Pečuj

Hledám varianty 'pečuj' [ pečuji (1) pečuješ (1) pečuje (6) pečuj (2) pečovat (7) pečovala (4) pečoval (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 27:21...Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení...
Leviticus 24:3...zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To...
Leviticus 24:4...všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také...
Numeri 3:8...celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při...
Deuteronomium 11:12... zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou...
Deuteronomium 32:10...našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jejpečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej. Jako když...
1. Samuel 1:23..." A tak ta žena zůstala se svým synkempečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojila,...
1. Královská 1:2...nějakou mladou pannu, aby byla králi k službámpečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král...
1. Královská 1:4... Byla to překrásná dívka. Obsluhovala králepečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se začal...
1. Královská 1:15...ke králi do ložnice. Král byl velmi starýpečovala o něj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na kolena a...
Ester 2:3...panny do harému paláce v Súsách, kde o bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá je...
Ester 10:3... Celé to množství jeho bratří ho mělo v obliběPečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět...
Žalmy 8:5...že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a...
Žalmy 95:7...Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí...
Přísloví 4:6...- bude chránit, miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno...
Přísloví 27:18... Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou...
Jeremiáš 23:4... Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže se nebudou bát a strachovat a nebude ...
Ozeáš 12:7...jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohupečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář...
Ozeáš 12:14...vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj...
Ozeáš 14:9... Co je mi, Efraime, do model? vyslýchámpečuji o tebe. Jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je...
Jan 21:16... "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův...
Římanům 12:8... povzbuzuje; kdo rozdává, je štědrý; kdo pečuje, je pilný; kdo pomáhá potřebným, to dělá s...
1. Timoteus 3:5...neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut...
Titus 2:5...milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudnépečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby...

Slova obsahující pečuj: pečuj (2) pečuje (6) pečuješ (1) pečuji (1) pečující (1) pečujícím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |