Pavlem

Hledám varianty 'pavlem' [ pavlovi (13) pavlem (7) pavle (2) pavla (30) pavel (115) ]. Nalezeny 163 verše.
Skutky 13:7...se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal...
Skutky 13:9...zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a...
Skutky 13:13... co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učenímPavel a jeho společníci pak odpluli z Páfu a dorazili do...
Skutky 13:16...máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a všichni...
Skutky 13:43...rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, ...
Skutky 13:45...je závist a začali rouhavě popírat, cokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste...
Skutky 13:46...a začali rouhavě popírat, cokoli Pavel řeklPavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží...
Skutky 13:50...a vážené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali...
Skutky 14:9... Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven,...
Skutky 14:11...on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k...
Skutky 14:12...lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat ZeusPavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova...
Skutky 14:14...začít obětovat. Jakmile to apoštolové BarnabášPavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a...
Skutky 14:19...z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když ho měli za mrtvého, vyvlekli ho...
Skutky 15:2...podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a...
Skutky 15:12...shromáždění zmlklo a poslouchali BarnabášePavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh...
Skutky 15:22...shodli s celou církví, že do Antiochie pošlouPavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři...
Skutky 15:25...zástupce spolu s našimi milovanými BarnabášemPavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili...
Skutky 15:35... bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolůmPavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha...
Skutky 15:36...vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše...
Skutky 15:38...chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfylii opustil a...
Skutky 15:40...vzal s sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží...
Skutky 16:3...v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a...
Skutky 16:9...tedy Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a...
Skutky 16:10...ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do...
Skutky 16:14...Thyatir. Pán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít....
Skutky 16:17...zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou...
Skutky 16:18...vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dníPavel to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu...
Skutky 16:19...jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli je...
Skutky 16:25...cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim...
Skutky 16:28...a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekliPavel však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si! Všichni jsme...
Skutky 16:29...o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se:...
Skutky 16:36...se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěni....
Skutky 16:37...být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské...
Skutky 16:40... Vyvedli je ven a prosili je, opustí městoPavel a Silas tedy vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se...
Skutky 17:2...do Tesaloniky, kde byla židovská synagogaPavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim...
Skutky 17:4...z nich se dali přesvědčit a připojili sePavlovi a Silasovi, stejně jako veliké množství bohabojných...
Skutky 17:5...město a přitáhli k Jásonovu domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když...
Skutky 17:10... propustili je. Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu...
Skutky 17:13... Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali...
Skutky 17:14...a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali...
Skutky 17:15...moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do Athén. Odtud se vrátili...
Skutky 17:16... aby co nejrychleji přišli za Pavlem. Když na  Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model,...
Skutky 17:22... než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňané,...
Skutky 17:33...si to od tebe někdy jindy." Tehdy je Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojili a uvěřili;...
Skutky 18:1... žena jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním...
Skutky 18:2...nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako...
Skutky 18:5... Když pak z Makedonie dorazili Silas a TimoteusPavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že...
Skutky 18:8... Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl...
Skutky 18:9... uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! jsem s tebou...
Skutky 18:11... Mnozí v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží...
Skutky 18:12...stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž...
Skutky 18:14...lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům:...
Skutky 18:18...soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a...
Skutky 19:1...Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v KorintuPavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde...
Skutky 19:4...pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděliPavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a...
Skutky 19:6...se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na  Pavel položil ruce, sestoupil na Duch svatý, takže...
Skutky 19:8...mužů bylo celkem asi dvanáctPavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil;...
Skutky 19:9...odmítali víru a veřejně tu Cestu haněliPavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý...
Skutky 19:13...zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze...
Skutky 19:15...Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl...
Skutky 19:21...slovo a rozmáhalo se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko...
Skutky 19:26...náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen v...
Skutky 19:30...na cestách, Makedonce Gaia a AristarchaPavel chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také...
Skutky 20:1...rozpustil. Jakmile to pozdvižení skončiloPavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do...
Skutky 20:7...se prvního dne po sobotě sešli k lámání chlebaPavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít,...
Skutky 20:10...poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtevPavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a...
Skutky 20:13...jsme na lodi k Assu, kde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu...
Skutky 20:16...k Sámu a dalšího dne jsme dorazili do MilétuPavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdržel....
Skutky 20:37...se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že...
Skutky 21:4...jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když...
Skutky 21:13...do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem...
Skutky 21:18... bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší....
Skutky 21:19...k Jakubovi, kde se shromáždili všichni staršíPavel je pozdravil a vyprávěl jim postupně všechno, co Bůh...
Skutky 21:26...zvířat a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom...
Skutky 21:29...viděli Trofima z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho rozruch po celém městě...
Skutky 21:30...po celém městě. Lidé se sběhli, chopili se Pavla a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned...
Skutky 21:32...nim. Jakmile uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat...
Skutky 21:37...lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou...
Skutky 21:39...Kilikii, občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám, dovol mi promluvit k lidu." Pavel...
Skutky 21:40... "Proto žádám, dovol mi promluvit k lidu." Pavel se s velitelovým svolením postavil na schodišti a...
Skutky 22:2...že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě vícePavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu,...
Skutky 22:25...tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemenyPavel oslovil velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského...
Skutky 22:27... Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano,"...
Skutky 22:28...peněz!" " jsem se tak narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili...
Skutky 22:30...sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a postavil ho před . Pavel se pozorně rozhlédl po...
Skutky 23:1... Pak přivedl Pavla a postavil ho před .  Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v...
Skutky 23:3...těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústaPavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno!...
Skutky 23:5...jsem, bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel...
Skutky 23:6... "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá...
Skutky 23:10...narůstala tak, že se velitel začal obávat, aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům, jdou dolů,...
Skutky 23:12...a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet...
Skutky 23:14... že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ho...
Skutky 23:16...doslechl syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu to. Pavel pak k sobě...
Skutky 23:17...se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu toPavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu:...
Skutky 23:18...Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto...
Skutky 23:20...se dohodli, že požádají, abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji...
Skutky 23:24...jezdců a dvě stě lehkooděnců. Přiveďte mezky pro Pavla a bezpečně ho dopravte k prokurátoru Felixovi." Potom...
Skutky 23:31...obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do Antipatridy....
Skutky 23:33...doručili dopis prokurátorovi a předali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je...
Skutky 24:1...staršími a s jistým řečníkem Tertullem, aby Pavla obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel...
Skutky 24:2...Pavla obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel předvolán, Tertullus přednesl obžalobu: "Vznešený...
Skutky 24:10... že je to pravda. Prokurátor tedy pokynulPavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ...
Skutky 24:23...velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla střežil, mu ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel ...
Skutky 24:24...Drusillou, která byla Židovka. Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale...
Skutky 24:25...vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o...
Skutky 24:26..., budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával...
Skutky 24:27...se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v...
Skutky 25:2...a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se laskavosti, aby ho...
Skutky 25:4... že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesareji, kam se sám chystám brzy odjet...
Skutky 25:6...dne zasedl k soudu a poručil, předvedou Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří...
Skutky 25:8...němu těžká obvinění, která však nemohli dokázatPavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti...
Skutky 25:9..." Festus, který se chtěl zavděčit ŽidůmPavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být...
Skutky 25:10...a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž...
Skutky 25:19...náboženství a o nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch věcech nevyznám,...
Skutky 25:21...do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednatPavel se však odvolal, že chce zůstat ve vazbě do...
Skutky 25:23...jednací síně. Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus zahájil: "Králi Agrippo a všichni přítomní,...
Skutky 26:1... z čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a...
Skutky 26:24..." Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost přivádí k...
Skutky 26:25...šílenství!" "Nešílím, vznešený Feste," odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivá a rozumná. Král, před nímž...
Skutky 26:29...mu Agrippa. "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší,...
Skutky 27:1...bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itálie, svěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z císařského...
Skutky 27:3... Druhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius sePavlovi choval vlídně a dovolil mu zajít k přátelům, aby se...
Skutky 27:9...i Půst a další plavba by byla nebezpečnáPavel je proto varoval: "Pánové, podle mého by plavba...
Skutky 27:21...se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jístPavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste ...
Skutky 27:24... jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj sePavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k...
Skutky 27:31...kotvy také z přídi, spustili člun na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou na lodi,...
Skutky 27:33...lana a nechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní...
Skutky 27:43...v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a...
Skutky 28:3...k němu pozvali, protože pršelo a bylo chladnoPavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň,...
Skutky 28:5...z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo....
Skutky 28:8...byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicíPavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a...
Skutky 28:15...tržišti a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel...
Skutky 28:16...uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho...
Skutky 28:17...s vojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když se sešli,...
Skutky 28:25... Když se nemohli shodnout a začali se rozcházetPavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl...
Skutky 28:30...že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a...
Římanům 1:1...Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek.  Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený...
1. Korintským 1:1...buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.  Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr...
1. Korintským 1:13...je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu,...
1. Korintským 3:5...jako obyčejní lidé? Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak...
1. Korintským 3:22...nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše:  Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt, ...
1. Korintským 16:21... Pozdravte se navzájem svatým polibkem.  PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád...
2. Korintským 1:1...láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.  Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr...
2. Korintským 10:1...Bohu za jeho nepopsatelný dar!  Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - ,...
Galatským 1:1...a společenství Ducha svatého s vámi všemi.  Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale...
Galatským 5:2...se znovu zapřáhnout do otrockého jha.  Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám...
Efeským 1:1...Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen.  Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří...
Efeským 3:1...byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem  Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste ...
Filipským 1:1... kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.  Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v...
Koloským 1:1...Pána Ježíše Krista s vaším duchem.  Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus...
Koloským 1:23...všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se  Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých...
Koloským 4:18...naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na ...
1. Tesalonickým 1:1...RUKOU. Pamatujte na vězení. Milost s vámi.  Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci...
1. Tesalonickým 2:18...v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít -  Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co...
2. Tesalonickým 1:1...našeho Pána Ježíše Krista s vámi.  Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu,...
2. Tesalonickým 3:17...a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.  PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ...
1. Timoteus 1:1...našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.  Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho...
2. Timoteus 1:1...vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi.  Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat...
Titus 1:1...buď s tvým duchem. Milost s vámi.  Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný...
Filemon 1:1... kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi.  Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi,...
Filemon 1:9... co se patří, pro lásku raději prosím -  Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ...
Filemon 1:19...nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU  PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím...
2. Petr 3:15... kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |