olova - struska oddělenápeci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože...
Ezechiel 22:20...stříbro s mědí, železem, olovem a cínem hrne do pece, kde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém...
Ezechiel 22:22...v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 46:20...oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné oběti, aby je nevynášeli do vnějšího nádvoří, a...
Daniel 3:6...se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a...
Daniel 3:11...a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit...
Daniel 3:15... budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z moci?" "Na to...
Daniel 3:17...chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí,...
Daniel 3:19...zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a největším...
Daniel 3:20...a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích,...
Daniel 3:21...i čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec...
Daniel 3:22... Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do Šadracha, Mešacha a...
Daniel 3:23... pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se...
Daniel 3:26...přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednego, služebníci...
Ozeáš 7:4...lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu...
Ozeáš 7:6...třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísají; celou noc doutná jejich...
Ozeáš 7:7...jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají;...
Amos 9:2... neunikne mi ani jediný! I kdyby se zakopali do pekla, ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili...
Malachiáš 3:19...neslouží. Hle, přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště...
Matouš 5:29...tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč....
Matouš 5:30...jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku,...
Matouš 6:30...trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte...
Matouš 11:23...Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v...
Matouš 13:42...ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy...
Matouš 13:50...oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to...
Marek 9:43...zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. [46] A kdyby sváděla...
Marek 9:45...do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe...
Marek 9:47...království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň nehasne'...
Lukáš 10:15... Kafarnaum, které jsi k nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo...
Lukáš 12:5...se Toho, který když zabije, moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět...
Lukáš 12:28... která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co...
1. Korintským 15:55...je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teďpeklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou...
2. Petr 2:4...neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil...
Zjevení 1:15...jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavenýpeci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm...
Zjevení 9:2... vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z...

Slova obsahující pec: chlapec (43) kopec (2) kovotepec (1) kupec (1) kupecké (2) měditepec (1) pec (11) pece (22) pecen (3) peci (10) pecí (1) pecivála (1) pecivále (1) pecné (2) pecnem (1) pecny (2) slepec (4) sloupec (1) stříbrotepec (1) tupec (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |