Padan aramu

Hledám varianty 'padan aramu' [ padan | aramu ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 25:19Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana.
Genesis 25:20... oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce BetuelaPadan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu...
Genesis 28:1Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana.
Genesis 28:2...si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si...
Genesis 28:4Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua.
Genesis 28:5..." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru...
Genesis 28:6... že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu...
Genesis 28:7...že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší...
Genesis 31:17A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země.
Genesis 31:18... s dobytkem vlastního chovu, který získalPadan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské...
Genesis 33:17zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem.
Genesis 33:18...jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestěPadan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské...
Genesis 35:8Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu.
Genesis 35:9... Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestěPadan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl:...
Genesis 35:25Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu.
Genesis 35:26... To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodiliPadan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do...
Genesis 46:14Synové Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer.
Genesis 46:15... To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodilaPadan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer....

Slova obsahující padan aramu: padan (10) padanu (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |