Pamatuj

Hledám varianty 'pamatuj' [ pamatujte (19) pamatují (1) pamatuji (2) pamatujete (2) pamatuješ (2) pamatuje (3) pamatuj (38) pamatovat (2) pamatovali (3) pamatoval (9) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 8:1...se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním...
Genesis 19:29...pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné rovinypamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež...
Genesis 30:22...a dala jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno....
Genesis 40:14...býval jeho číšníkem. se ti však povede dobřepamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně...
Genesis 42:9...bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste...
Exodus 13:3... tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu...
Exodus 20:8...jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestuPamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš...
Deuteronomium 5:15...spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkouPamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin,...
Deuteronomium 8:2... kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcůmPamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 8:18...a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti...
Deuteronomium 11:4...Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili...
Deuteronomium 15:15...ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnalPamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale...
Deuteronomium 16:12... sirotkem a vdovou ve tvém středuPamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě...
Deuteronomium 24:9...kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem jim přikázalPamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě...
Deuteronomium 24:18...ani sirotka a nezabavuj roucho vdověPamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin...
Deuteronomium 24:22...nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdověPamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji...
Deuteronomium 25:17...křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavnýPamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž...
Jozue 1:13... Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník...
Soudců 9:2...synů, nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to...
2. Královská 20:3...ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodinepamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným...
1. Letopisů 16:12... po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejtePamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl....
1. Letopisů 16:15... celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na...
2. Letopisů 6:42...Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazalpamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile...
Ezdráš 3:12...kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní...
Nehemiáš 4:8...a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se jichPamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své...
Nehemiáš 5:19...dávky, protože lid tížily jiné povinnostiPamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem...
Nehemiáš 6:14...příležitost k pomluvám, aby očernili jménoPamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy....
Nehemiáš 13:14...dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřímPamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost,...
Nehemiáš 13:22... aby sobotní den zůstal svatý. I za to na  pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade...
Nehemiáš 13:29... Proto jsem ho vykázal ze své blízkostiPamatuj na , Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu...
Nehemiáš 13:31...jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotinPamatuj na , Bože můj, v dobrém. Stalo se to za dnůkrále...
Job 7:7...člunek utekly dny a bez naděje skončilyPamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech, oči nikdy...
Job 36:24...způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými...
Žalmy 8:5...tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo...
Žalmy 25:6...Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý denPamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která...
Žalmy 25:7...hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na  pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je...
Žalmy 63:7... slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi...
Žalmy 78:39...nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzetPamatoval na to, že jsou smrtelní, vánek, jenž odvane a ...
Žalmy 89:51... poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahalPamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech...
Žalmy 103:18...i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na...
Žalmy 105:5... po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejtePamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy...
Žalmy 105:8... celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na...
Žalmy 105:42... vody vytryskly, proudem se valily po pouštiPamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku...
Žalmy 106:4...se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý časPamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se...
Žalmy 106:45...viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křikPamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl...
Žalmy 109:14...pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky není zahlazen! je ...
Žalmy 132:1...naději jak nyní, tak i navěky! Poutní píseňPamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil -...
Žalmy 136:23...sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl...
Kazatel 11:8... ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je...
Kazatel 12:1...- vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!  Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve...
Kazatel 12:6...odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlícíPamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná...
Izaiáš 38:3...ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodinepamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným...
Izaiáš 44:21...se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj...
Jeremiáš 14:21...jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůnPamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly...
Jeremiáš 18:20...se odplácet dobro zlem, že na kopou jámuPamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se za ...
Jeremiáš 51:50... Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujtePamatujte na Hospodina v daleké zemi, myslete na...
Ezechiel 16:60...mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a...
Daniel 6:16...králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být...
Ozeáš 7:2...v ulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí, že si pamatuji všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď...
Malachiáš 3:22...v den, který připravuji, praví Hospodin zástupůPamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a...
Lukáš 1:54...s prázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníkapamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům -...
Lukáš 9:44... Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských...
Lukáš 17:32...a také kdo bude na poli, se nevrací zpětPamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit...
Jan 15:20...vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidíPamatujte na slova: Služebník není větší než jeho pán....
Skutky 20:31... aby strhli učedníky za sebou. Proto bdětepamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v...
Skutky 20:35... že máme poctivě pracovat, pomáhat slabýmpamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější...
1. Korintským 11:2...jako Kristovým. Chválím vás, že na stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl...
Galatským 2:10...k pohanům a oni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil....
Efeským 2:11...které předem připravil, abychom se jim věnovaliPamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané...
Koloským 4:1... chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušněPamatujte, že i vy máte Pána v nebi. V modlitbě buďte...
Koloským 4:18... , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOUPamatujte na vězení. Milost s vámi. Pavel, Silvanus a...
2. Timoteus 2:8...slovech; Pán ti , abys to všechno pochopilPamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z...
Židům 2:6...místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším...
Židům 13:3...- díky někteří nevědomky hostili andělyPamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi;...
Židům 13:7... nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo;...
2. Petr 3:2...upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to,...
Juda 1:17... ziskuchtiví pochlebovači! Ale vy, milovanípamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše...

Slova obsahující pamatuj: pamatuj (38) pamatuje (3) pamatuješ (2) pamatujete (2) pamatuji (2) pamatují (1) pamatující (1) pamatujte (19) vzpamatujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |